Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία του επισυνημμένου παραρτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος Ανδρέας Θεμιστοκλέους
Γιώργος Περδίκης Ανδρέας Αγγελίδης
Γιαννάκης Θωμά Μαρίνος Σιζόπουλος
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τους πιο πάνω καταλόγους σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Διοικήσεως και ο βοηθός γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους πιο πάνω καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η έγκριση θέσεων για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, κατατίθενται κάθε έτος στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, τουλάχιστο τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των σχετικών γραπτών εξετάσεων, οι πιο κάτω κατάλογοι θέσεων:

1.α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή σε θέματα που καθορίζονται στους υπό αναφορά νόμους.

β. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία και το ίδιο βασικό προσόν όπως περιγράφονται στο 1.α. πιο πάνω (μη επιστημονικές θέσεις) για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, που περιλαμβάνει ειδικό θέμα ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις καταλάβουν.

2.α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου (επιστημονικές θέσεις), για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή.

β. Κατάλογος θέσεων με το ίδιο βασικό προσόν και την ίδια μισθοδοσία όπως περιγράφονται στο 2.α. πιο πάνω (επιστημονικές θέσεις) για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, που περιλαμβάνει ειδικό θέμα ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις καταλάβουν.

Σημειώνεται ότι η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Περαιτέρω, η κατάταξη των θέσεων στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή και στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές γίνεται με βάση τα προσόντα που απαιτούνται από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας και τις ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό σε όλες τις θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στους πιο πάνω νόμους, σύμφωνα με τα οποία βαρύνουσα σημασία αποδίδεται στη γραπτή εξέταση (εκατό μονάδες σε σύνολο εκατό τριάντα οκτώ μονάδων), ανεξάρτητα αν αυτή διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή ή συμβουλευτική επιτροπή.

Οι προαναφερθέντες κατάλογοι θέσεων, οι οποίοι θα ισχύσουν για την πλήρωση των θέσεων που θα δημοσιευτούν μέσα στο έτος 2010, έχουν καταρτιστεί με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2009. Σε σχέση με τους αντίστοιχους καταλόγους που εγκρίθηκαν πέρσι από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εφαρμόζονται για την πλήρωση των θέσεων του τρέχοντος έτους, οι εν λόγω κατάλογοι θέσεων παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται στη δημιουργία νέων θέσεων και στη σημείωση ορισμένων θέσεων με διπλό σταυρό, καθώς και στην ικανοποίηση αιτιολογημένων αιτημάτων τμημάτων/υπηρεσιών για μεταφορά των θέσεών τους (μη επιστημονικών θέσεων) από τον κατάλογο των θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή (Παράρτημα Ια) στον κατάλογο των θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές (Παράρτημα ΙΙα).

Η μεταφορά αυτή αφορά αριθμό θέσεων της φθίνουσας κατηγορίας θέσεων Τεχνικών [Κλ. Α2, Α4 και Α7(ii)], για τις οποίες το οικείο σχέδιο υπηρεσίας εξακολουθεί να απαιτεί διαζευκτικά είτε ειδικά προσόντα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών είτε απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας (τεχνικής ή γενικής κατεύθυνσης), λόγω σοβαρών προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζονται στην πλήρωση των εν λόγω θέσεων. Συγκεκριμένα, το διαζευκτικά απαιτούμενο προσόν του απολυτηρίου σχολής μέσης παιδείας παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους που πέτυχαν στη γενική γραπτή εξέταση της Ειδικής Επιτροπής και έχουν το προσόν αυτό να διεκδικήσουν τις θέσεις Τεχνικών, χωρίς πολλές φορές να έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο επάγγελμα, με αποτέλεσμα με την πρώτη ευκαιρία να τις εγκαταλείπουν και οι θέσεις αυτές να παραμένουν συνεχώς κενές. Επίσης, με αυτό τον τρόπο πλήρωσης δε διορίζονται πολλές φορές οι καταλληλότεροι για τις θέσεις, με αρνητικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των οικείων τμημάτων/υπηρεσιών.

Με τη μεταφορά των θέσεων στον κατάλογο των θέσεων του Παραρτήματος ΙΙα οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν σε ειδική γραπτή εξέταση, που θα περιλαμβάνει ειδικό θέμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κάθε θέσης και η οποία θα διεξαχθεί από την οικεία συμβουλευτική επιτροπή, οπόταν αναμένεται ότι θα υποβάλουν αίτηση και θα προσέλθουν τελικά στις σχετικές εξετάσεις υποψήφιοι που πραγματικά ενδιαφέρονται γι’ αυτές. Η αξιολόγηση όμως των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο. Τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων θα αξιολογηθούν μετά την πρώτη πλήρωση των κενών θέσεων, ώστε ανάλογα να κριθεί και η μελλοντική κατάταξη των υπό αναφορά θέσεων στους καταλόγους. Η ίδια διευθέτηση προωθείται και για τις θέσεις Μετεωρολογικού Βοηθού [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] για τις οποίες ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Οι διευθετήσεις αυτές θα ισχύουν, ενόσω βρίσκεται σε εκκρεμότητα η διεξαγωγή μελέτης για διαχωρισμό των διαζευκτικών προσόντων για κάθε θέση ξεχωριστά.

Τέλος, σημειώνεται ότι για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων κατατίθενται πέραν των καταλόγων θέσεων που περιλαμβάνονται στην πρώτη παράγραφο και κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία τόσο για τις μη επιστημονικές όσο και για τις επιστημονικές θέσεις, για την πλήρωση των οποίων ακολουθούνται οι κανονικές διατάξεις των περί δημόσιας υπηρεσίας νόμων, εξαιρούνται δηλαδή από τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Επίτροπος Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της επιτροπής, διατύπωσε τη διαφωνία της για τη συμπερίληψη των επιστημονικών θέσεων που αφορούν προσλήψεις υπαλλήλων του γραφείου της στον κατάλογο στον οποίο προβλέπεται ότι για την πλήρωση των θέσεων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή. Η ίδια εξέφρασε τη γνώμη πως για σκοπούς καλύτερης αξιολόγησης των υποψηφίων, τόσο από απόψεως ικανοτήτων όσο και από απόψεως γνώσεων, θα πρέπει επίσης να κρίνεται και η προσωπικότητά τους και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, όταν η εξέταση διεξάγεται από τη συμβουλευτική επιτροπή, στην οποία θα μπορεί και η ίδια να εκφράζει απόψεις για τα θέματα της εξέτασης.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε ειδικότερα στους δύο καταλόγους θέσεων που αφορούν τις μη επιστημονικές θέσεις, δηλαδή τις θέσεις όπου η κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου. Όπως η ίδια εξήγησε, ο ένας από τους δύο καταλόγους απαιτεί από τους υποψηφίους για τις θέσεις να έχουν επιτύχει στη γενική κυβερνητική εξέταση, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2009, και στο δεύτερο κατάλογο που αφορά τις μη επιστημονικές θέσεις προβλέπεται ότι θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες θα αφορούν ειδικό θέμα ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις και απαιτήσεις της κάθε θέσης.

Το ίδιο ισχύει και για τις επιστημονικές θέσεις, δηλαδή για τις θέσεις που βρίσκονται στις Κλίμακες Α8, Α10, Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν. Ο πρώτος κατάλογος επιβάλλει για όλους τους υποψηφίους οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε συγκεκριμένες θέσεις να έχουν προηγουμένως επιτύχει στη γενική εξέταση, η οποία φέτος θα διεξαχθεί την 31η Οκτωβρίου 2009, και ο δεύτερος κατάλογος των επιστημονικών θέσεων επιτρέπει να συσταθούν συμβουλευτικές επιτροπές στα οικεία υπουργεία, οι οποίες να διεξάγουν γραπτή εξέταση με ειδικό θέμα. Για όλες τις πιο πάνω εξετάσεις τα κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα, η μοριοδότηση δηλαδή, είναι ακριβώς τα ίδια. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της γραπτής εξέτασης σε σχέση με το σύνολο των μονάδων είναι 75%, ενώ για τις άλλες θέσεις για τις οποίες ισχύει ο γενικός περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος το ποσοστό της γραπτής εξέτασης είναι 80% του συνόλου των μονάδων.

Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος, αφού ανέλυσε τη διαδικασία των εξετάσεων όπως αυτή καθορίζεται στο σχετικό νόμο, τοποθετήθηκε στο αίτημα της Επιτρόπου Διοικήσεως, υπογραμμίζοντας ότι ο Υπουργός Οικονομικών έθεσε το θέμα αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο στο στάδιο κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι κατάλογοι των θέσεων για έγκριση, όμως στις 20 Μαΐου 2009 το Υπουργικό Συμβούλιο απέρριψε το σχετικό αίτημα, όπως έπραξε και για παρόμοιο αίτημα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Ο βοηθός γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, αφού εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ορθότητα της διαδικασίας των εξετάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, υιοθέτησε τελικά τους συγκεκριμένους καταλόγους όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί από την εκτελεστική εξουσία και εισηγείται την έγκρισή τους από τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της έγκρισης ή μη των καταλόγων κατά τη συζήτηση της σχετικής απόφασης στην ολομέλεια του σώματος.

 

23 Ιουνίου 2009

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή, δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006.

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2006.

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή, δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2006.

4. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων