Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, προεδρεύων Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Ντίνα Ακκελίδου  
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Kράτους του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Τροφίμων. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2008/39/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η Οδηγία με την οποία εναρμονίζονται οι προτεινόμενοι κανονισμοί είναι το αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου που έχει σημειωθεί στην κατασκευή και τον εργαστηριακό έλεγχο των πλαστικών υλικών και αντικειμένων, καθώς και των αξιολογήσεων που έχουν διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς θα καταστεί δυνατή η ενημέρωση των καταλόγων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των βασικών κανονισμών και στους οποίους παρατίθενται τα μονομερή και οι πρόσθετες ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων με βάση τις προαναφερθείσες αξιολογήσεις. Παράλληλα, τροποποιούνται οι περιορισμοί και οι προδιαγραφές για ορισμένα από τα μονομερή και τις πρόσθετες ουσίες που ήδη περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους.

Επισημαίνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί θα συμβάλουν σημαντικά στον πληρέστερο έλεγχο των πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επηρεαζομένων από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη έπρεπε να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 7η Μαρτίου 2009.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

18 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων