Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Τορναρίτης
Ιωνάς Νικολάου Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο έπαρχος Λευκωσίας και πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου και εκπρόσωποι του Γραφείου Προγραμματισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η κατάργηση των ισχυόντων περί Αποχετεύσεων Ακακίου Κανονισμών και των περί Αποχετεύσεων Περιστερώνας Κανονισμών και η θέσπιση νέων κανονισμών με τους οποίους ρυθμίζεται η διαδικασία διαχείρισης και λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος για τις περιοχές Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμόν 67.124 απόφασή του, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2008, και με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενέκρινε, δυνάμει σχετικών διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, την κατάργηση των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου και την κήρυξη των περιοχών των κοινοτικών συμβουλίων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου ως περιοχής που εμπίπτει στις διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστήματος αποχέτευσης λυμάτων και την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων αυτών. Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο με την πιο πάνω απόφασή του καθίδρυσε Συμβούλιο Αποχετεύσεων για την περιοχή αυτή για την άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών που προνοούνται από τον πιο πάνω νόμο. Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για την υλοποίηση των σκοπών για τους οποίους καθορίστηκε η υπό αναφορά περιοχή, ετοιμάστηκε σχέδιο κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην εν λόγω περιοχή και προωθείται η διαδικασία εκτέλεσής του.

Σημειώνεται ότι οι κοινότητες Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου, έχοντας ως στόχο του την εύρυθμη λειτουργία του υπό αναφορά αποχετευτικού συστήματος, ετοίμασε, δυνάμει των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, τους υπό συζήτηση κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί προνοούν, μεταξύ άλλων, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία στις υπό αναφορά περιοχές συστημάτων διάθεσης λυμάτων, την κατασκευή οχετών και υπονόμων οικοδομών και τις σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, την αποχέτευση βιομηχανικών απορριμμάτων, την επιβολή τελών στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών που βρίσκονται στις περιοχές αποχετεύσεων, καθώς και για τη γενικότερη λειτουργία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου ενημέρωσε την επιτροπή πως το υπό αναφορά συμβούλιο αποχετεύσεων είναι το πρώτο ενοποιημένο συμβούλιο που δημιουργήθηκε για κοινότητες και η δημιουργία του αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση πολλών προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

23 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων