Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Σχολικών Εφορειών (Συντήρηση και Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων και Άλλα Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και στις 5 και 12 Μαΐου 2009. Στο στάδιο της μελέτης τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών και εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 8(2) (στ) και 17(1)(γ) του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, είναι η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης και βελτίωσης των σχολικών κτιρίων. Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν τη δημιουργία Μητρώου Σχολικών Κτιρίων, τη συντήρηση και τις βελτιώσεις των σχολικών κτιρίων, καθώς και την εκτέλεση διάφορων έργων.

Με τους κανονισμούς αυτούς συμπληρώνονται παραλείψεις και καθίσταται ευχερέστερη η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, διασαφηνίζεται ο αναβαθμισμένος ρόλος και η ουσιαστική εμπλοκή των σχολικών εφορειών τόσο στον τομέα των συντηρήσεων και βελτιώσεων των σχολικών κτιρίων όσο και στον τομέα της εκτέλεσης διάφορων σχολικών έργων.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο, μετά από αίτημα του προέδρου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών, να αναβληθεί η μελέτη των εν λόγω κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για καλύτερη μελέτη τους. Παράλληλα, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να ενημερωθεί και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, που δεν εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, για το περιεχόμενο των εν λόγω κανονισμών, ώστε στην επόμενη συνεδρία της επιτροπής για τη μελέτη των κανονισμών να ήταν σε θέση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια η επιτροπή επανήλθε, για να εξετάσει τους εν λόγω κανονισμούς και να ολοκληρώσει τη μελέτη τους. Στα πλαίσια της εξέτασης αυτής, αφού ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, η επιτροπή ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία να βελτιώσει νομοτεχνικά το κείμενο των κανονισμών, ώστε, εκεί όπου είναι εφικτό και απαιτείται, να υιοθετηθούν οι προτεινόμενες βελτιώσεις. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, αφού και η ίδια επισήμανε την ανάγκη να επέλθουν ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κείμενο των κανονισμών, ανταποκρίθηκε στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η πιο πάνω εκπρόσωπος εισηγήθηκε την προσθήκη στους κανονισμούς αυτούς δύο νέων ορισμών που αφορούν την ερμηνεία των όρων “γήπεδο” και “μηχανικός έργου”.

Αναφορικά με την εισήγηση που έγινε από πλευράς της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών που αφορούσε την αύξηση του χρηματικού ποσού που αναφέρεται στον Κανονισμό 6 των υπό μελέτη κανονισμών για την εκτέλεση έργων βελτίωσης, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας διευκρίνισε ότι η αναφορά στο ποσό αυτό είναι ενδεικτική και αφορά τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται επιθεώρηση του έργου από διμελές κλιμάκιο και των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου υπουργείου.

Ο εκπρόσωπος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προβαίνοντας σε μία γενικότερη τοποθέτηση, επισήμανε ότι οι σχολικές εφορείες δε διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή/στελέχωση, ώστε να διαχειρίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά, όσον αφορά την εκτέλεση έργων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

18 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων