Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Μαΐου και 9, 16 και 23 Ιουνίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της ΠΟΒΕΚ και της Οργάνωσης Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου (ΟΑΕΚ). Οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΣΕΑ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου αναφορικά με τη στέρηση της επαγγελματικής άδειας οδηγού σε περίπτωση διάπραξης ορισμένων αδικημάτων από τον κάτοχό της.

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 13 Ιανουαρίου 2009, εξέτασε το πρόβλημα της στέρησης της επαγγελματικής άδειας οδηγού σε περίπτωση διάπραξης συγκεκριμένων αδικημάτων, στα πλαίσια του αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Η στέρηση του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου για έκδοση επαγγελματικής άδειας οδηγού στους επαγγελματίες οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για αδίκημα κατά παράβαση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου και τα προβλήματα που προκύπτουν». Στα πλαίσια αυτής της συνεδρίας, στην οποία παρευρέθηκε και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, έγινε από όλους παραδεκτό ότι η υφιστάμενη νομοθεσία ήταν υπέρμετρα αυστηρή για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού που διέπρατταν συγκεκριμένα αδικήματα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί αυτοί να στερούνται την επαγγελματική τους άδεια για μακρό χρονικό διάστημα, με όλες τις δυσμενείς γι’ αυτούς συνέπειες, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή της. Στην ίδια συνεδρία οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να προωθήσουν όλες τις αναγκαίες διαδικασίες, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή, το συντομότερο δυνατό, σχετικό νομοσχέδιο και τροποποιητικοί κανονισμοί που να επιλύουν το πρόβλημα. Το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε για την υλοποίηση της πιο πάνω δέσμευσής του στην ετοιμασία προσχεδίων τροποποιητικού νομοσχεδίου και κανονισμών, τα οποία όμως δεν κατέστη δυνατό να κατατεθούν στη Βουλή σε σύντομο χρόνο. Επειδή όμως το πρόβλημα των επαγγελματιών οδηγών συνέχιζε να υφίσταται, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο και κατέθεσε στη Βουλή την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία αρχικά προέβλεπε την εξασφάλιση του πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα, βασιζόμενη σε επιεικέστερες ρυθμίσεις απ’ ό,τι προέβλεπε η βασική νομοθεσία.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή, η τελευταία διαπίστωσε την ανάγκη για περαιτέρω τροποποίηση της πρότασης, έτσι ώστε η αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας οδηγού να μη γίνεται αυτόματα και ισοπεδωτικά, αλλά κατόπιν απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο θα καθορίζει και τη χρονική διάρκεια της στέρησης της άδειας αυτής.

Με βάση τις πιο πάνω τοποθετήσεις της η επιτροπή ζήτησε από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως, σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, προχωρήσει σε τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου στη βάση των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με βάση τα όσα διημείφθησαν στην επιτροπή, σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπέβαλε σ’ αυτήν τις εισηγήσεις του για αναθεώρηση του κειμένου της πρότασης νόμου, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Στην αντικατάσταση του λευκού ποινικού μητρώου, όπως αυτό καθορίζεται στη βασική νομοθεσία, από πιστοποιητικό ποινικού μητρώου στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο αιτητής δεν έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει άδεια είτε δυνάμει των διατάξεων του νόμου είτε από αρμόδιο δικαστήριο. Επιπρόσθετα, στο εν λόγω πιστοποιητικό θα αναφέρεται κάθε ποινή που ενδεχομένως έχει επιβληθεί στον οδηγό για αδίκημα που σχετίζεται με την κατοχή ή απόκτηση επαγγελματικής άδειας και δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει επιβληθεί από δικαστήριο στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή αποκτά τέτοια άδεια ή δεν έχει επέλθει αποκατάσταση δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου.

2. Στη μη παραχώρηση επαγγελματικής άδειας σε αιτητή ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αδικήματα:

α. Φόνο εκ προμελέτης (άρθρο 203 του ποινικού κώδικα).

β. Ανθρωποκτονία (άρθρο 205 ή 208 του ποινικού κώδικα).

γ. Κλοπή (άρθρα 255, 260, 266, 268, 269 ή 270 του ποινικού κώδικα).

δ. Ληστεία (άρθρα 282 μέχρι 286 του ποινικού κώδικα).

ε. Διάρρηξη (άρθρα 291 μέχρι 296 του ποινικού κώδικα).

στ. Απάτη (άρθρο 300 του ποινικού κώδικα).

ζ. Άσεμνη πράξη (άρθρο 176 του ποινικού κώδικα).

η. Εμπορία ναρκωτικών.

Στις περιπτώσεις κλοπής, απάτης και άσεμνης πράξης ο καταδικασθείς που έχει εκτίσει την ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί γι’ αυτά τα αδικήματα μπορεί να αιτηθεί από την Αρχή Αδειών σύντμηση του χρόνου κατά τον οποίο δεν παραχωρείται σ’ αυτόν επαγγελματική άδεια οδηγού. Η Αρχή Αδειών μπορεί να αποφασίσει τη σύντμηση του εν λόγω χρόνου, αν κριθεί, μετά από σχετική συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι συντρέχουν εξαιρετικές υπέρ της σύντμησης περιστάσεις.

3. Στην ανάκληση ή αναστολή της επαγγελματικής άδειας στην περίπτωση που ο κάτοχός της στερηθεί του δικαιώματος να κατέχει τέτοια άδεια είτε δυνάμει των διατάξεων του νόμου είτε από αρμόδιο δικαστήριο.

4. Στον καθορισμό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο κατά την επιβολή της ποινής μπορεί να επιβάλει πρόσθετα στον κάτοχο της εν λόγω άδειας στέρηση του δικαιώματος κατοχής της για συγκεκριμένα αδικήματα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει:

α. τα πέντε χρόνια για πρόκληση θανάτου κατά παράβαση του άρθρου 210 του ποινικού κώδικα και

β. τα τρία χρόνια για οδήγηση του οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλης κατά παράβαση των άρθρων 5, 6 ή 7 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου ή οδήγηση κατά παράβαση των άρθρων 7 ή 9 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου,

νοουμένου ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί κατά την οδήγηση του οχήματος ή σε σχέση με το όχημα για το οποίο κατέχεται η επαγγελματική άδεια οδηγού.

5. Στον καθορισμό συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων για τα οποία ο οδηγός ο οποίος καταδικάστηκε στερείται διά παντός του δικαιώματος να αποκτήσει ή να κατέχει επαγγελματική άδεια οδηγού λόγω σοβαρότητας των εν λόγω αδικημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, δήλωσε ότι από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας προκύπτει η ανάγκη τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν στους υφιστάμενους κανονισμούς και ως εκ τούτου, μετά την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου, θα πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή σχετικοί τροποποιητικοί κανονισμοί, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις νέες διατάξεις του προτεινόμενου νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

 

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων