Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Μαΐου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το έτος 2009 προβλέπει δαπάνες ύψους €376.754 και έσοδα ύψους €2.291.873, τα οποία προέρχονται κυρίως από μέρος των εσόδων του κράτους από το ΛΟΤΤΟ/ΠΡΟΤΟ, το 30% των τελών εισόδου στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και από τόκους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ταμείου για το 2009 αφορούν κυρίως στη μεταφορά στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού έναντι των δαπανών για την ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία και τις αμοιβές των μελών της Τεχνικής Επιτροπής για την ετοιμασία του κτιριολογικού προγράμματος για την ανέγερση του νέου μουσείου. Το συσσωρευμένο αποθεματικό του ταμείου αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των €36.717.229 την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Ειδικότερα, οι κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού για το έτος 2009 αναλύονται ως ακολούθως:

· Λειτουργικές δαπάνες   €11.034
· Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα   €9.000
· Συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό   €9.000
· Συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες   €15.000
· Ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων   €341.720

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων, επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους σημειώθηκε η καθυστέρηση στην κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ανέφερε ότι αυτή οφείλεται στη μη έγκαιρη λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και στην αναθεώρηση των εσόδων του ΠΡΟΤΟ κατά τη λήξη του 2008.

Η πιο πάνω εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι προγραμματίζεται η αποπεράτωση του αρχαιολογικού μουσείου κατά ή περί το 2016 και ότι η καθυστέρηση που σημειώνεται στην προώθηση του εν λόγω έργου οφείλεται στην έλλειψη τεχνοκρατών στην Κύπρο. Στο παρόν στάδιο έχει ετοιμαστεί σχετική πρόταση από μουσειολόγους για την ετοιμασία του αρχιτεκτονικού σχεδίου του κτιρίου του υπό αναφορά μουσείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου για το 2009.

19 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων