Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, αναπλ. πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το δεσμευτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και της Οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο σκοπό έχει την τροποποίηση του βασικού νόμου εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογής του προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα που Χρησιμοποιούνται στη Διάγνωση In Vitro) Κανονισμών του 2003.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος όφειλε να είχε μεταφέρει την εν λόγω Οδηγία στο εθνικό δίκαιο πριν από την 21η Δεκεμβρίου 2008 και έχει ληφθεί ήδη προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2009, για την αποστολή απάντησης, στην οποία ζητήθηκε παράταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Μαΐου 2009 και στο επεξηγηματικό σημείωμα που το συνοδεύει δεν αναφέρονται οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση αυτή.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον προτεινόμενο νόμο, η πιο πάνω αιτηθείσα συμπληρωματική προθεσμία εξέπνευσε την 31η Μαΐου 2009. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, αφού υπάρχει ήδη η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή, ενώ δεν υπάρχει άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος για την εφαρμογή της.

Σύμφωνα πάντα με το επεξηγηματικό σημείωμα, δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες στη Δημοκρατία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

16 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων