Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για τους κανονισμούς «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων με τη Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τη Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γεώργιος Γεωργίου Ζαχαρίας Κουλίας
Σωτήρης Σαμψών Γιώργος Βαρνάβα
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2009.

Στην υπό αναφορά συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του ΕΤΕΚ.

Σκοπός των δύο προτεινόμενων κανονισμών, οι πρώτοι από τους οποίους εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 89(2)(γ) του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 [Ν.12(Ι) του 2006] και οι δεύτεροι από τους οποίους εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 73(2)(γ) του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 [Ν.11(Ι) του 2006], είναι η νομοθετική ρύθμιση των διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισμού, ετοιμασίας και παραλαβής εγγράφων διαγωνισμού, υποβολής, παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Περαιτέρω, οι υπό αναφορά κανονισμοί καλύπτουν αντίστοιχα τις αναθέτουσες αρχές που ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και σ’ άλλους οργανισμούς του δημοσίου που εμπίπτουν στο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και τους αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα σε τομείς κοινής ωφελείας, του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, τα δύο κείμενα των υπό αναφορά προτεινόμενων κανονισμών διαφέρουν μόνο ως προς τη χρήση του όρου “αναθέτων φορέας” αντί του όρου “αναθέτουσα αρχή” και ως προς τις παραπομπές ή αναφορές στους δύο υπό αναφορά νόμους, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα επεξηγηματικά σημειώματα που συνοδεύουν τους υπό αναφορά κανονισμούς, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων περιλαμβάνεται στις πρόνοιες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, στη Στρατηγική της Λισαβόνας και στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διενέργεια διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων. Συναφώς, αναφέρεται ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πραγματοποίηση σημαντικού μέρους των συναλλαγών των κρατών μελών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με στόχο την ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στις κρατικές αγορές μέχρι το 2010.

Ειδικότερα, στα υπό αναφορά επεξηγηματικά σημειώματα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων γίνεται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων, συμβλήθηκε με οίκο του εξωτερικού για την εισαγωγή, εφαρμογή και ανάπτυξη μιας συνολικής λύσης για την υλοποίηση ηλεκτρονικών διαδικασιών στα πλαίσια της διενέργειας διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων στην Κύπρο. Η σύμβαση αυτή υπογράφτηκε στις 5 Οκτωβρίου 2007 και το σύνολο των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2009.

2. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί, που συμπληρώνουν τους υπό αναφορά νόμους που προαναφέρθηκαν, μεταφέρουν στο κυπριακό δίκαιο το κοινοτικό κεκτημένο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί συμπληρώνουν τους υφιστάμενους κανονισμούς, όταν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Τέλος, σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί δεν αφορούν κοινοτικό κεκτημένο, αλλά η εφαρμογή τους στοχεύει στη διασφάλιση βασικών αρχών του κεκτημένου, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

3. Οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών αναμένεται να εφαρμοστούν, όταν θα τεθεί στη διάθεση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων το σύστημα που θα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών, υποβολής και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων, που προβλέπεται να αρχίσει να χρησιμοποιείται σε επιλεκτική βάση από τα μέσα Ιουνίου του 2009.

4. Η εισαγωγή του εν λόγω συστήματος αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και περαιτέρω προβλέπεται να πετύχει μείωση στη γραφειοκρατία και επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των διαδικασιών. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή του υπό αναφορά συστήματος αναμένεται να μειωθεί το κόστος τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Το ύψος των εξοικονομήσεων από τη μείωση αυτή αναμένεται να είναι της τάξης του 50% μέχρι 60% σε σχέση με το κόστος διεκπεραίωσης των διαδικασιών και της τάξης του 5% μέχρι 10% σε σχέση με το κόστος αγορών των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων.

5. Τέλος, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών και τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων αυτοματοποιούνται πολλές διαδικασίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, από το στάδιο της προκήρυξης μέχρι το στάδιο της ανάθεσης. Παράλληλα, το σύστημα παρέχει την ευχέρεια εξαγωγής πολύτιμων συγκεντρωτικών και στατιστικών στοιχείων για αξιοποίηση από διάφορους φορείς.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους προτεινόμενους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι για τη ρύθμιση των διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισμού, υποβολής, παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης των συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος, απαιτείται όπως το όλο σύστημα συμπληρωθεί με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα υποστηρίζουν νομικά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, όταν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ως εκ τούτου, η νομική υποστήριξη του εν λόγω συστήματος καλύπτεται από τους προτεινόμενους κανονισμούς. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, οι εν λόγω προτεινόμενοι κανονισμοί θα λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά με τους υφιστάμενους κανονισμούς και θα εφαρμόζονται, όταν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων για συγκεκριμένες διαδικασίες που δε ρυθμίζονται από τους υφιστάμενους κανονισμούς, είτε γιατί πρόκειται για νέες διαδικασίες είτε γιατί οι διαδικασίες αυτές διαφέρουν από τις ισχύουσες παραδοσιακές, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

1. Η προκήρυξη διαγωνισμών μέσω του συστήματος γίνεται ηλεκτρονικά και διασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου, την αποφυγή λαθών ή παραλείψεων και τη σωστή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

2. Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά αντί σε έντυπη μορφή μέσω του συστήματος σε ηλεκτρονικό κιβώτιο προσφορών αυτόματα και με ασφάλεια.

3. Το ηλεκτρονικό σύστημα επιτρέπει το άνοιγμα των προσφορών μόνο μετά την παρέλευση της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

4. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι διαδικασία που εφαρμόζεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων για κάλυψη των αναγκών στη χαμηλότερη δυνατή τιμή ή στην οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, καθότι το γραφείο της έχει προβεί στο σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο του κειμένου των εν λόγω κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών που ορίζουν το γενικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία της συνομολόγησης των συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος μέσω ηλεκτρονικών μέσων αναμένεται να καθοριστεί και να ρυθμιστεί με σχετικές οδηγίες που θα εκδώσει σε μεταγενέστερο στάδιο, ως αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του ΕΤΕΚ ανέφεραν ότι συμφωνούν με τους υπό συζήτηση κανονισμούς και ότι υποστηρίζουν τις γενικότερες προσπάθειες που καταβάλλει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως αναθέτουσα αρχή δημόσιων συμβάσεων, για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων. Αυτό αναμένεται, όπως πρόσθεσαν οι ίδιοι, να συμβάλει θετικά στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, τόσο από τους οικονομικούς φορείς όσο και από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, καθώς και τις σχετικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, ότι με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων διασφαλίζονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται τέλος ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί έχουν τύχει νομοθετικής επεξεργασίας και οι τίτλοι τους έχουν τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμοί του 2009», αντίστοιχα.

 

 

9 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων