Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμών με την προσθήκη πρόνοιας που να προβλέπει ειδικά για τον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων που τοποθετούνται ή μετατίθενται σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, καθώς και της αξιολόγησης υπαλλήλων που αποσπώνται σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υπηρεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία έπειτα από την ψήφιση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2005 [Ν. 79(Ι)/2005], σύμφωνα με τον οποίο κατέστη δυνατή η τοποθέτηση/μετάθεση/απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων και εκτός δημόσιας υπηρεσίας, στις προαναφερθείσες υπηρεσίες/οργανισμούς.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το ζήτημα της αξιολόγησης της απόδοσης των πιο πάνω υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους εκτός δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση του σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου που προηγήθηκε της ψήφισης του προαναφερθέντος νόμου. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό στο στάδιο εκείνο να εξευρεθεί ικανοποιητική λύση, λόγω κυρίως των διαφορετικών συστημάτων αξιολόγησης που ισχύουν στο εξωτερικό, αλλά και του διαφορετικού αντικειμένου εργασίας. Ως αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, δεν ετοιμάζονται υπηρεσιακές εκθέσεις για τους υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός δημόσιας υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν στην επιτροπή ότι το όλο ζήτημα εξετάστηκε εκ νέου μεταξύ εκπροσώπων του τμήματος, της ΕΔΥ και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης και μετά από έντονο προβληματισμό για εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να μην προκύπτει κενό στην υπηρεσία τους, αποφασίστηκε η προώθηση της προτεινόμενης τροποποίησης με την προσθήκη πρόνοιας αντίστοιχης με τη ρύθμιση που υπάρχει στους κανονισμούς για την αξιολόγηση των ιδιαιτέρων γραμματέων πολιτικών προσώπων.

Ειδικότερα, προτείνεται όπως η αξιολόγηση των υπαλλήλων που τοποθετούνται ή μετατίθενται σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, καθώς και η αξιολόγηση υπαλλήλων που αποσπώνται σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υπηρεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό γίνεται από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος, ο οποίος, κατά τη σύνταξη της υπηρεσιακής έκθεσης, λαμβάνει και τις γραπτές απόψεις του προσώπου που προΐσταται του υπαλλήλου στον οργανισμό ή την υπηρεσία στην οποία υπηρετεί, τις οποίες και επισυνάπτει στην εν λόγω έκθεση.

Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η ασάφεια της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο οικείος προϊστάμενος τμήματος, κατά τη σύνταξη της υπηρεσιακής έκθεσης υπαλλήλου, θα λαμβάνει και τις γραπτές απόψεις του προσώπου που προΐσταται του υπαλλήλου στον οργανισμό ή στην υπηρεσία που αυτός υπηρετεί, χωρίς να προβλέπεται ρητά ότι αυτές θα λαμβάνονται υπόψη. Αναφορικά με την πιο πάνω πρόνοια, εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε στην επιτροπή ότι η εν λόγω πρόνοια διατυπώθηκε κατά τρόπο που να μην καθιστά απόλυτη την κρίση του προσώπου που προΐσταται του υπό αξιολόγηση υπαλλήλου στο εξωτερικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να θυματοποιηθούν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσία ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, για τους οποίους εφαρμόζεται πιο αυστηρό σύστημα αξιολόγησης σε σχέση με τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Δεδομένης της θέσης όλων ότι ο οικείος προϊστάμενος για την αξιολόγηση του υπαλλήλου θα πρέπει να έχει τις γραπτές απόψεις του προϊσταμένου του υπό αξιολόγηση υπαλλήλου και ότι σ’ αυτές δε θα περιέχεται μόνο απλή ενημέρωση για το ποια καθήκοντα ο υπάλληλος ασκεί, αλλά και η κρίση του για το πώς τα ασκεί, η επιτροπή διατύπωσε τη θέση ότι οι εν λόγω απόψεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της υπηρεσιακής έκθεσης, γι’ αυτό και αποφάσισε να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών. Με την απόφαση αυτή της επιτροπής συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΕΔΥ, ενώ εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε επιφυλάξεις για τους λόγους που επεξήγησε πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών με τρόπο ώστε οι γραπτές απόψεις του προσώπου που προΐσταται του υπαλλήλου στο εξωτερικό να λαμβάνονται υπόψη από τον οικείο προϊστάμενο τμήματος κατά τη σύνταξη της υπηρεσιακής έκθεσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από την ίδια στη βάση των πιο πάνω.

 

23 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων