Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2008 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αριστοφάνης Γεωργίου
Γεώργιος Γεωργίου Άγγελος Βότσης
Σωτήρης Σαμψών Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2009.

Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2008, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2008.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία η οποία είναι σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπόν ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και ενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ο οποίος παρευρέθηκε στην υπό αναφορά συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε ενώπιόν της ότι η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2008, η οποία κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το 2008. Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2008, αυτή αποτελείται από το μέρος Α´, που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις, και από το μέρος Β´, που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Σε αυτή περιλαμβάνονται ειδικότερα ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών, η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού, οι σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι πίνακες σχετικά με την υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσιονομική έκθεση, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Από τις οικονομικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2008 προέκυψε ταμειακό έλλειμμα στον προϋπολογισμό συνολικού ύψους €1.140,8 εκατομ. σε σύγκριση με πλεόνασμα συνολικού ύψους €250,6 εκατομ. το 2007, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €1.152,6 εκατομ. Ως αποτέλεσμα, το συσσωρευμένο έλλειμμα στο λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας την 31η Δεκεμβρίου 2008 ανήλθε στα €8.521,3 εκατομ. σε σύγκριση με έλλειμμα €7.380,6 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2007, δηλαδή σημείωσε αύξηση 15%.

Η μετατροπή του ταμειακού πλεονάσματος του προϋπολογισμού του 2007 σε έλλειμμα για το έτος 2008 προκύπτει κυρίως από τους πιο κάτω λόγους:

α. Τη μη ανάληψη δανείων εσωτερικού το 2008 σε σύγκριση με €914,2 εκατομ. το 2007.

β. Την αύξηση των δαπανών προσωπικού στα €2.193,5 εκατομ. το 2008 σε σύγκριση με €2.039,2 εκατομ. το 2007.

γ. Την αύξηση των κοινωνικών παροχών στο €1.003,2 εκατομ. το 2008 σε σύγκριση με €875,3 εκατομ. το 2007.

δ. Την αύξηση των λειτουργικών δαπανών στα €948 εκατομ. το 2008 σε σύγκριση με €842,3 εκατομ. το 2007.

Σημειώνεται επίσης ότι το ταμειακό έλλειμμα του προϋπολογισμού για το έτος 2008 συνολικού ύψους €1.140,8 εκατομ., όπως αναφέρεται πιο πάνω, προκύπτει λόγω ελλείμματος στις δραστηριότητες της κυβέρνησης ύψους €477,7 εκατομ. και λόγω των καθαρών αποπληρωμών του δημόσιου χρέους ύψους €663,1 εκατομ. συνεπεία της βελτίωσης της χρηματοδοτικής και της επενδυτικής κατάστασης της κυβέρνησης.

2. Τα κρατικά έσοδα περιορίσθηκαν στα €6.235,1 εκατομ. το 2008 σε σύγκριση με €6.887,5 εκατομ. το 2007, δηλαδή μειώθηκαν κατά 9%, ενώ τα προϋπολογισθέντα ήταν €7.061,7 εκατομ. το 2008 σε σύγκριση με €5.664,5 εκατομ. το 2007, δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης εσόδων 88% το 2008 σε σύγκριση με 122% το 2007. Ειδικότερα, τα έσοδα/εισπράξεις του έτους 2008 αποτελούνταν κυρίως από έμμεσους φόρους 49% σε σύγκριση με 43% το 2007 και άμεσους φόρους 36% σε σύγκριση με 32% το 2007.

3. Οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου, τις τακτικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες, ανήλθαν στα €7.375,8 εκατομ. το 2008 σε σύγκριση με €6.636,9 εκατομ. το 2007, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ οι προϋπολογισθείσες ήταν €8.214,3 εκατομ. το 2008 σε σύγκριση με €7.268,2 εκατομ. το 2007, δηλαδή σημειώθηκε ποσοστό υλοποίησης δαπανών 90% το 2008 σε σύγκριση με 91% το 2007. Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2008 αποτελούνταν κυρίως από δαπάνες προσωπικού 30% σε σύγκριση με 31% το 2007, από μεταβιβάσεις 29% σε σύγκριση με 29% το 2007, από λειτουργικές δαπάνες 13% σε σύγκριση με 13% το 2007, από αποπληρωμές δανείων 9% σε σύγκριση με 6% το 2007 και από πάγια και έργα υπό κατασκευή 6% σε σύγκριση με 5% το 2007.

4. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2008 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €7.540,2 εκατομ. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €674,1 εκατομ., που αποτελούνταν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €401,7 εκατομ. και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών, ύψους €272,4 εκατομ., και κατά συνέπεια οι συνολικά εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2008 στα €8.214,3 εκατομ.

5. Το συνολικό ύψος του δανεισμού την 31η Δεκεμβρίου 2008 μειώθηκε στα €6.487,9 εκατομ. σε σύγκριση με €7.801,2 εκατομ. στο τέλος του 2007, σημειώνοντας μείωση 17%, από τα οποία, μεταξύ άλλων, τα €827,7 εκατομ. αφορούν δάνεια εξωτερικού και €40,9 εκατομ. σε ξένα νομίσματα.

6. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €926,6 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2007 σε €1.022,4 εκατομ. στο τέλος του 2008 ή ποσοστό 10% και αφορούν κυρίως στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων €578,6 εκατομ. σε σύγκριση με €526,8 εκατομ. το 2007, στο Τμήμα Τελωνείων €192,4 εκατομ. σε σύγκριση με €165,9 εκατομ. το 2007 και στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων €160,4 εκατομ. σε σύγκριση με €142,6 εκατομ. το 2007.

Περαιτέρω και με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από την επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω δημοσιονομικής έκθεσης, κατατέθηκαν στις 11 Ιουνίου 2009 ενώπιόν της από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Οι δαπάνες του κράτους παρουσίασαν επιτάχυνση το 2008 σε σύγκριση με το 2007, η οποία οφείλεται τόσο σε εξωγενείς όσο και σε ενδογενείς παράγοντες. Στους ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Η ανομβρία που έπληξε την Κύπρο, με αποτέλεσμα να εισάγουμε πόσιμο νερό από την Ελλάδα.

β. Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στους γεωργοκτηνοτρόφους λόγω της ανομβρίας.

γ. Η συνεχής βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, με την ενίσχυση από την κυβέρνηση της στεγαστικής πολιτικής, των δημόσιων βοηθημάτων και των συντάξεων.

δ. Η παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ύψους 1,5% στους δημόσιους υπαλλήλους, που σε συνδυασμό με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή ανέβασαν τις συνολικές δαπάνες του προσωπικού.

Στους εξωγενείς παράγοντες περιλαμβάνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση, που επηρέασε επίσης άμεσα τα δημόσια οικονομικά, με αποτέλεσμα τα έσοδα να σημειώσουν υποτονικούς ρυθμούς αύξησης και οι δαπάνες να επιταχυνθούν. Με βάση τα πιο πάνω, το δημοσιονομικό πλεόνασμα περιορίστηκε το 2008 στο 0,9% του ΑΕΠ από 3,4% του ΑΕΠ το 2007.

2. Το 2008 ο ρυθμός αύξησης των εσόδων ήταν χαμηλότερος από το ρυθμό αύξησης των εσόδων του 2007, λόγω κυρίως του προσωρινού χαρακτήρα αριθμού εσόδων, όπως τα έσοδα από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και τα τέλη κτηματολογίου και χωρομετρίας. Το 2007 τα έσοδα από τους φόρους αυτούς ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο λόγω της έντονης δραστηριότητας που παρατηρήθηκε στον τομέα των ακινήτων. Το ύψος των εσόδων είναι συνάρτηση των διάφορων μακροοικονομικών μεγεθών, όπως, μεταξύ άλλων, της κατανάλωσης, των εισαγωγών, των απολαβών και των επενδύσεων. Λόγω της οικονομικής κρίσης τα μακροοικονομικά αυτά μεγέθη παρουσιάζουν επιδείνωση, με αποτέλεσμα τα έσοδα να είναι μειωμένα. Ως εκ τούτου, τα ενδεικτικά προϋπολογιζόμενα δημόσια έσοδα που περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται να επιτευχθούν.

3. Η μείωση των ποσοστών υλοποίησης των εσόδων του προϋπολογισμού που αφορά ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλεται κυρίως στη μείωση του αριθμού πωλήσεων και υποθηκεύσεων ακινήτων, με συνεπακόλουθο τη μείωση στην είσπραξη μεταβιβαστικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων εγγραφής υποθήκης. Η πτωτική τάση, που βασικά άρχισε από τον Ιούνιο του 2008, συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες μέχρι και το τέλος του 2008. Σημειώνεται επίσης ότι η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και επιτάθηκε εντός του 2009 λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της και για εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσης που πηγάζει από το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση της υπό αναφορά απόφασης για τον τελικό απολογισμό, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2008.

Υποβάλλοντας την παρούσα έκθεσή της προς την ολομέλεια του σώματος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η εισήγησή της για έγκριση του τελικού απολογισμού, όπως αυτός αντικατοπτρίζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το 2008, δε συνιστά τοποθέτηση επί θεμάτων διαχείρισης των κονδυλίων από την εκτελεστική εξουσία αλλά έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Δημοκρατίας και των καταστάσεων που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 2008, όπως αυτές παρουσιάζονται στην προαναφερθείσα δημοσιονομική έκθεση.

 

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων