Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Έλεγχος Χρήσης Ορισμένων Ουσιών και Καταλοίπων στα Ζώντα Ζώα και τα Προϊόντα τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και στις 7 Μαΐου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Η αγροτική οργάνωση “Αγροτική”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16(2) του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Έλεγχος Χρήσης Ορισμένων Ουσιών και Καταλοίπων στα Ζώντα Ζώα και τα Προϊόντα τους) Κανονισμών, με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2008/97/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθίσταται επιτρεπόμενη η χρησιμοποίηση ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β- ανταγωνιστικών ουσιών σε μη παραγωγικά ζώα, η οποία με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ήταν απαγορευμένη.

Επισημαίνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να είχε συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπό αναφορά Οδηγίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης των υπό συζήτηση κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Για τη μη έγκαιρη μεταφορά της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει σχετική προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισήμανε ότι η εν λόγω Οδηγία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Νοεμβρίου 2008 και ως εκ τούτου η μη έγκαιρη μεταφορά των προνοιών της στην εθνική νομοθεσία οφείλεται στο μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο αυτή έπρεπε να είχε γίνει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η ανάγκη για τροποποίηση των βασικών κανονισμών προέκυψε, επειδή η πλήρως απαγορευτική πρόνοια που περιλαμβάνεται σ’ αυτούς σε σχέση με τη χρησιμοποίηση ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β- ανταγωνιστικών ουσιών σε όλα τα είδη ζώων αποτελούσε εμπόδιο στη χρησιμοποίησή τους στα μη παραγωγικά ζώα. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κτηνίατροι κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους αναγκάζονταν να καταφεύγουν στη χρησιμοποίηση των εν λόγω ουσιών παράνομα ή στη χρησιμοποίηση σκευασμάτων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να επιβαρυνθεί με το άμεσο κόστος της διεξαγωγής των προβλεπόμενων εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται από αυτούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

 

 

12 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων