Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Κώστας Κωνσταντίνου, Νικόλας Παπαδόπουλος
εκπροσωπώντας τον κ. Σωκράτη Χάσικο Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αντικατάσταση του Πρώτου Πίνακα των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, έτσι ώστε στον εν λόγω πίνακα, στον οποίο καθορίζονται τα τμήματα, υπηρεσίες ή γραφεία που υπάγονται σε υπουργείο και που θεωρούνται ως “Τμήματα” για σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, να ενσωματωθούν οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε σχέση με υφιστάμενα ή νέα “Τμήματα”.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, καθώς και τα όσα ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε στον πιο πάνω πίνακα να περιληφθούν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η προσθήκη του νέου Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον προϋπολογισμό του 2009. Κύρια αποστολή του εν λόγω τμήματος είναι η διαμόρφωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής για άτομα με αναπηρίες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, καθώς και τη διάνοιξη νέων προοπτικών για κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

2. Η διαγραφή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, η οποία, με τον προϋπολογισμό του 2004, έγινε ανεξάρτητη υπηρεσία και δεν αποτελεί πια τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

3. Η τυπική διόρθωση της ονομασίας της Υπηρεσίας Βιομηχανικών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία, με τον προϋπολογισμό του 2004, μετονομάστηκε σε “Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων”.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων