Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με δεσμευτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω Οδηγίας έχει ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέσω των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πληροφόρησε την επιτροπή ότι η ουσία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου επικεντρώνεται στα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

1. Την αντικατάσταση των αναφορών στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους, με αναφορές στον κανονισμό που τον αντικατέστησε, δηλαδή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.

2. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για να εξασφαλιστεί ότι δε διατίθενται στην αγορά ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ και κατ’ επέκταση των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009.

3. Την προσθήκη, στις περιπτώσεις όπου δύναται να εκδοθεί εξώδικο πρόστιμο, των πράξεων ή παραλείψεων που σύμφωνα με το βασικό νόμο ή με οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα εκδίδονται με βάση αυτόν αποτελούν αδίκημα.

4. Την παροχή της δυνατότητας τροποποίησης ή αντικατάστασης, μέσω διατάγματος, των παραρτημάτων τεχνικού περιεχομένου των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει ήδη αρχίσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδικασία παράβασης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εν λόγω Οδηγία και γι’ αυτό απηύθυνε παράκληση όπως το νομοσχέδιο προωθηθεί στην ολομέλεια του σώματος πριν από το τέλος της παρούσας συνόδου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

 

 

 

16 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων