Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2008 και 12 Μαΐου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Πολιτιστικές Υπηρεσίες), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (ΕΚΑΤΕ) και του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Εικαστικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου που να ρυθμίζει καλύτερα την υποχρέωση για τον εμπλουτισμό των δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης. Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο καταργείται o υφιστάμενoς νόμος περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημόσιων Κτιρίων Νόμος του 1992, όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε, καθώς και οι ομότιτλοι σχετικοί κανονισμοί του 1994 και του 2003.

Ειδικότερα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίζεται με τον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται ευρείας έκτασης βελτιώσεις και αλλαγές, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ικανοποιητική και αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω νέας νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Θεσπίζονται όλες οι απαραίτητες για τη σωστή ερμηνεία και κατανόηση της νέας νομοθεσίας έννοιες με την αναλυτική επεξήγησή τους μέσω των σχετικών ορισμών τους.

2. Περιγράφονται εξαντλητικά όλες οι αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή της νέας αυτής νομοθεσίας.

3. Γίνεται ρητή αναφορά στο ποιος θα έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας (ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού).

4. Θεσπίζεται πρόνοια ότι Ειδική Επιτροπή θα αποτελεί ξεχωριστά συγκροτούμενο όργανο για την κάθε περίπτωση τοποθέτησης έργου τέχνης σε δημόσιο κτίριο. Αυτό συνεπάγεται την ανάληψη της ευθύνης για την τοποθέτηση έργων τέχνης στα δημόσια κτίρια και τη διεκπεραίωση όλων των συνεπαγόμενων διαδικασιών από τους φορείς που χρησιμοποιούν τα κτίρια αυτά. Με αυτό τον τρόπο καταργούνται οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνταν για την ενεργοποίηση της Ειδικής Επιτροπής που προνοεί ο υφιστάμενος νόμος και επιτυγχάνεται η επιτάχυνση των σχετικών ενεργειών. Ειδικότερα, η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε μέλη:

α. Έναν εκπρόσωπο του φορέα ως πρόεδρο.

β. Έναν εκπρόσωπο του ΕΚΑΤΕ.

γ. Δύο ανεξάρτητα πρόσωπα με ειδικότητα ή επαγγελματική πείρα στις εικαστικές τέχνες.

δ. Τον αρχιτέκτονα του δημόσιου κτιρίου.

5. Θεσπίζονται μηχανισμοί που είναι υποστηρικτικοί σε θέματα εποπτείας και εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως το Μητρώο Δημόσιων Κτιρίων, το Μητρώο Έργων Τέχνης και ο Κατάλογος Ανεξάρτητων Προσώπων.

6. Αναφέρονται ρητά τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται τα έργα με τα οποία θα γίνεται ο εμπλουτισμός των δημόσιων κτιρίων.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο αναφέρεται ειδικότερα ότι στο στάδιο της επεξεργασίας του κειμένου του νομοσχεδίου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησε γραπτώς τις απόψεις και τα σχόλια οργανωμένων συνόλων που εκπροσωπούν τους εικαστικούς καλλιτέχνες αναφορικά με τις πρόνοιες που θα περιλαμβάνονταν σε αυτό, αποστέλλοντάς τους παράλληλα και το σχετικό προσχέδιο του νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι απόψεις και εισηγήσεις των πιο πάνω λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και αρκετές από αυτές περιλήφθηκαν στο τελευταίο προσχέδιο του νομοσχεδίου που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία για τη διενέργεια του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, διαπιστώθηκε η ανάγκη να επέλθουν ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενό του, οι οποίες αφορούν κυρίως λεκτικές διορθώσεις.

Ειδικότερα, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας η επιτροπή πρόσθεσε για σκοπούς διευκρίνισης στην ερμηνεία του όρου “συνολικό κόστος ανέγερσης” τη λέξη “προϋπολογιζόμενο”, ώστε το συνολικό κόστος ανέγερσης να σημαίνει το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής του δημόσιου κτιρίου. Το ΕΚΑΤΕ όμως διατήρησε επιφυλάξεις όσον αφορά τη διαμόρφωση αυτή που επήλθε στον εν λόγω όρο.

Επίσης, στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, ζητήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο να διασαφηνίσει ορισμένα σημεία για τα οποία υπήρξε προβληματισμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα που απασχόλησε κυρίως την επιτροπή είναι αυτό της σύνθεσης της Ειδικής Επιτροπής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7(1) του νομοσχεδίου, λόγω του αιτήματος που διατυπώθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου από πλευράς του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Εικαστικών για συμπερίληψη και δικού τους εκπροσώπου στην εν λόγω Ειδική Επιτροπή. Επίσης, ο ίδιος σύλλογος εισηγήθηκε και τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην ειδική αυτή επιτροπή ως συντονιστικού μέλους. Με την εισήγηση αυτή διαφώνησε το υπουργείο, διότι, με βάση τον προτεινόμενο νόμο, αυτό θα ασκεί εποπτικό ρόλο.

Επίσης, αναφορικά με αίτημα του εν λόγω συλλόγου για συμμετοχή και εκπροσώπου τους στην εν λόγω επιτροπή, τόσο το υπουργείο όσο και το ΕΚΑΤΕ διαφώνησαν.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2009, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θέση του υπουργείου είναι πως ενδεχόμενη εκπροσώπηση στην εν λόγω Ειδική Επιτροπή και δεύτερου φορέα που θα εκπροσωπεί μερίδα της κοινότητας των καλλιτεχνών (για διευκόλυνση της δυνατότητας ευρύτερης συμμετοχής σε αυτή φορέων που εκπροσωπούν καλλιτέχνες) δεν εξυπηρετεί αυτονόητα την καλή εφαρμογή της νομοθεσίας, αφού πιθανές αντιδικίες και διαφωνίες στο επίπεδο των δύο φορέων που θα συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στην Ειδική Επιτροπή θα επηρεάζουν αρνητικά το έργο της. Γι’ αυτό, με βάση τα πιο πάνω, το εν λόγω υπουργείο εμμένει στη διατήρηση της σύνθεσης της Ειδικής Επιτροπής όπως αυτή προβλέπεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή.

Επίσης, το ΕΚΑΤΕ με επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2009, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατή αλλά ούτε και επιθυμητή η συμπερίληψη στην ειδική αυτή επιτροπή άλλης κίνησης ή οργάνωσης καλλιτεχνών. Επιπρόσθετα, το ΕΚΑΤΕ στην ίδια επιστολή του ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει πολιτική απόφαση και προωθεί ενέργειες για τη μετατροπή του ΕΚΑΤΕ, με σχετικό νομοσχέδιο, σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, γι’ αυτό και είναι προς το συμφέρον του συνόλου των καλλιτεχνών να εκπροσωπούνται από έναν επίσημα αναγνωρισμένο φορέα μέσω του οποίου θα προωθούνται τα συμφέροντα όλων των ομάδων καλλιτεχνών. Τέλος, το ΕΚΑΤΕ ζήτησε την επίσπευση της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

Η Νομική Υπηρεσία, τοποθετούμενη σε σχέση με το πιο πάνω αίτημα του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Εικαστικών, δήλωσε ότι ενδεχομένως να εγείρεται θέμα επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, διότι στα μέλη της ειδικής αυτής επιτροπής καταβάλλεται αντιμισθία.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι υιοθετούν το σκοπό και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, αλλά για λόγους που θα αναλύσουν στην ολομέλεια του σώματος εισηγούνται την τροποποίηση του εδαφίου (1) του άρθρου 7 που αφορά τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής, ώστε η σύνθεσή της να παραμείνει πενταμελής, αλλά αντί να συμμετέχουν δύο ανεξάρτητα πρόσωπα με ειδικότητα ή επαγγελματική πείρα στις εικαστικές τέχνες, να συμμετέχει ένα και παράλληλα να προστεθεί μία νέα παράγραφος, με βάση την οποία θα προβλέπεται η συμμετοχή και ενός εκπροσώπου του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Εικαστικών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι συμφωνούν με το σκοπό και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, αλλά διαφωνούν με την αλλαγή της σύνθεσης της Ειδικής Επιτροπής όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι συμφωνεί με το σκοπό και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, αλλά, όσον αφορά το επίμαχο θέμα της αλλαγής της σύνθεσης της επιτροπής με την προσθήκη και εκπροσώπου του πιο πάνω συλλόγου, θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση του θέματος.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο με επιφύλαξη ως προς τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι για τη σύνθεση της ειδικής αυτής επιτροπής έχει διαμορφωθεί η σχετική πρόνοια κατά πλειοψηφία με βάση τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται «Ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2009».

 

 

19 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων