Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τους Ελέγχους Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Μαΐου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα, καθώς επίσης και διατάξεων για την άσκηση ελέγχων σε ρευστά διαθέσιμα ή χρυσό που εισέρχονται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος ή εξέρχονται από αυτήν προς άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η προτεινόμενη νομοθεσία προνοεί ότι η υποχρέωση δήλωσης επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν ρευστά διαθέσιμα ή χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 και αποσκοπεί στην παρακολούθηση των διακινήσεων ρευστών διαθεσίμων ή χρυσού αξίας σύμφωνα με τα πιο πάνω, ώστε να προλαμβάνεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, διευκρινίστηκε από τους αρμόδιους φορείς ότι η θέσπιση της υπό αναφορά νομοθεσίας κρίνεται απαραίτητη, επειδή από την ημερομηνία εφαρμογής του πιο πάνω κανονισμού η υφιστάμενη νομοθεσία περί της Διακίνησης Κεφαλαίων [Νόμος αρ. 115(Ι) του 2003], σύμφωνα με την οποία πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται στην και από τη Δημοκρατία υποχρεούνται να δηλώνουν στον αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κάθε μεταφερόμενο ποσό τραπεζογραμματίων ή την αξία κάθε μεταφερόμενου χρυσού που ισούται ή υπερβαίνει τις €12.500, δεν είναι πλέον εφαρμόσιμη.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από την κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή, διαπίστωσαν την ανάγκη περαιτέρω τροποποιήσεων στο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2009, κατέθεσε στην επιτροπή νέο διορθωμένο κείμενο νομοσχεδίου, που διορθώνει ουσιαστικά τον ορισμό του όρου “χρυσός” και διευκρινίζει καλύτερα τις προϋποθέσεις παρακράτησης ή κατάσχεσης ρευστών διαθεσίμων.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή, έπειτα από ενδελεχή εξέταση των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της, ειδικότερα αυτών που αφορούν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη, αποφάσισε να διαφοροποιήσει την προτεινόμενη από την εκτελεστική εξουσία χρηματική ποινή στην οποία θα υπόκειται πρόσωπο το οποίο παραλείπει να δηλώσει σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων το μεταφερόμενο χρυσό ή ποσό ρευστών διαθεσίμων από €100.000 σε €50.000.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος του 2009».

 

12 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων