Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Σωκράτης Χάσικος
Σωτήρης Σαμψών Κώστας Κωνσταντίνου
Άριστος Αριστοτέλους Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιαννάκης Γαβριήλ Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και στις 7 Μαΐου 2009. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 23 και 28 του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας Κανονισμών, ώστε:

1. να θεσμοθετηθούν οι αυξήσεις που επήλθαν στο μηνιαίο χορήγημα των εθνοφρουρών, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο την 21η Οκτωβρίου 2005, στις 4 Ιουλίου 2007 και στις 30 Οκτωβρίου 2007,

2. να καθοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διακόπτεται η καταβολή του υπό αναφορά χορηγήματος,

3. να καθοριστεί το ύψος του χορηγήματος που θα καταβάλλεται στους εθνοφρουρούς των οποίων η υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά παρατείνεται μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης από τον περί της Εθνικής Φρουράς Νόμο θητείας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, έπειτα από εξαγγελία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο την 21η Οκτωβρίου 2005, στις 4 Ιουλίου 2007 και στις 30 Οκτωβρίου 2007 των μέτρων κοινωνικής συνοχής, αυξήθηκε το μηνιαίο χορήγημα των εθνοφρουρών και επιπρόσθετα αποφασίστηκε ότι από το έτος 2008 και μετέπειτα το εν λόγω χορήγημα θα αναπροσαρμόζεται με βάση την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Υπό το φως των πιο πάνω, οι υπό αναφορά αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν υλοποιηθεί σε ημερομηνίες που καθορίστηκαν έπειτα από συνεννόηση του Υπουργείου Άμυνας με το Υπουργείο Οικονομικών και καταβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 στους εθνοφρουρούς κατά κατηγορία το πιο κάτω μηνιαίο χορήγημα:

1. Στους οπλίτες και στους υποψήφιους έφεδρους αξιωματικούς (ΥΕΑ) το ποσό των €146,47.

2. Στους οπλίτες και στους ΥΕΑ που είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και δικαιούνται σύντμηση της θητείας τους το ποσό των €192,23.

3. Στους οπλίτες και στους ΥΕΑ που είναι τέκνα πενταμελούς ή πολύτεκνης οικογένειας και δε δικαιούνται σύντμηση της θητείας τους το ποσό των €170,27.

4. Στους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ) και στους έφεδρους αξιωματικούς το ποσό των €219,70.

5. Στους ΔΕΑ και στους έφεδρους αξιωματικούς που είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και δικαιούνται σύντμηση της θητείας τους το ποσό των €265,46.

6. Στους ΔΕΑ και στους έφεδρους αξιωματικούς οι οποίοι είναι τέκνα πενταμελούς ή πολύτεκνης οικογένειας και δε δικαιούνται σύντμηση της θητείας τους το ποσό των €247,16.

Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το ύψος του μηνιαίου χορηγήματος των εθνοφρουρών καθορίζεται στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς, το Υπουργείο Άμυνας, μετά την τελευταία αύξηση που επήλθε στο εν λόγω χορήγημα στη βάση των αναφερόμενων πιο πάνω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, κατέθεσε τους υπό συζήτηση κανονισμούς στη Βουλή, ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις πρόνοιες των ισχυόντων κανονισμών. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας, για την καλύτερη εφαρμογή των βασικών κανονισμών, έκρινε σκόπιμο να τροποποιήσει περαιτέρω τους υπό αναφορά βασικούς κανονισμούς, ώστε να καθοριστούν σ’ αυτούς και τα ακόλουθα:

1. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διακόπτεται η καταβολή του υπό αναφορά χορηγήματος.

2. Το ύψος του χορηγήματος που θα καταβάλλεται στους εθνοφρουρούς των οποίων η υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά παρατείνεται μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης από τον περί της Εθνικής Φρουράς Νόμο θητείας τους.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η θεσμοθέτηση των αυξήσεων που επήλθαν στο μηνιαίο χορήγημα των εθνοφρουρών, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο την 21η Οκτωβρίου 2005, στις 4 Ιουλίου 2007 και στις 30 Οκτωβρίου 2007.

2. Το μηνιαίο χορήγημα των εθνοφρουρών, από 1η Ιανουαρίου 2008, αναθεωρείται ετήσια με βάση τις εκάστοτε τιμαριθμικές αναπροσαρμογές, με ταυτόχρονη στρογγυλοποίηση του ποσού του μηνιαίου χορηγήματος στον πλησιέστερο αριθμό ακέραιων ευρώ.

3. Η καταβολή του μηνιαίου χορηγήματος στους εθνοφρουρούς θα διακόπτεται κατά τα χρονικά διαστήματα που δε λογίζονται ως πραγματικός χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου, όπως είναι ο χρόνος έκτισης ποινής φυλάκισης, άγνοιας ή λιποταξίας ή υπέρβασης της δικαιούμενης κανονικής ή αναρρωτικής άδειας.

4. Σε περίπτωση παράτασης της υπηρεσίας εθνοφρουρού στην Εθνική Φρουρά μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης από τον περί της Εθνικής Φρουράς Νόμο θητείας του, για κάλυψη του χρόνου που δυνάμει των διατάξεων του υπό αναφορά νόμου δε λογίζεται ως πραγματικός χρόνος στρατιωτικής θητείας, το χορήγημα θα συνεχίζει να καταβάλλεται σ’ αυτόν ολόκληρο, αν η παράταση της υπηρεσίας του οφείλεται σε λήψη άδειας πέραν της προβλεπόμενης από το νόμο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το χορήγημα θα μειώνεται κατά το ήμισυ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Με την ευκαιρία της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να διορθώσει την αναφορά στο συνοπτικό τίτλο αριθμού ήδη εκδοθέντων κανονισμών για σκοπούς ομοιομορφίας.

 

12 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων