Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

 

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους  

   

            Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2009.

          Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας και εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

          Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να απαλειφθούν πρόνοιες που είναι πολύ γενικές και ασαφείς και επιτρέπουν ποικίλες ερμηνείες, σύμφωνα με τις σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για εκσυγχρονισμό των σχεδίων υπηρεσίας.

          Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Λειτουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε αυτά να εκσυγχρονιστούν και να απαλειφθούν πρόνοιες που είναι πολύ γενικές και ασαφείς και επιτρέπουν ποικίλες ερμηνείες, σύμφωνα με τις σχετικές επισημάνσεις της ΕΔΥ για εκσυγχρονισμό των σχεδίων υπηρεσίας.

          Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

          Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Αρχιφοροθέτη στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλ. Α13(ii)] και αποτελεί το αμέσως επόμενο ανελικτικό επίπεδο της θέσης Αρχιφοροθέτη, ώστε δικαιούχοι για προαγωγή να μπορούν να είναι, εκτός των κατόχων των θέσεων Αρχιφοροθέτη 1ης και 2ης τάξης, και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν πενταετή υπηρεσία στη θέση Αρχιφοροθέτη (Κλίμακα Α9-Α11-Α12).

          Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων του νέου κρατικού μισθολογίου, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002, οι συνδυασμένες θέσεις Αρχιφοροθέτη 1ης τάξης (Κλ. Α11-Α12) και 2ης τάξης (Κλ. Α9) μετατρέπονται σταδιακά σε θέσεις Αρχιφοροθέτη με συνδυασμένες κλίμακες (Κλ. Α9-Α11-Α12).  Η πρακτική που ακολουθείται για υλοποίηση της ρύθμισης αυτής και η οποία υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ανάλογων θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας είναι, όταν κενώνονται υφιστάμενες θέσεις Αρχιφοροθέτη 1ης τάξης (Κλ. Α11 και Α12) και Αρχιφοροθέτη 2ης τάξης (Κλ. Α9), αυτές να καταργούνται και να αντικαθίστανται από τις νέες θέσεις Αρχιφοροθέτη (Κλ. Α9, Α10 και Α11).

          Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

          Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Γραφείου Α´  στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλ. Α7(ii)].

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1)  του 2007 [Ν.38(ΙΙ)/2007], καθώς και με τον περί Προϋπολογισμού του 2008 Νόμο του 2007 [Ν.81(ΙΙ)/2007] δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις Βοηθού Γραφείου Α´ [Κλ. Α7(ii)] ως θέσεις προαγωγής για τις οκτώ (8) υφιστάμενες θέσεις Βοηθού Γραφείου [Κλ. Α1-Α2-Α5(ii)] στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.  Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαίος ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τις πιο πάνω νέες θέσεις, το οποίο συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ. 

          Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εργασίας στο Τμήμα Εργασίας [Κλ. Α13(ii)], ώστε αυτή να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής.

          Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υπό αναφορά θέση είχε καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ, λόγω του ότι δεν υπήρχαν προσοντούχοι υποψήφιοι για προαγωγή.  Επιπρόσθετα, είχε αποφασιστεί ότι, μετά την πρώτη πλήρωση της θέσης αυτής, το σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση θα τροποποιηθεί εκ νέου, χωρίς να ξανασυζητηθεί στα πλαίσια της ΜΕΠ, ώστε η υπό αναφορά θέση να καθοριστεί ως θέση προαγωγής.

          Περαιτέρω, όπως επισημαίνεται με τα ίδια στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι θέσεις Ανώτερου Λειτουργού στη δημόσια υπηρεσία καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής και μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσοντούχοι υποψήφιοι οι θέσεις αυτές καθορίζονται ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’  αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.  

19 Μαΐου 2009   

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων