Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για τα πιο πάνω νομοσχέδια κυκλοφόρησε σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 7 Απριλίου 2009. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών υπέβαλε αίτημα για αναβολή της συζήτησής τους, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω στην επιτροπή, το οποίο έγινε δεκτό από το σώμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος επανεξέτασε τα εν λόγω νομοσχέδια μαζί με τους σχετικούς περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου, 14 Μαΐου και 18 Ιουνίου 2009.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Μεταλλείων, Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων), του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”.

Στην τρίτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Μεταλλείων και Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχική έκθεση, σκοπός των νομοσχεδίων και των σχετικών κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ, η οποία στοχεύει στην πρόληψη ή μείωση παντός είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα και στο τοπίο, καθώς και των τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Στα πλαίσια επανεξέτασης των νομοσχεδίων και των σχετικών κανονισμών, η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες από τους αρμοδίους και μελέτησε σχετικές τροπολογίες που προτάθηκαν από μέλη της επιτροπής, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος “Τerra Cypria” και την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Τα τέσσερα βασικά σημεία που συζητήθηκαν κατά τις πιο πάνω συνεδρίες αφορούν κυρίως:

1. την ερμηνεία του όρου “απόβλητο”, ειδικά σε σχέση με τα εξορυκτικά απόβλητα,

2. τους τρόπους και τους τομείς ενημέρωσης του κοινού και του ενδιαφερόμενου κοινού,

3. τη διαδικασία και τους τομείς έκδοσης κανονισμών και διαταγμάτων βάσει του πρώτου προτεινόμενου νόμου και

4. τη σύνθεση, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, που θεσπίζεται με τον πρώτο προτεινόμενο νόμο.

1. Ερμηνεία του όρου “απόβλητο”

Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής αναφορικά με την περίληψη στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ άλλων αποβλήτων, όπως π.χ. παραγκών ή μηχανημάτων, τόσο οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος όσο και ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μεταλλείων δήλωσαν ότι, σύμφωνα με την Οδηγία, “απόβλητο” σημαίνει «απόβλητο που προκύπτει από την αναζήτηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκμετάλλευση λατομείων», όπως μπάζα, χώμα κ.λπ. Η ερμηνεία των υπόλοιπων αποβλήτων περιλαμβάνεται σε άλλες νομοθεσίες.

Προς τεκμηρίωση των πιο πάνω, οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κατέθεσαν στην επιτροπή γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία επιβεβαιώνεται η πρόθεση να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της εναρμονιζόμενης νομοθεσίας μόνο τα εξορυκτικά απόβλητα.

Επί του ιδίου σημείου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, αν ο σκοπός της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ ήταν η διαχείριση αποβλήτων γενικότερα, δε θα γινόταν συγκεκριμένη αναφορά στα εξορυκτικά απόβλητα. Η ίδια τόνισε τέλος ότι δεν μπορεί η Δημοκρατία να επέμβει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, πράγμα που θα ήταν αναπόφευκτο, αν διευρυνόταν η ερμηνεία του όρου “απόβλητο”, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλα τα απόβλητα και όχι μόνο τα εξορυκτικά.

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μεταλλείων εισηγήθηκε συγκεκριμένες προσθήκες στους περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμούς, για την τροποποίηση των οποίων έχουν κατατεθεί σχετικοί τροποποιητικοί κανονισμοί που συζητούνται την επιτροπή μαζί με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, έτσι ώστε να προβλέπεται ρητά η κατεδάφιση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των μηχανημάτων στη Διαχειριστική Περιβαλλοντική Μελέτη.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος πρότειναν να προστίθενται σε κάθε άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων συγκεκριμένοι όροι που να αφορούν τα σχετικά μη εξορυκτικά απόβλητα με αναφορές στις επηρεαζόμενες νομοθεσίες.

Επί του σημείου αυτού, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα όπως αποδεχθεί την προτεινόμενη τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, χωρίς όμως να τροποποιηθεί το κείμενο των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

2. Τρόποι και τομείς ενημέρωσης του κοινού και του ενδιαφερόμενου κοινού

Κατά την εξέταση των πιο πάνω τροπολογιών, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επισήμανε ότι στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ προβλέπονται διαφορετικές υποχρεώσεις για την ενημέρωση του “κοινού” και την ενημέρωση του “ενδιαφερόμενου κοινού”, όπως οι όροι αυτοί καθορίζονται στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο και στην ίδια την Οδηγία.

Η ίδια επανέλαβε ότι στην Οδηγία δεν προβλέπεται υποχρέωση ενημέρωσης όσον αφορά το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και ότι η αρμόδια αρχή, με δική της πρωτοβουλία, προνόησε για τη δημιουργία τεχνικής επιτροπής για το θέμα αυτό.

Απαντώντας σε μέλος της επιτροπής αναφορικά με την πιθανότητα δημοσίευσης μόνο του γεγονότος της αίτησης για έγκριση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και όχι του περιεχομένου, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας προέβη σε σύγκριση της διαδικασίας έγκρισης των σχεδίων και της διαδικασίας έγκρισης των αιτήσεων για άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων και συμπέρανε ότι δεν υπάρχει λόγος ενημέρωσης του κοινού για το γεγονός της αίτησης, αφού δεν προβλέπεται η συμμετοχή του στη διαδικασία έγκρισής της.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα όπως τροποποιήσει τον πρώτο προτεινόμενο νόμο, έτσι ώστε να υποχρεούται η αρμόδια αρχή να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το γεγονός της υποβολής της αίτησης σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

3. Διαδικασία και τομείς έκδοσης κανονισμών και διαταγμάτων

Σε γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Μεταλλείων και η Νομική Υπηρεσία επισήμαναν ότι στην πλειοψηφία τους τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 αφορούν ζητήματα που αυτή τη στιγμή συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το ίδιο υπόμνημα, η επιτροπή ενημερώθηκε για τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή όπως εκδοθούν οι σχετικοί κανονισμοί ή τα διατάγματα με την έκδοση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να μην τροποποιείται συνεχώς ο βασικός νόμος.

4.1 Σύνθεση της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων

Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής αναφορικά με την περίληψη στην Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών αποβλήτων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος τόνισαν ότι σε πρακτικό επίπεδο οι τεχνικές επιτροπές που εγκαθιδρύθηκαν μέχρι σήμερα καλούν τις ενδιαφερόμενες κοινότητες στις συνεδρίες τους και λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις τους.

Οι ίδιοι δήλωσαν ότι, σε περίπτωση που προστεθεί ως μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτός πρέπει να είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ανάλογα με την περιοχή που επηρεάζεται από το σχέδιο διαχείρισης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επανέλαβε ότι δεν υπάρχει πρόνοια για δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ, σημειώνοντας ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ελεύθερη να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις επιθυμεί, χωρίς να τίθεται θέμα ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι από τα εννέα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων τα έξι εκπροσωπούν κυβερνητικές υπηρεσίες και τα τέσσερα από αυτά εκπροσωπούν το ίδιο υπουργείο. Ο ίδιος πρότεινε η απαρτία να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα μη κυβερνητικό οργανισμό.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος τόνισαν τα πιθανά προβλήματα που ίσως παρουσιαστούν, σε περίπτωση που επηρεαστούν τόσο δήμοι όσο και κοινότητες από ένα σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, και γι’ αυτό αποφάσισαν να εισηγηθούν όπως προστεθούν δύο μέλη στην τεχνική επιτροπή, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκπροσώπηση τόσο της Ένωσης Δήμων Κύπρου όσο και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και να αυξηθεί ανάλογα η αναγκαία απαρτία από τέσσερα σε έξι μέλη.

4.2 Ρόλος και αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών σημείωσε ότι η συμβολή της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και η επιτροπή να μην περιορίζεται μόνο σε ad hoc λειτουργία.

Ο ίδιος εισηγήθηκε περαιτέρω όπως οι αρμόδιες αρχές επανεξετάσουν το πρώτο νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι, όπου υπάρχει δυνατότητα γνωμοδότησης από την τεχνική επιτροπή, αυτή να αξιοποιείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των εισηγήσεων του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών αναφορικά με την έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων (άρθρο 7 του πρώτου προτεινόμενου νόμου) και την εκχώρηση εξουσιών της αρμόδιας αρχής (άρθρο 40 του πρώτου προτεινόμενου νόμου).

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μεταλλείων εξέφρασε τη θέση ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει αποδεκτή η εισήγηση, εξαιτίας της καθυστέρησης που αναπόφευκτα θα παρατηρείται λόγω της διαδικασίας λήψης συμβουλής από την Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος τόνισαν ότι πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα έκδοσης διαταγμάτων και κανονισμών και εκχώρησης εξουσιών, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει λόγος να λαμβάνεται η συμβουλή της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων στους τομείς αυτούς.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επανέλαβε ότι η εκτελεστική εξουσία, παρά την απουσία οποιασδήποτε υποχρέωσης από την υπό εναρμόνιση Οδηγία, έκρινε ότι ο καλύτερος τρόπος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της είναι να δώσει τη δυνατότητα σε ειδικούς και ενδιαφερομένους να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων. Η ίδια χαρακτήρισε “προβληματική” την επιβολή υποχρέωσης να συμβουλεύεται η αρμόδια αρχή την τεχνική επιτροπή για σκοπούς εκχώρησης των εξουσιών της.

Όσον αφορά τη δυνατότητα που δίδεται στην αρμόδια αρχή να ζητά γραπτώς τις απόψεις των μελών της τεχνικής επιτροπής αντί για παροχή συμβουλής κατόπιν συνεδρίας της, οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δήλωσαν ότι σκοπός της πρόνοιας δεν είναι η παράκαμψη της τεχνικής επιτροπής, αλλά η εφαρμογή της πρόνοιας σε περίπτωση που παρεμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο η λειτουργία της ίδιας της τεχνικής επιτροπής. Τόνισαν επιπλέον ότι, στην περίπτωση που ζητούνται γραπτώς οι απόψεις των μελών της τεχνικής επιτροπής, αν έστω και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων το ζητήσει, πρέπει να πραγματοποιηθεί συνεδρία.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας συμφώνησε με τις πιο πάνω διευκρινίσεις και τόνισε ότι η πρόνοια ενεργοποιείται, μόνο αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως π.χ. αν πρόκειται για επείγον ή ασήμαντο θέμα.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου εξέφρασε την αποδοκιμασία του για τη δυνατότητα παράκαμψης της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, αφού, όπως είπε, στις συνεδριάσεις καλούνται και άλλοι φορείς οι οποίοι ίσως επισύρουν την προσοχή των μελών σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από την επιτροπή και αποφάσισε ότι οι σχετικοί κανονισμοί θα προωθηθούν προς έγκριση από τη Βουλή σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων