Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Κώστας Κωνσταντίνου, εκπροσωπώντας Νικόλας Παπαδόπουλος
τον κ. Σωκράτη Χάσικο Γιαννάκης Ομήρου
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2009.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, με εξαίρεση τους πρώτους κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ώστε αυτό να συνάδει με τις πρόνοιες του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, που προβλέπουν διορισμό στη θέση αυτή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τον προϋπολογισμό του 2005 δημιουργήθηκε το νέο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η υφιστάμενη θέση Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών μετονομάστηκε σε θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Λόγω της μετονομασίας της εν λόγω θέσης και της ανάθεσης στο νέο τμήμα αρμοδιοτήτων όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, η κοινωνία της πληροφορίας και η ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος, κατέστη απόλυτα αναγκαίος ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας, στο οποίο καθορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης αυτής, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και για τους τρεις κλάδους των τεχνικών, νομικών και οικονομικών θεμάτων που δημιουργούνται στο τμήμα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο κλάδος μέσων μαζικής επικοινωνίας καταργείται, αφού τα καθήκοντα για παρακολούθηση των προγραμμάτων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ασκούνται από τους λειτουργούς της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και σήμερα στον καταργούμενο κλάδο δεν υπηρετεί κανένας λειτουργός.

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως, η οποία είναι θέση προαγωγής, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υπηρετούντες στην αμέσως κατώτερη θέση, οι οποίοι όμως δεν πληρούν την απαιτούμενη στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία λόγω της ύπαρξης κενών θέσεων Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή χωρίς να υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για προαγωγή στη θέση αυτή, παρά το γεγονός ότι η συνολική υπηρεσία καθενός από αυτούς υπερβαίνει τα τριάντα πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του τμήματος.

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Τοπογράφου/Μηχανικού Αρδεύσεως (Κλ. Α9, Α11 και Α12) στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, σύμφωνα με σχετική σημείωση στον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 8) του 2002, οι πιο πάνω νέες θέσεις δημιουργούνται, όταν κενώνονται οι συνδυασμένες θέσεις Τοπογράφου/Μηχανικού Αρδεύσεως 1ης Τάξης (Κλ. Α11 και Α12) και 2ης Τάξης (Κλ. Α9).

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας της θέσης Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού του Τμήματος Γεωργίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί, για να μη δυσχεραίνεται το έργο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική επιστολή της ΕΔΥ προς τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία επισημαίνει ότι το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση είναι πεπαλαιωμένο και περιλαμβάνει πρόνοιες γενικές και ασαφείς, οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο της, και εισηγείται την τροποποίησή του για τη βελτίωση των εν λόγων προνοιών.

Τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Νοσηλευτικό Κλάδο Ψυχικής Υγείας, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά τη συμπερίληψη σημείωσης στα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, θα μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στις θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού και Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνολόγου Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Β΄ στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων προαγωγής στην τεχνική πυραμίδα στις πιο πάνω υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά τη συμπερίληψη σημείωσης στα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την οποία για την πρώτη πλήρωση της εν λόγω θέσης μετά την έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τα απαιτούμενα σ’ αυτό προσόντα, θα μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με δωδεκαετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στη θέση Τεχνολόγου Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, από την οποία τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι βοηθητική όσον αφορά την κατάργηση της τεχνικής πυραμίδας στο βαθμό εισδοχής, η οποία αποτελεί μεταβατικό στάδιο στην οργανωτική δομή των Νοσοκομειακών Εργαστηρίων και κατ’ επέκταση στη σταδιακή ανάπτυξη της επιστημονικής πυραμίδας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

30 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων