Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού (Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης) - Θέση Λειτουργού Επιμόρφωσης Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και 4 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), της ΠΑΣΥΔΥ και των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Επιμόρφωσης Α΄ στην ΚΑΔΔ, ώστε αφενός η θέση αυτή να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο και αφετέρου να περιληφθούν στο σχέδιο υπηρεσίας τα συνήθη προσόντα που περιλαμβάνονται στις θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με σκοπό τη στελέχωση της ΚΑΔΔ με εξειδικευμένο προσωπικό, δημιουργήθηκαν σε πρώτη φάση το 2001 τρεις θέσεις Λειτουργού Επιμόρφωσης Α΄ [Κλ. Α11(ii)], οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, και τρεις θέσεις Λειτουργού Επιμόρφωσης (Κλ. Α8, Α10 και Α11). Σε δεύτερο στάδιο δημιουργήθηκαν το 2003 δύο ακόμη θέσεις Λειτουργού Επιμόρφωσης (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και στη συνέχεια το 2007 δημιουργήθηκαν δύο θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Επιμόρφωσης [Κλ. Α13(ii)], οι οποίες καθορίστηκαν ως θέσεις προαγωγής. Το 2005 πληρώθηκαν τρεις θέσεις Λειτουργού Επιμόρφωσης (Κλ. Α8, Α10 και Α11), οι οποίες αποτελούν το αμέσως κατώτερο επίπεδο, και η οργανωτική δομή της ΚΑΔΔ συμπληρώθηκε πρόσφατα με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2007. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Επιμόρφωσης Α΄, ώστε η εν λόγω θέση να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με άλλες ομοειδείς κατηγορίες προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, επηρεαζόμενοι υπάλληλοι της ΚΑΔΔ εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τις πρόνοιες του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας με τις οποίες, σύμφωνα με τους ιδίους, παραγνωρίζεται η πείρα που αποκτήθηκε από την υπηρεσία υπαλλήλων υπηρετούντων στην αμέσως κατώτερη θέση Λειτουργού Επιμόρφωσης είτε σε έκτακτη βάση είτε με απόσπαση και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα της εν λόγω θέσης μετά το μόνιμο διορισμό τους στη συγκεκριμένη θέση ή σε θέση που ανήκει σε διαφορετική δομή στην ΚΑΔΔ. Περαιτέρω, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, η προτεινόμενη μετατροπή της θέσης από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής περιορίζει το δικαίωμά τους για διεκδίκηση της θέσης Λειτουργού Επιμόρφωσης Α΄.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε σε σχέση με τα πιο πάνω ότι με βάση τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατόπιν συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλες οι θέσεις στις μισθοδοτικές κλίμακες Α11(ii) και Α13(ii) στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι κατά κανόνα θέσεις προαγωγής, με εξαίρεση κάποιες θέσεις που δημιουργούνται αποσπασματικά για τη στελέχωση ενός νέου τμήματος ή υπηρεσίας, οι οποίες καθορίζονται αρχικά ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θέσεις στον αμέσως κατώτερο βαθμό, ώστε να υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν διορίζονται υπάλληλοι στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, αυτές μετατρέπονται σε θέσεις προαγωγής. Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε ο ίδιος, το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με όλα όσα αναφέρθηκαν από το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Περαιτέρω, οι ίδιοι επισήμαναν ότι τα σχέδια υπηρεσίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την αμεροληψία της δημόσιας διοίκησης και σε καμιά περίπτωση αυτά δεν πρέπει να προσωποποιούνται.

Στη βάση των πιο πάνω, η επιτροπή επισημαίνει αφενός ότι τα σχέδια υπηρεσίας δεν πρέπει να προσωποποιούνται, αλλά αυτά πρέπει να εξυπηρετούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας την οποία αφορούν με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον, και αφετέρου ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας δεν περιορίζει το δικαίωμα για προαγωγή των υπηρετούντων στις θέσεις που ανήκουν στη δομή που αυτό αφορά. Περαιτέρω, όσον αφορά την αναγνώριση της πείρας που αποκτήθηκε σε έκτακτη βάση, η επιτροπή, αν και δεν απορρίπτει ως αδικαιολόγητο το επιχείρημα που ηγέρθη για παραγνώριση τέτοιας πείρας η οποία και μπορεί να αξιολογηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας προαγωγής, θεωρεί ότι τυχόν αποδοχή σχετικής εισήγησης για αναγνώριση της πείρας αυτής θα ήταν αντίθετη με την πάγια τακτική που ακολουθείται σε σχέση με το μεγάλο αριθμό έκτακτων υπαλλήλων που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

5 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων