Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου και τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Τορναρίτης Ανδρέας Αγγελίδης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα σχέδια νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 6ης Οκτωβρίου 2008 και 11ης Μαΐου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

Σκοπός όλων των προτεινόμενων νομοθετημάτων είναι η θεσμοθέτηση της σύστασης και της λειτουργίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, αντίστοιχα.

Σκοπός ειδικότερα της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου με την εισαγωγή σ’ αυτόν διατάξεων που θεσμοθετούν τη σύσταση και τη λειτουργία της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός ειδικότερα της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή από τον πρώην βουλευτή κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ιωνά Νικολάου, Χρήστο Στυλιανίδη και Νίκο Τορναρίτη, είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί η σύσταση και η λειτουργία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, η οποία σήμερα διέπεται από ιδιωτική συμφωνία, με αποτέλεσμα η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου να καταστεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

Σκοπός ειδικότερα του πρώτου και δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να θεσμοθετηθεί η λειτουργία της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ως των ανώτατων συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης των δήμων και των κοινοτήτων, αντίστοιχα.

Εισάγοντας την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της δήλωσε πως με τις πρόνοιές της θεσμοθετείται η σύσταση και η λειτουργία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η λειτουργία της οποίας σήμερα διέπεται από ιδιωτική συμφωνία.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η σύσταση της Ένωσης Δήμων Κύπρου ως του συλλογικού οργάνου των δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που απαρτίζεται από συμβούλους όλων των δήμων με βάση την αναλογία του αριθμού των συμβούλων κάθε δήμου, η οποία θα καθορίζεται με κανονισμούς.

2. Οι σκοποί της Ένωσης Δήμων Κύπρου που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την προαγωγή της δημοτικής και κοινοτικής διοίκησης, την έρευνα και μελέτη δημοτικών ζητημάτων και την υποβολή αιτημάτων ή προτάσεων για λύση προβλημάτων, την υποβοήθηση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων, τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών ή ειδικών ζητημάτων, την καθιέρωση κοινών οργάνων ή υπηρεσιών, τη διατύπωση των απόψεών της επί των νομοσχεδίων που αφορούν τους δήμους, καθώς και τη συνεργασία με κάθε τοπική ή κεντρική αρχή για την επίλυση γενικών ζητημάτων και κάθε άλλου θέματος της δημοτικής αυτοδιοίκησης.

3. Οι πόροι της Ένωσης Δήμων Κύπρου που θα προέρχονται από τις εισφορές των μελών της, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφασή της που θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συμβούλων και της έκτασης των δημοτικών ορίων κάθε δήμου, και από έσοδα από ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές και κρατήσεις, καθώς και από έσοδα από επιχειρήσεις και διαφημίσεις.

Εισάγοντας τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της δήλωσαν πως, λόγω του σημαντικού έργου που η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διαδραματίζει στην ανάπτυξη και προαγωγή της αυτοδιοίκησης των κοινοτήτων, κρίθηκε σκόπιμη η θεσμοθέτηση της σύστασης και της λειτουργίας της ως νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου με την υποχρεωτική συμμετοχή σ΄ αυτήν των κοινοτικών συμβουλίων.

Ειδικότερα, με τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η σύσταση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ως του κοινού συλλογικού οργάνου των κοινοτικών συμβουλίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη όλων των κοινοτικών συμβουλίων.

2. Οι σκοποί της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την προαγωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις κοινότητες, την έρευνα και τη μελέτη προβλημάτων των κοινοτήτων, τη διατύπωση απόψεων επί νομοσχεδίων που αφορούν τις κοινότητες, την υποβολή αιτημάτων, προτάσεων και εισηγήσεων για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις κοινότητες, την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων, τη δημιουργία κοινοπραξιών, κοινών οργάνων και υπηρεσιών για την εκπλήρωση κοινών σκοπών, τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή οργανισμούς και γενικά τη συνεργασία με κρατικές ή άλλες αρχές για την προώθηση των τοπικών υποθέσεων των κοινοτήτων, τη διατύπωση των απόψεών της επί των νομοσχεδίων που αφορούν τις κοινότητες και τη συνεργασία με κάθε τοπική αρχή για την επίλυση γενικών ζητημάτων, καθώς και κάθε άλλου θέματος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

3. Οι πόροι της υπό αναφορά Ένωσης που θα προέρχονται από τις εισφορές των μελών της, από έσοδα από ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές, κληρονομιές, καθώς και από κρατική εισφορά.

4. Η ρύθμιση με κανονισμούς της λειτουργία της, των διοικητικών της οργάνων και του αριθμού των μελών και του τρόπου εκλογής τους, των κεντρικών και επαρχιακών της γραφείων, καθώς και των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων της.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων σκοπείται η θεσμοθέτηση της λειτουργίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ως των ανώτατων συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης των δήμων και κοινοτήτων, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός της Ένωσης Δήμων Κύπρου ως του σωματείου που έχει εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως σωματείο και του οποίου τακτικά μέλη είναι όλοι οι δήμοι που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

2. Η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους δήμους που δημιουργούνται να εγγράψουν σωματείο με το όνομα “Ένωση Δήμων Κύπρου”, του οποίου θα αποτελούν τακτικά μέλη και θα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στη λειτουργία του για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. Τη λειτουργία της υπό αναφορά Ένωσης ως του ανώτατου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των δήμων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη συντονισμένη προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεών τους.

β. Τη συνδρομή στους δήμους για προαγωγή της δημοτικής αυτοδιοίκησης.

γ. Την έρευνα και τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν θέματα της δημοτικής αυτοδιοίκησης και τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τα ζητήματα αυτά.

δ. Τη διατύπωση των απόψεών της επί των νομοσχεδίων που αφορούν τους δήμους, καθώς και άλλων ζητημάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν δημοτική αυτοδιοίκηση.

3. Το υφιστάμενο σωματείο με το όνομα “Ένωση Δήμων Κύπρου” θα θεωρείται ότι έχει συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του προτεινόμενου νόμου.

4. Η υπό αναφορά Ένωση θα διοικείται από δικά της όργανα και θα εργοδοτεί δικούς της υπάλληλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε καταστατικό και στους κανονισμούς της.

5. Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις των υπαλλήλων της εν λόγω Ένωσης θα καταρτίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού και των κανονισμών της και αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στους δήμους και με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές κλίμακες, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτές.

6. Η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων, οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, καθώς και οτιδήποτε άλλο παρεμπίπτον και συναφές προς τα πιο πάνω θέματα θα ρυθμίζεται ανάλογα με τα ισχύοντα στους δήμους, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτά.

7. Το συμβούλιο κάθε δήμου θα διορίζει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους του στην υπό αναφορά Ένωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού και των κανονισμών της, και διευκρινίζεται ότι ένας από τους εκπροσώπους του συμβουλίου θα είναι υποχρεωτικά ο εκάστοτε δήμαρχος.

Ειδικότερα, με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ως του σωματείου που έχει εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως σωματείο και στο οποίο τακτικά μέλη είναι όλες οι κοινότητες που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και οι επαρχιακές ενώσεις τους.

2. Ο καθορισμός της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων ως του σωματείου που έχει εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως σωματείο και στο οποίο συμμετέχουν με τους νόμιμους εκπροσώπους τους όλες οι κοινότητες της οικείας επαρχίας οι οποίες συστάθηκαν ή θα συσταθούν δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

3. Η παροχή της δυνατότητας σε όλες τις κοινότητες που δημιουργούνται να εγγράψουν σωματείο με το όνομα “Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου”, του οποίου θα αποτελούν τακτικά μέλη και θα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στη λειτουργία του για τους ακόλουθους σκοπούς:

α. Τη λειτουργία της υπό αναφορά Ένωσης ως του ανώτατου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των κοινοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη συντονισμένη προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεών τους.

β. Τη συνδρομή στις κοινότητες για προαγωγή της κοινοτικής αυτοδιοίκησης.

γ. Την έρευνα και μελέτη ζητημάτων που αφορούν θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τα ζητήματα αυτά.

δ. Τη διατύπωση των απόψεών της επί των νομοσχεδίων που αφορούν τις κοινότητες, καθώς και άλλων ζητημάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και, στις περιπτώσεις που η συζήτηση θέματος αφορά αποκλειστικά τοπικό επίπεδο, τη διατύπωση απόψεων και από την οικεία Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων.

4. Τα υφιστάμενα σωματεία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων, αντίστοιχα, θα θεωρείται ότι έχουν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση του προτεινόμενου νόμου.

5. Εκπρόσωπος του κάθε συμβουλίου στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και στην Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων θα είναι ο κοινοτάρχης, εκτός αν με τη σύμφωνη γνώμη του το συμβούλιο αποφασίσει να εκπροσωπείται από άλλο μέλος του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού και των κανονισμών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων, αντίστοιχα.

6. Η υπό αναφορά Ένωση θα διοικείται από δικά της όργανα και θα εργοδοτεί δικούς της υπάλληλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε καταστατικό και στους κανονισμούς της.

7. Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις των υπαλλήλων της εν λόγω Ένωσης θα καταρτίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού και των κανονισμών της και αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία και με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές κλίμακες, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτές.

8. Οι κανονισμοί που θα καθορίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την πλήρωση κενών θέσεων, τους γενικούς όρους της υπηρεσίας των υπαλλήλων, καθώς και οτιδήποτε άλλο παρεμπίπτον και συναφές προς τα πιο πάνω θέματα θα είναι όπως οι αντίστοιχοι κανονισμοί της δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτούς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου υιοθέτησε τις πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου και δήλωσε πως με αυτές κατοχυρώνεται η λειτουργία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, τονίζοντας ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρείται παράλληλα η ευελιξία την οποία έχει σήμερα, ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της.

Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Δήμων Κύπρου εισηγήθηκε την τροποποίηση της πρόνοιας του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία τακτικά μέλη του σωματείου της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι όλοι οι δήμοι που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε τακτικά μέλη να είναι επιπρόσθετα και όλοι οι δήμοι που θα συσταθούν στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου υιοθέτησε τις πρόνοιες του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου και συμφώνησε με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους από το αρμόδιο υπουργείο στο στάδιο της ετοιμασίας του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, υποστήριξαν πως η ουσιαστική αναβάθμιση της Ένωσης Δήμων Κύπρου θα επιτευχθεί μόνο με τη μετεξέλιξή της σε οργανισμό δημόσιου δικαίου. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να διεξαχθεί διάλογος με τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων πριν να ληφθεί η τελική απόφαση που αφορά την υπόσταση της υπό αναφορά Ένωσης, δεδομένου ότι οι πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου επηρεάζουν τα κεκτημένα δικαιώματα των υπαλλήλων της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Διατυπώνοντας ειδικότερα τις απόψεις τους σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, δήλωσαν πως διαφωνούν με τα ακόλουθα:

1. Με την προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία η Ένωση Δήμων Κύπρου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως σωματείο, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω Ένωση θα πρέπει να λειτουργεί ως οργανισμός δημόσιου δικαίου.

2. Με την προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία η Ένωση Δήμων Κύπρου θα διοικείται από δικά της όργανα και θα εργοδοτεί δικούς της υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε καταστατικό και στους κανονισμούς της, υποστηρίζοντας την ανάγκη εισαγωγής στο νομοσχέδιο πρόνοιας με την οποία να διευκρινίζεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί δε θα αντίκεινται στις πρόνοιες των εκάστοτε συλλογικών συμβάσεων που αφορούν τους υπαλλήλους της.

3. Με την προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων της Ένωσης Δήμων Κύπρου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές προς τα πιο πάνω θέματα θα καθορίζονται με κανονισμούς στη βάση των αντίστοιχων κανονισμών που ισχύουν στους δήμους, υποστηρίζοντας ότι τα πιο πάνω θέματα θα πρέπει να καθορίζονται στη βάση και των όσων ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Σχολιάζοντας τη διαφωνία της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ για την προτεινόμενη με το νομοσχέδιο υπόσταση της Ένωσης Δήμων Κύπρου ως σωματείου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή πως, κατά την επεξεργασία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αρχική θέση του εν λόγω υπουργείου, που προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ήταν ο καθορισμός της υπό αναφορά Ένωσης ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Στο στάδιο όμως της νομοτεχνικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου, υποδείχθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι η εν λόγω Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως σωματείο, γι’ αυτό και περιλήφθηκε η σχετική πρόνοια.

Ο εισηγητής της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου διαφώνησε με την προτεινόμενη πρόνοια του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία η Ένωση Δήμων Κύπρου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως σωματείο, γιατί, όπως υποστήριξε, με τη ρύθμιση αυτή θεσμοθετείται η υφιστάμενη λειτουργία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η οποία, κατά την άποψή του, είναι παράνομη, γιατί αντίκειται σε σχετική πρόνοια του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εγγραφή πολιτικών οργάνων ως σωματείων.

Υπό το φως των πιο πάνω διαφωνιών που εκφράστηκαν στην επιτροπή, η τελευταία κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών να διαβουλευτούν με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση επί των θεμάτων στα οποία διαπιστώθηκαν διαφωνίες.

Ανταποκρινόμενοι στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσαν σε μεταγενέστερο στάδιο την επιτροπή πως, έπειτα από διαβούλευση που είχαν με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την Ένωση Δήμων Κύπρου και στη βάση των όσων λέχθηκαν στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην επιτροπή, διαμόρφωσαν τα κείμενα των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως ακολούθως:

1. Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων που αφορούν τον καθορισμό των τακτικών μελών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, αντίστοιχα, ώστε τακτικά μέλη των εν λόγω Ενώσεων να είναι όχι μόνο οι δήμοι και οι κοινότητες που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών τους, αλλά και οι δήμοι και οι κοινότητες που θα συσταθούν στο μέλλον.

2. Προστέθηκαν πρόνοιες στα υπό αναφορά νομοσχέδια με βάση τις οποίες να δύνανται όλοι οι δήμοι και όλες οι κοινότητες που δημιουργούνται να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, αντίστοιχα, και να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στη λειτουργία των εν λόγω Ενώσεων μαζί με τα ήδη υπάρχοντα τακτικά μέλη τους, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου.

3. Διαμορφώθηκε η σχετική πρόνοια του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία η Ένωση Δήμων Κύπρου διοικείται από δικά της όργανα και εργοδοτεί δικούς της υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε καταστατικό και στους κανονισμούς της, με τη διευκρίνιση σ’ αυτήν ότι οι όροι εργοδότησης των υπαλλήλων της θα διέπονται από συλλογικές συμβάσεις που θα συνομολογούνται μεταξύ της Ένωσης Δήμων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

4. Διαμορφώθηκε η πρόνοια του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου που προβλέπει ότι τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων των υπαλλήλων της Ένωσης Δήμων Κύπρου, καθώς και οι όροι υπηρεσίας τους θα καταρτίζονται με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού και των κανονισμών της και αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα, οι ευθύνες, τα προσόντα που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στους δήμους, έτσι ώστε να προβλέπει ότι τα πιο πάνω θα καταρτίζονται και θα καθορίζονται, αντίστοιχα, με βάση τις πρόνοιες μόνο του καταστατικού της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους. Περαιτέρω, οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, γι’ αυτό και τάσσονται υπέρ της απόρριψής τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί στις πρόνοιες όλων των υπό αναφορά νομοθετημάτων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο και διαφωνεί με τις πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, του οποίου εισηγείται την απόρριψη. Όσον αφορά τις πρόνοιες της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου και του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί στις πρόνοιές τους κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης επί των προνοιών όλων των υπό αναφορά νομοθετημάτων.

 

 

12 Μαΐου 2009

 

Παράρτημα

1.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(Πρόταση νόμου).

2.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

(Πρόταση νόμου).

3.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008.

4.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων