Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11 Δεκεμβρίου 2008 και 11 Ιουνίου 2009. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Κλινικών Ψυχολόγων), του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ), της Ομάδας Πρωτοβουλίας Επαγγελματιών Ψυχολόγων, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), καθώς και ομάδες φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου, ώστε να καλυφθούν ορισμένα κενά και να επιλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το τελευταίο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Τη νομοθετική κατοχύρωση δύο επιπέδων άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου και δύο μητρώων, αντίστοιχα.

2. Την τροποποίηση των μεταπτυχιακών προσόντων που απαιτούνται για τους επαγγελματίες ψυχολόγους, προκειμένου να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο, έτσι ώστε ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης σε κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας να είναι διάρκειας δύο αντί τριών χρόνων.

3. Τον καθορισμό πέντε ειδικοτήτων εφαρμοσμένης ψυχολογίας οι οποίες θα προσδιορίζονται ως τέτοιες από σχετική διατύπωση στα διπλώματα ή την αναλυτική βαθμολογία.

4. Τη νομοθετική θέσπιση της δυνατότητας για συμπληρωματική άσκηση αιτητών που πληρούν όλα τα κριτήρια για εγγραφή στο μητρώο επαγγελματιών ψυχολόγων, πλην του κριτηρίου της πρακτικής άσκησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπεται η αυτόνομη άσκηση του επαγγέλματος στα πλαίσια συγκεκριμένης ειδικότητας από τους κατόχους βασικού πτυχίου και διετούς μεταπτυχιακού διπλώματος σε κλάδο της επαγγελματικής ψυχολογίας, οι οποίοι κατονομάζονται ως επαγγελματίες ψυχολόγοι, και η άσκηση περιορισμένων καθηκόντων από τους κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου ψυχολογίας, οι οποίοι κατονομάζονται ως ψυχολόγοι δεύτερου βαθμού.

Ας σημειωθεί ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο οι προαναφερθείσες ειδικότητες εφαρμοσμένης ψυχολογίας κατονομάζονται ως κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία, σχολική/εκπαιδευτική ψυχολογία, δικαστική/δικανική ψυχολογία και οργανωτική/βιομηχανική ψυχολογία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σημαντική προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί η αλλαγή του πλαισίου της πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε αυτή να πραγματοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιολόγηση είτε σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είτε σε ιδιωτικούς οργανισμούς, που θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του συμβουλίου εγγραφής ψυχολόγων.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας εξέθεσαν τις κοινές θέσεις των επαγγελματικών οργανώσεων για τη βελτίωση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτές διατυπώθηκαν έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ του υπουργείου τους και εκπροσώπων του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων και της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ψυχολόγων, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη μετονομασία των όρων “επαγγελματίας ψυχολόγος” και “ψυχολόγος δεύτερου βαθμού” σε “εγγεγραμμένος ψυχολόγος” και “πτυχιούχος ψυχολόγος”, αντίστοιχα.

2. Τα προσόντα που απαιτούνται για την αυτόνομη και ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος.

3. Τις μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται για εγγραφή στο μητρώο των εγγεγραμμένων ψυχολόγων με εφαρμοσμένη ειδικότητα.

4. Τα προσόντα που απαιτούνται για εγγραφή στο μητρώο των πτυχιούχων ψυχολόγων και το πλαίσιο καθηκόντων των εγγεγραμμένων σ’ αυτό.

5. Τις προϋποθέσεις απόκτησης συμπληρωματικής πρακτικής άσκησης για εγγραφή στο μητρώο των εγγεγραμμένων ψυχολόγων αιτητή που δεν ικανοποιεί το κριτήριο της πρακτικής άσκησης.

6. Τον καταρτισμό πλαισίου καθηκόντων των εγγεγραμμένων στο μητρώο των εγγεγραμμένων ψυχολόγων.

Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και ομάδα φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής κατά την πρώτη συνεδρία της, εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, τη διαφωνία τους αναφορικά με ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και ειδικότερα σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα για αυτόνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιóν της κατά την πρώτη συνεδρία της, κάλεσε όλους τους εμπλεκoμένους να διαβουλευτούν εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί, κατά το δυνατό, συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία διατυπώθηκαν διαφωνίες.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, διατύπωσε, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω θέσεις:

1. Η άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου να προϋποθέτει τουλάχιστον έξι χρόνια πλήρους φοίτησης για ακαδημαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, με χίλιες πεντακόσιες ώρες εποπτευόμενης άσκησης, συμπεριλαμβανομένης τριετούς εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε εφαρμοσμένη ειδικότητα της ψυχολογίας.

2. Η κλινική εμπειρία να οργανώνεται και να διεξάγεται κάτω από την εποπτεία του ακαδημαϊκού ιδρύματος όπου φοιτά ο φοιτητής, σε συνεργασία με επιλεγμένα εγκεκριμένα ιδρύματα άσκησης, και όπου οι επόπτες τυγχάνουν ειδικής κατάρτισης σε θέματα κλινικής εκπαίδευσης και εποπτείας νέων επαγγελματιών ψυχολόγων.

3. Να μην υιοθετηθεί η προτεινόμενη τροποποίηση για δημιουργία μητρώου πτυχιούχων ψυχολόγων οι οποίοι θα ασκούν περιορισμένα καθήκοντα ψυχολογίας.

4. Να δίνεται προτεραιότητα για θέσεις κλινικής άσκησης στις εγχώριες κρατικές δομές σε εκπαιδευομένους ψυχολογίας που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και/ή ενδεχομένως σε οποιοδήποτε άλλο κρατικό ακαδημαϊκό ίδρυμα.

5. Η εποπτευόμενη πρακτική άσκηση που αποκτήθηκε στα πλαίσια αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης ψυχολόγων σε πανεπιστήμια στη Δημοκρατία να αναγνωρίζεται εξ ορισμού, δίχως οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση.

6. Ένας εγγεγραμμένος ψυχολόγος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο κρατικό ακαδημαϊκό ίδρυμα να συμμετέχει στο συμβούλιο εγγραφής ψυχολόγων.

Επισημαίνεται ότι η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αδυνατεί να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εισηγείται ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.

Το Υπουργείο Υγείας, με βάση τις οδηγίες της επιτροπής και έπειτα από διαβούλευση που είχε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επανεξέτασε το νομοσχέδιο, τροποποίησε ανάλογα το κείμενο και έθεσε ενώπιον της επιτροπής σε μεταγενέστερο στάδιο νέο αναθεωρημένο κείμενο για συνέχιση της συζήτησης. Στο εν λόγω κείμενο κατά κύριο λόγο διαλαμβάνονται οι κοινές θέσεις των επαγγελματικών συλλόγων, όπως αυτές αρχικά τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι οποίες συνοψίζονται, ανάμεσα σε άλλα, στα ακόλουθα:

1. Στον καταρτισμό και την τήρηση μητρώου πτυχιούχων ψυχολόγων για τους κατόχους πτυχίου ψυχολογίας, ώστε αυτοί να ασκούν καθήκοντα σε τομείς που έχουν λάβει εκπαίδευση στα πλαίσια απόκτησης του πτυχίου τους, όχι όμως στα πλαίσια αυτόνομης και ανεξάρτητης εργοδότησης.

2. Στην απαίτηση της πρακτικής άσκησης χιλίων ωρών, εκ των οποίων οι πεντακόσιες να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών προς απόκτηση του σχετικού μεταπτυχιακού προσόντος, για την αυτόνομη και ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος.

3. Στην επιπρόσθετη δυνατότητα που δίνεται στους αιτητές για εγγραφή στο μητρώο των εγγεγραμμένων ψυχολόγων, προς ικανοποίηση του κριτηρίου της πρακτικής άσκησης, να πραγματοποιούν την άσκησή τους σε ιδρύματα ή υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής που αποδεδειγμένα υποδεικνύονται ως παροχείς εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία ο κάθε αιτητής απέκτησε τα μεταπτυχιακά του προσόντα.

4. Στον καταρτισμό του πλαισίου καθηκόντων για κάθε εγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμοσμένης ψυχολογίας το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από το πρώτο συμβούλιο εγγραφής ψυχολόγων που θα διοριστεί.

5. Στη συμπερίληψη της ψυχολογίας εργασίας στις εγκεκριμένες ειδικότητες εφαρμοσμένης ψυχολογίας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε τις αναγκαίες νομοτεχνικές αλλαγές, κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

11 Ιουνίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων