Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουνίου 2008 και 28 Απριλίου 2009. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της Εθνικής Επιτροπής Αντιντόπινγκ και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Επιστημονικά Θέματα Αντιντόπινγκ στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική κύρωση, με βάση το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Διεθνούς Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό του 2005, καθώς και η νομοθετική ρύθμιση των όσων απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση, τα παραρτήματα και τα προσαρτήματά της.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, επισημαίνεται ότι η Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό έχει ομόφωνα υιοθετηθεί στο Παρίσι, στις 19 Οκτωβρίου 2005, στα πλαίσια της 33ης Γενικής Διάσκεψης της ΟΥΝΕΣΚΟ και η επικύρωσή της θεωρείται υψίστης σημασίας για την Κύπρο, ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.

Κατά το αρχικό στάδιο εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής διαπιστώθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του κειμένου του, ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις των προνοιών της εν λόγω σύμβασης.

Η επιτροπή υπέδειξε επίσης προς το αρμόδιο υπουργείο ότι στο νομοσχέδιο αυτό δεν είχαν ενσωματωθεί με τη σωστή σειρά και στο σύνολό τους τόσο το κείμενο της σύμβασης στα αγγλικά όσο και η μετάφρασή του στα ελληνικά, καθώς και τα προσαρτήματα και τα παραρτήματά της.

Για τους πιο πάνω λόγους το αρμόδιο υπουργείο και η Νομική Υπηρεσία ανέλαβαν να ετοιμάσουν αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο να είναι ενσωματωμένα όλα όσα υπέδειξε η επιτροπή.

Στη συνέχεια η Νομική Υπηρεσία με επιστολή της, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2008, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο ετοιμάστηκε σύμφωνα με την υπόδειξη της επιτροπής, έτσι ώστε το νομοσχέδιο να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις των προνοιών της υπό κύρωση σύμβασης. Ωστόσο, στο στάδιο αυτό δεν ήταν δυνατή η συνέχιση της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, αφού εξακολουθούσαν να απουσιάζουν από αυτό το πλήρες κείμενο της εν λόγω σύμβασης με τη μετάφρασή της στα ελληνικά, καθώς και όλα τα σχετικά προσαρτήματα και παραρτήματά της.

Στη συνέχεια το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τον ΚΟΑ ετοίμασαν και απέστειλαν στις 13 Απριλίου 2009 στην επιτροπή όλα όσα υπολείπονταν, ώστε το νομοσχέδιο να συμπληρωθεί και να καταστεί δυνατή η προώθησή του στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Στα πλαίσια της εξέτασης του αναθεωρημένου νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Αντιντόπινγκ επισήμανε ότι πρέπει, εάν είναι δυνατό, η νομοθετική κύρωση της σύμβασης αυτής να γίνει πριν το τέλος του Απριλίου, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ και την ΟΥΝΕΣΚΟ. Όπως επισήμανε επίσης ο ίδιος, η Κύπρος αποτελεί τη μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια από τις εννέα συνολικά χώρες της Ευρώπης που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης της εν λόγω σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο ίδιος υπέδειξε προς την επιτροπή την ανάγκη προσθήκης στο νομοσχέδιο και ορισμένων επιπρόσθετων προνοιών οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την περαιτέρω βελτίωσή του και εισηγήθηκε την προσθήκή τους στο νομοσχέδιο. Ειδικότερα, οι πρόνοιες αυτές αφορούν την προσθήκη στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου, που αναφέρεται στα αδικήματα και τις ποινές, και ορισμένων άλλων πράξεων που συνιστούν διάπραξη αδικήματος. Το αρμόδιο υπουργείο και η Νομική Υπηρεσία συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση του αναθεωρημένου αυτού κειμένου, ώστε στο άρθρο 4 αυτού, που αφορά την εξουσία του αρμόδιου υπουργού για έκδοση διαταγμάτων, να γίνουν ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, σε σχέση με την αρχή η οποία θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προνοιών της εν λόγω σύμβασης, κρίθηκε σκόπιμο να καθοριστούν συγκεκριμένες πρόνοιες αναφορικά με τη σύνθεση, τα προσόντα και τους όρους διορισμού των μελών της, ώστε να μην αφεθεί να γίνει η ρύθμισή τους στα πλαίσια της έκδοσης διατάγματος από τον υπουργό.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών συνέταξε σχετικό εδάφιο στο άρθρο 4, με βάση το οποίο η αρμόδια αρχή θα αποτελείται από επτά έως έντεκα μέλη, τα οποία και θα διορίζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Να είναι προσωπικότητες εγνωσμένου επαγγελματικού και ηθικού κύρους.

2. Να μην έχουν οποιαδήποτε συγκρουόμενα συμφέροντα με τους σκοπούς και τη λειτουργία της εν λόγω Αρχής.

3. Να μην επωφελούνται επαγγελματικά από τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Αρχή.

Κατά τη συζήτηση επίσης ενώπιον της επιτροπής τα μέλη της απασχόλησε επίσης το θέμα της αυστηρότητας και του ύψους των ποινών που προβλέπονται για τις περιπτώσεις καταδίκης όσων διέπραξαν τα αδικήματα που προβλέπονται στο προτεινόμενο νόμο. Σύμφωνα όμως με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής Αντιντόπινγκ, το ύψος των ποινών συνάδει με τις σχετικές νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών για το ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Περαιτέρω, κρίθηκε αναγκαίο, στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που μεσολάβησε για τη μετάφραση της σύμβασης, καθώς και για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων κειμένων που τη συνοδεύουν, ο προτεινόμενος νόμος για την κύρωση της εν λόγω σύμβασης να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε μέχρι να κατατεθεί από το αρμόδιο υπουργείο στην επιτροπή το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου και της σύμβασης με όλα τα προσαρτήματα και παραρτήματά της, αλλά και μέχρι να περιληφθούν όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις που κρίθηκαν σκόπιμες για τη βελτίωση του κειμένου του νομοσχεδίου, η ψήφισή του εκ των πραγμάτων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος Απριλίου του 2009.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, για την κατά νόμο κύρωση της εν λόγω σύμβασης και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε αυτό να αναφέρεται ως «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) Νόμος του 2009».

 

 

 

5 Μαΐου 2009

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων