Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές σε Εμπορεύματα που Εισάγονται από Πρόσωπα που Ταξιδεύουν από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φορολογικές Απαλλαγές σε Εμπορεύματα που Εισάγονται από Πρόσωπα που Ταξιδεύουν από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2009. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των προαναφερθέντων κανονισμών είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2007/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007, σε σχέση με την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, αντίστοιχα, των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες, η οποία καταργεί και αντικαθιστά την Οδηγία 69/169/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις εκπτώσεις φόρου κύκλου εργασιών και τους δασμούς που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς διακίνησης επιβατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η ανάγκη για αντικατάσταση της πιο πάνω Οδηγίας προέκυψε λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πληθώρας τροποποιήσεων που η Οδηγία έχει υποστεί, με αποτέλεσμα την ανάγκη διασαφήνισης ορισμένων διατάξεών της. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η νέα Οδηγία περιλαμβάνει περαιτέρω τροποποιήσεις, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να αναπροσαρμοστεί το ενιαίο χρηματικό όριο που αφορά την αξία των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες. Ειδικότερα, το εν λόγω χρηματικό όριο, στη βάση του οποίου σήμερα παραχωρείται απαλλαγή από τους πιο πάνω φόρους, ύψους €175, αναπροσαρμόζεται σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία του χρήματος, καταργούνται τα ποσοτικά όρια για τον καφέ και το τσάι και συμπεριλαμβάνεται η μπίρα στα αλκοολούχα ποτά που τυγχάνουν απαλλαγής από τους σχετικούς φόρους.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία 69/169/ΕΟΚ είχε ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τους περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές Ταξιδιωτών που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμούς, οι οποίοι, αφού εγκρίθηκαν, τέθηκαν σε ισχύ στις 30 Απριλίου 2004. Με την υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/74/ΕΚ και την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών οι προαναφερθέντες κανονισμοί καταργούνται, αφού οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν στην ουσία τις πρόνοιες των παλιών, και εισάγονται ταυτόχρονα οι ακόλουθες προτεινόμενες ρυθμίσεις:

1. Αναπροσαρμογή του ενιαίου χρηματικού ορίου στη βάση του οποίου παραχωρείται απαλλαγή από τους πιο πάνω φόρους από €175 σε €175 για τους ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών και σε €430 για τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

2. Αύξηση της ποσότητας του κρασιού που απαλλάσσεται από τους πιο πάνω φόρους από δύο σε τέσσερα λίτρα.

3. Απαλλαγή ποσότητας μπίρας μέχρι δεκαέξι λίτρα.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη στα κείμενά τους αριθμού σημαντικών νομοτεχνικών ατελειών, τις οποίες το αρμόδιο υπουργείο ανέλαβε να διορθώσει. Συναφώς, στις 4 Ιουνίου 2009, το ίδιο υπουργείο απέστειλε στην επιτροπή νέα διορθωμένα κείμενα κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων