Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ντίνα Ακκελίδου Άγγελος Βότσης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και του Εθνικού Συντονιστή για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 23 και 28 του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών, για σκοπούς μερικής εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός των τίτλων εκπαίδευσης που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

2. Η αναγνώριση ως κεκτημένου του δικαιώματος άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους ιατρούς που δεν έχουν τους προαναφερθέντες τίτλους εκπαίδευσης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

3. Η χορήγηση από το Ιατρικό Συμβούλιο βεβαίωσης αναφορικά με το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του ιατρού γενικής ιατρικής στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε ιατρούς με ειδικά κεκτημένα δικαιώματα.

4. Η τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών, το οποίο αναφέρεται στα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους ιατρικής ειδικότητας που αναγνωρίζονται από το Ιατρικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να περιληφθούν σε αυτό οι σχετικοί τίτλοι που χορηγούνται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

5. Η τροποποίηση του Δεύτερου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών, το οποίο αναφέρεται στους τίτλους εκπαίδευσης σε ιατρική ειδικότητα που αναγνωρίζονται από το Ιατρικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί η καθορισμένη κατά ειδικότητα ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης, έτσι ώστε να περιληφθούν σε αυτό οι σχετικοί τίτλοι που χορηγούνται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

6. Η τροποποίηση του Τέταρτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών, το οποίο αναφέρεται στις προϋποθέσεις αναγνώρισης του τίτλου “ιατρός γενικής ιατρικής” σε ιατρό που έχει κάνει ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική, έτσι ώστε η διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης γενικής ιατρικής, η οποία οδήγησε στην απόκτηση τίτλων εκπαίδευσης που χορηγήθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, να είναι διετής με πλήρη παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η χρονική δέσμευση για υιοθέτηση των προνοιών των υπό αναφορά Οδηγιών από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου 2007 για την Οδηγία 2006/100/ΕΚ και η 20ή Οκτωβρίου 2007 για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 30 Απριλίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου της ορθής μεταφοράς των εν λόγω Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικές προειδοποιητικές επιστολές στις 20 Απριλίου 2007 και στις 27 Νοεμβρίου 2007, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη σε σχέση με την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των υπό αναφορά Οδηγιών στις 23 Οκτωβρίου 2007 και στις 8 Μαΐου 2008, αντίστοιχα. Η Κυπριακή Δημοκρατία απέστειλε σχετικές απαντητικές επιστολές, οι οποίες όμως δεν ικανοποίησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και παρέπεμψε τελικά το όλο θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

12 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων