Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ι

ωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Κώστας Κωνσταντίνου, εκπροσωπώντας Νικόλας Παπαδόπουλος
τον κ. Σωκράτη Χάσικο Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), καθώς και ο γενικός γραμματέας και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των εν λόγω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Διευθυντή (Κλ. Α15) και η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού [Κλ. Α13(ii)], Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ [Κλ. Α11(ii)] και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Κλ. Α8-10-11) στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Διευθυντή στην ΕΠΑ κρίθηκε αναγκαίος, έπειτα από τη δημιουργία της εν λόγω θέσης με τον προϋπολογισμό του 2009, για σκοπούς ολοκλήρωσης της δομής της υπηρεσίας της ΕΠΑ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας της υπό αναφορά νέας θέσης Διευθυντή, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας των υπόλοιπων προαναφερθεισών θέσεων στην ΕΠΑ.

Ειδικότερα, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο κρατικό τομέα. Συγκεκριμένα, στα απαιτούμενα προσόντα περιλήφθηκαν το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά ή στα οικονομικά ή στη δημόσια διοίκηση ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή το προσόν του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, καθώς και δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα προστασίας του ανταγωνισμού.

Στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού αναδιαμορφώθηκαν τα καθήκοντα και οι ευθύνες της υπό αναφορά θέσης λόγω της δημιουργίας της νέας θέσης Διευθυντή. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή μετατρέπεται από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο, σύμφωνα με την πάγια πολιτική που ακολουθείται για όλες τις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία. Ως εκ τούτου, περιλήφθηκαν τα συνήθη απαιτούμενα προσόντα όπως και σε άλλες θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ .

Στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ γίνεται μετατροπή της μισθολογικής κλίμακας από λίρες Κύπρου σε ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση.

Στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού διαγράφεται από τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στις πολιτικές επιστήμες, ως μη συναφές με το έργο της ΕΠΑ. Περαιτέρω, περιλήφθηκε σημείωση σύμφωνα με την οποία τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ώστε να προσλαμβάνονται τα κατάλληλα άτομα για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική, διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, ώστε, πέραν της αγγλικής γλώσσας, να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων