Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου [Νόμος αριθμός 106(I) του 2002, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], έτσι ώστε η αρμόδια αρχή να υποχρεούται κατά την έκδοση άδειας απόρριψης αποβλήτων να λαμβάνει υπόψη στην επιβολή όρων στην άδεια τις απαιτήσεις και τα αποτελέσματα εφαρμογής των Κανονισμών 3, 4 και 5 των προτεινόμενων περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών όσον αφορά τα ποιοτικά πρότυπα των νερών, τις τάσεις συγκέντρωσης ρύπων και τη χημική κατάσταση των υπόγειων υδάτων. Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγεται πρόνοια στον υπό τροποποίηση νόμο που να επιτρέπει την έκδοση κανονισμών για τη θέσπιση μέτρων στα πλαίσια του Κανονισμού 6 των προτεινόμενων περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης ή περιορισμού της εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου [Νόμος αριθμός 13(Ι) του 2004], έτσι ώστε να παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως την αρμόδια αρχή, να εκχωρεί τις εξουσίες ή αρμοδιότητες που έχει, δυνάμει του υπό αναφορά νόμου, σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία υπουργείου της Δημοκρατίας ή σε πρόσωπο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα ή σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσιας ωφέλειας ιδρύθηκε με νόμο για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο προστίθεται στο βασικό νόμο πρόνοια σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα οι κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του υπό αναφορά νόμου να παρέχουν εξουσιοδότηση προς την αρμόδια αρχή, ώστε να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να τροποποιούνται τα παραρτήματα των εν λόγω κανονισμών για σκοπούς προσαρμογής στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση. Οι πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών αφορούν μεταξύ άλλων:

1. τα κριτήρια αξιολόγησης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων,

2. τη διαδικασία αξιολόγησης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων,

3. τον εντοπισμό σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και τον καθορισμό σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων και

4. τα μέτρα πρόληψης ή περιορισμού της εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια ύδατα.

Επισημαίνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να είχε συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπό αναφορά Οδηγίας μέχρι τη 16η Ιανουαρίου 2009, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των υπό συζήτηση νομοθετημάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού αυτά κατατέθηκαν στις 11 Μαΐου 2009. Για τη μη έγκαιρη μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει σχετική προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, η προθεσμία της οποίας έχει ήδη λήξει.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, η ετοιμασία τους έγινε από τριμελή τεχνική επιτροπή η οποία ορίστηκε από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και απαρτιζόταν από εκπροσώπους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου.

Σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας στο πεδίο που αφορούν, ενώ δεν προβλέπεται δυσκολία στην εφαρμογή τους, αφού αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός των ήδη υπαρχουσών δομών των εμπλεκόμενων τμημάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, επειδή οι υπό αναφορά κανονισμοί άπτονται καθαρά τεχνικών θεμάτων, δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις. Αντίθετα, με την εφαρμογή των κανονισμών αυτών αναμένεται να επιτευχθεί βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των υπόγειων νερών και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά το άμεσο και μακροχρόνιο κόστος από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών, το υπό αναφορά επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρεται στο κόστος των αναγκαίων δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων, που, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, πρέπει να γίνονται συστηματικά για τον προσδιορισμό της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών σωμάτων και οι οποίες, όπως σημειώνεται στο ίδιο σημείωμα, έπρεπε να γίνονταν και στο παρελθόν για τη σωστή διαχείριση των υπόγειων υδατικών σωμάτων. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενοι κανονισμοί απλά θεσμοθετούν τη συστηματική διενέργειά τους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων και των κανονισμών.

Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τόνισαν την τεχνική φύση των προτεινόμενων κανονισμών, ενώ η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου ενημέρωσε την επιτροπή ότι άρχισε ήδη η εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας, αφού ορίστηκε τεχνική επιτροπή από τα πιο πάνω τμήματα και υπηρεσίες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση και έγκρισή τους αντίστοιχα, όπως αυτά έχουν νομοτεχνικά διορθωθεί. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της νομοτεχνικής επεξεργασίας έχει, μεταξύ άλλων, τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

23 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων