Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού Ανδρέας Μουσκάλλης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω εναρμονιστικούς κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Απριλίου και 5 Μαΐου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του ΚΕΒΕ. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών περί Μέτρων και Σταθμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με:

1. το Μέρος Β.1 του Παραρτήματος της Οδηγίας 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

2. την Οδηγία 2007/13/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 71/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου.

Παράλληλα, με τους εν λόγω τροποποιητικούς κανονισμούς σκοπείται η καλύτερη εναρμόνιση με την Οδηγία 71/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την Οδηγία 2007/13/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2007 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 71/316/ΕΟΚ.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους εν λόγω εναρμονιστικούς κανονισμούς, η εναρμόνιση με το πιο πάνω αναφερόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τη δυνατότητα παρέκκλισης ή διαφοροποίησης. Σε ό,τι αφορά τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις για εναρμόνιση με το Μέρος Β.1 του Παραρτήματος της Οδηγίας 2006/96/ΕΚ, αυτές θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές διατάξεις για εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/13/ΕΚ, αυτές θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2008. Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές διατάξεις για καλύτερη εναρμόνιση με την Οδηγία 71/316/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την Οδηγία 2007/13/ΕΚ, αυτές θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ μέχρι την 1η Μαΐου 2004. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19 Φεβρουαρίου 2009.

Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση στην εναρμόνιση της ημεδαπής νομοθεσίας με το πιο πάνω αναφερόμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αυτή οφείλεται, όπως αναφέρεται στο ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, κατά κύριο λόγο στις αυξημένες υποχρεώσεις του Κλάδου Μέτρων και Σταθμών κατά τα τελευταία δύο χρόνια, οι οποίες προέκυπταν από τη δέσμευσή του για υλοποίηση του σχεδίου «Ενίσχυση της Υποδομής στον Τομέα της Μετρολογίας στην Κύπρο», στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταβατικής Διευκόλυνσης 2004, στην επίπονη προσπάθεια εντοπισμού διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας για εναρμόνιση με τις διατάξεις των εν λόγω Οδηγιών, αλλά κυρίως με διατάξεις της Οδηγίας 71/316/ΕΟΚ, οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στην κυπριακή νομοθεσία παλαιότερα, καθώς επίσης και στην καθυστερημένη πρόσληψη του απαραίτητου πρόσθετου προσωπικού.

Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στην επιτροπή, καθώς και τα όσα περαιτέρω αναφέρονται στο πιο πάνω επεξηγηματικό σημείωμα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Οι τροποποιήσεις οι οποίες επιφέρονται με τους εν λόγω κανονισμούς αφορούν συγκεκριμένα:

α. στη συμπερίληψη του διακριτικού κεφαλαίου λατινικού γράμματος ή γραμμάτων και των δέκα χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2004, καθώς επίσης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σε πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών οι οποίες αφορούν στα σήματα έγκρισης ΕΟΚ τύπου και στις σφραγίδες αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ σε σχέση με τα όργανα μέτρησης για τα οποία χορηγείται έγκριση ΕΟΚ τύπου και πραγματοποιείται αρχική επαλήθευση ΕΟΚ και

β. στην εισαγωγή προνοιών στους υφιστάμενους κανονισμούς τόσο για την περιγραφή όσο και για την απεικόνιση του σχήματος, των διαστάσεων και του περιγράμματος των γραμμάτων και ψηφίων των σφραγίδων αρχικής επαλήθευσης ΕΟΚ σε σχέση με τα όργανα μέτρησης για τα οποία πραγματοποιείται αρχική επαλήθευση ΕΟΚ.

2. Με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών προσαρμόζεται η υφιστάμενη κυπριακή νομοθεσία σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση κοινών διατάξεων για τα όργανα μέτρησης και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων αυτών στην Ενιαία Εσωτερική Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχεται η δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου και εποπτείας της εμπορίας και χρήσης των εν λόγω οργάνων.

3. Η Κύπρος είναι σε θέση να υλοποιήσει τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας, αφού ήδη η αρμόδια αρχή, που είναι ο Κλάδος Μέτρων και Σταθμών, έχει στελεχωθεί με το απαραίτητο πρόσθετο προσωπικό, το οποίο και εκπαιδεύεται σε συνεχή βάση και είναι σε θέση να διεξάγει τον απαραίτητο μετρολογικό έλεγχο των οργάνων μέτρησης που διατίθενται στην αγορά ή/και θα χρησιμοποιηθούν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εν λόγω έλεγχος θα είναι αποτελεσματικότερος με την αναμενόμενη ανέγερση του νέου Εργαστηρίου Μετρολογίας.

4. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να προκύψουν οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες ή σε αρχές ή σε οποιεσδήποτε ομάδες συμφερόντων της χώρας ούτε οποιεσδήποτε κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις. Αντίθετα, με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του απαραίτητου μετρολογικού ελέγχου και της εποπτείας της εμπορίας και χρήσης των οργάνων μέτρησης προς όφελος των καταναλωτών. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται οποιοδήποτε άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος τόσο για το κράτος όσο και για οποιαδήποτε ομάδα πολιτών.

5. Δεν κρίθηκαν σκόπιμες οποιεσδήποτε επαφές με ενδιαφερόμενες οργανώσεις, αφού η επίδραση στους φορείς αυτούς από την προτεινόμενη εναρμονιστική νομοθεσία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι, με δεδομένες τις δυο παρατηρήσεις του αρμόδιου τμήματος, ότι δηλαδή οι οποιεσδήποτε επαφές με ενδιαφερόμενες οργανώσεις δεν κρίθηκαν σκόπιμες, αφού η επίδραση στους φορείς αυτούς είναι ανύπαρκτη, ως επίσης ότι με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται οποιοδήποτε κόστος τόσο για το κράτος όσο και για οποιαδήποτε ομάδα πολιτών, συμφωνεί με τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των εν λόγω κανονισμών.

 

 

5 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων