Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με σχετικούς κανονισμούς σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10ης Μαρτίου και 12ης Μαΐου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου, καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Χρυσοχόων και Αργυροχόων, καθώς και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του βασικού νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και η επανασύνταξή του, πράξη που έχει καταστεί αναγκαία λόγω της πληθώρας των αλλαγών που περιλαμβάνει.

Σημειώνεται ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκαν και εξετάστηκαν παράλληλα οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2009.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο και τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υφιστάμενος νόμος περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα προβλέπει ότι ο πρόεδρος και ο διευθυντής του οργανισμού είναι ο εκάστοτε πρόεδρος και διευθυντής αντίστοιχα του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, που είναι ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα, το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση του σχετικού νόμου διαχωρίζοντας τις πιο πάνω θέσεις και δημιουργώντας μόνιμη οργανική θέση διευθυντή. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην απαίτηση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Οργανισμών Σήμανσης, του οποίου ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα είναι μέλος, να διαπιστεύονται τα εργαστήρια σήμανσης, απαίτηση που ικανοποιούν οι περισσότεροι οργανισμοί των χωρών της Ευρώπης. Με την υφιστάμενη νομοθεσία η διαπίστευση του εργαστηρίου του οργανισμού δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, λόγω της πληθώρας και άλλων αλλαγών που έχουν επέλθει στο βασικό αυτό νόμο, έχει καταστεί αναγκαία η κατάργηση και η εκ νέου επανασύνταξή του. Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως:

1. την παραχώρηση εξουσίας στο Τμήμα Τελωνείων για αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες χώρες,

2. τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων σχετικά με τη σήμανση αντικειμένων που αφορούν επιτρεπόμενες επικαλύψεις, συνδυασμό μη πολύτιμων μετάλλων και νέους πρότυπους βαθμούς και

3. τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών με αναδρομική ισχύ από τους οποίους θα διέπεται η λειτουργία του υπό ίδρυση Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκε την επαναδιατύπωση της πρόνοιάς του που αφορά στον καθορισμό του πρώτου οικονομικού έτους του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και διευκρίνισε ότι αυτό θα αρχίσει με την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του 2009.

Περαιτέρω, μέλος της επιτροπής εισηγήθηκε την τροποποίηση του άρθρου του νομοσχεδίου που αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών. Συγκεκριμένα, έγινε εισήγηση όπως εισαχθεί πρόνοια στο εν λόγω άρθρο η οποία να επιτρέπει την αποκάλυψη συγκεκριμένων πληροφοριών από το διευθυντή ή άλλο εξουσιοδοτημένο λειτουργό του οργανισμού κατά τη διεξαγωγή έρευνας η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη ανάλογες ρυθμίσεις που ισχύουν για αποκάλυψη πληροφοριών από το Τμήμα Τελωνείων.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση στάλθηκε τόσο στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όσο και στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε επιστολή του, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2009, ανέφερε ότι ενημέρωσε σχετικά την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και ότι συμφωνεί με την εν λόγω τροποποίηση, αφού αυτό εξάλλου αποτελεί αίτημα της διευθύντριας του Τμήματος Τελωνείων και Εφόρου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Επίσης, ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα σε επιστολή του, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2009, ανέφερε ότι συμφωνεί πλήρως με την εν λόγω τροποποίηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, και δηλώνει ότι θα προωθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο τους περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2009.

 

 

12 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων