Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Μαΐου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι η ερμηνεία του όρου “θεματοφύλακας” αναφέρεται στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ή τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με την κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών αναφορικά με άυλες αξίες στη Δημοκρατία, όπως προνοείται στις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να επιτρέπεται σε ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα να καταρτίζουν συναλλαγές και εκτός του ΧΑΚ.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ επισήμανε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται αποτελούν, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις της Δημοκρατίας που απορρέουν από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Markets in Financial Instruments Directive-MiFID), η οποία υιοθετήθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο [Ν. 144(Ι)/2007], που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Οκτωβρίου 2007.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

19 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων