Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 31ης Μαρτίου και 5ης Μαΐου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Φορέα Προώθησης Ξένων Επενδύσεων (CIPA).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 με την Οδηγία 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, η οποία επιτρέπει να μην απαιτείται η εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και η σύνταξη έκθεσης-εκτίμησης από αυτόν, αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν το δικαίωμα ψήφου σε καθεμιά από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή διάσπαση. Η Οδηγία 2007/63/ΕΚ τροποποιεί τις Οδηγίες 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανώνυμων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύουν το εν λόγω νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο συντάχθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποχρέωση να μεταφέρει στην κυπριακή νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008. Σημειώνεται δε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19 Μαρτίου 2009. Λόγω της παράλειψης μεταφοράς της Οδηγίας αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή και η τελευταία ζήτησε παράταση μέχρι το τέλος Μαΐου του 2009.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με επιστολή της προς την επιτροπή, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2009, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημα της Δημοκρατίας για παράταση της προθεσμίας και γι’ αυτό παρίσταται επείγουσα ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου αυτού σε νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009».

5 Μαΐου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων