Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Οδοντιατρικού Συμβουλίου Κύπρου. Ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 15Α του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών, για σκοπούς εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η αναγνώριση, υπό προϋποθέσεις, των τίτλων εκπαίδευσης ειδικευμένου οδοντιάτρου για πολίτες κρατών μελών οι τίτλοι εκπαίδευσης των οποίων δεν ικανοποιούν το σύνολο των απαιτήσεων εκπαίδευσης που καθορίζονται στον Κανονισμό 6 των βασικών κανονισμών σχετικά με την εκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού οδοντιάτρου.

2. Η τροποποίηση του Παραρτήματος των βασικών κανονισμών, το οποίο αναφέρεται στα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους του ειδικευμένου οδοντιάτρου που αναγνωρίζονται από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να περιληφθούν, μεταξύ άλλων, σε αυτό οι σχετικοί τίτλοι που χορηγούνται από τους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών των υπό αναφορά Οδηγιών από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου 2007 για την Οδηγία 2006/100/ΕΚ και η 20ή Οκτωβρίου 2007 για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 2 Απριλίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου της ορθής μεταφοράς των εν λόγω Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικές προειδοποιητικές επιστολές στις 20 Απριλίου 2007 και στις 27 Νοεμβρίου 2007, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη σε σχέση με την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των υπό αναφορά Οδηγιών στις 23 Οκτωβρίου 2007 και στις 8 Μαΐου 2008, αντίστοιχα. Η Κυπριακή Δημοκρατία απέστειλε σχετικές απαντητικές επιστολές, οι οποίες όμως δεν ικανοποίησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέπεμψε τελικά το όλο θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, με την ευκαιρία της συζήτησης των υπό αναφορά τροποποιητικών κανονισμών και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, κρίθηκε σκόπιμη η διόρθωση λανθασμένης αρίθμησης που εντοπίστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής στο κείμενο των βασικών υπό τροποποίηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των κανονισμών με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

5 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων