Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυρώσεως της Συμβάσεως και του Πρωτοκόλλου προς Καταστολήν της Παραχαράξεως και Κιβδηλείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών:

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος
Σκεύη Κουκουμά Τάσος Μητσόπουλος
Γιαννάκης Γαβριήλ Αριστοφάνης Γεωργίου
Ανδρέας Αγγελίδης Ανδρέας Αγγελίδης
Δημήτρης Συλλούρης Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο για την Καταστολή της Παραχάραξης και της Κιβδηλείας (Νόμος αρ. 22 του 1965) με την προσθήκη σ’ αυτόν διάταξης που να εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διατάγματα και γνωστοποιήσεις, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του.

Η Σύμβαση με το Πρωτόκολλό της για την Καταστολή της Παραχάραξης και της Κιβδηλείας, που υπογράφτηκε στη Γενεύη το 1929, προβλέπει στο άρθρο 12 ότι οι έρευνες για την κατασκευή πλαστών νομισμάτων σε κάθε χώρα πρέπει να οργανώνονται μέσα στα πλαίσια της εθνικής της νομοθεσίας από ένα κεντρικό γραφείο. Στην Κυπριακή Δημοκρατία ως κεντρικό γραφείο έχει οριστεί το Εγκληματολογικό Εργαστήριο της αστυνομίας με την υπ’ αριθμόν 61.475 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2005.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετική πράξη του (2005/511/ΔΕΥ της 12ης Ιουλίου 2005) όρισε την Ευρωπόλ ως την κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Κυπριακή Δημοκρατία με σχετική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2005, υιοθέτησε τον ορισμό της Ευρωπόλ ως της κεντρικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και κατέθεσε για το σκοπό αυτό την πιο πάνω δήλωση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημοσίευση γνωστοποίησης που να περιέχει την προαναφερθείσα δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ούτως ώστε αυτή να καταστεί νομικά δεσμευτική.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

23 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων