Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Ιουνίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη εφαρμογή του, η αποτελεσματικότερη εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και η ορθότερη μεταφορά στο βασικό νόμο της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εισάγονται βελτιώσεις και διορθώσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός διαφάνειας και πληροφόρησης για τους εκδότες κινητών αξιών. Καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των ίδιων των εκδοτών, καθώς και των προσώπων που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικά δικαιώματα ψήφου ή σημαντικές συμμετοχές σε κινητές αξίες οι οποίες είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, επειδή κατά την εφαρμογή του βασικού νόμου εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες προκαλούσαν σύγχυση στους εποπτευομένους. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις των εποπτευομένων να υποβάλλουν, να δημοσιεύουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω σχετικής Οδηγίας και παράλληλα τόνισε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στην πρακτική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

23 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων