Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και «Ο περί της Σύμβασης του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Σκεύη Κουκουμά Νίκος Κλεάνθους
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου που κυρώνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, γνωστή ως “Σύμβαση SOLAS”, με τη διεύρυνση της εξουσίας έκδοσης κανονισμών, την οποία ο βασικός νόμος χορηγεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να επιτρέπεται η έκδοση κανονισμών που να προβλέπουν την ανάλογη εφαρμογή της σύμβασης όχι μόνο σε κυπριακά πλοία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεών της, αλλά και σε αλλοδαπά πλοία που βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και τα οποία επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι ταυτόχρονα με την κατάθεση του υπό εξέταση νομοσχεδίου κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και νέοι αναθεωρημένοι και ενοποιημένοι κανονισμοί για τα ακτοπλοϊκά και άλλα επιβατηγά σκάφη, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η προτεινόμενη τροποποίηση του κυρωτικού νόμου είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να είναι εντός της εξουσιοδότησης του νόμου (intra vires) οι νέοι αναθεωρημένοι περί Ακτοπλοϊκών και άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί, οι οποίοι θα εκδοθούν βάσει του άρθρου 11(β) του κυρωτικού νόμου [(Ν. αρ. 77/1985), όπως τροποποιήθηκε έκτοτε] και θα εφαρμόζονται επί κυπριακών, αλλά και αλλοδαπών ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών που βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Τροποποίησης της Σύμβασης του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα, η οποία υπογράφηκε στις 27 Μαΐου 2005 στο Καζακστάν, κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνόδου των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση του Άρχους αναφορικά με την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Δημόσια Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέματα, που συνομολογήθηκε στο Άρχους (Aarhus) της Δανίας, στις 25 Ιουνίου 1998, με το Νόμο 33(III) του 2003.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η Τροποποίηση της Σύμβασης του Άρχους στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, καθορίζοντας τις πρακτικές διαδικασίες για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το κατά πόσο επιτρέπεται η σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον και η διάθεση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην αγορά. Συγκεκριμένα, η εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζει περαιτέρω τις υποχρεώσεις των δημόσιων αρχών σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 175(1) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι αρμόδια για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών που συμβάλλουν στην πραγμάτωση των στόχων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 174(1) της συνθήκης και για το λόγο αυτό υπέγραψε και ενέκρινε εκ μέρους της Κοινότητας την Τροποποίηση της Σύμβασης του Άρχους. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να καταθέσουν το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 2008 τις πράξεις κύρωσης της εν λόγω τροποποίησης [άρθρο 2(2) της απόφασης 2006/957/ΕΚ], χωρίς όμως το χρονοδιάγραμμα αυτό να είναι δεσμευτικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή τους σε νόμο, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων