Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Αντρέας Φακοντής Χρήστος Στυλιανίδης
Σκεύη Κουκουμά Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2008 και στις 19 Φεβρουαρίου, 26 Μαρτίου και 9 Απριλίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η καλύτερη ρύθμιση των υποχρεώσεων των εργοδοτών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών στους εργοδοτουμένους, εάν τραυματιστούν ή ασθενήσουν στην εργασία, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο αυτό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το άρθρο 8 της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να ορίζει τα κατάλληλα πρόσωπα που θα ασχολούνται με τα θέματα πρώτων βοηθειών και το άρθρο αυτό έχει ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 (ΚΔΠ 173/2002).

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν καλύτερα τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και ειδικότερα καθορίζουν τα ακόλουθα:

1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά του κιβωτίου πρώτων βοηθειών, καθώς και τα υλικά του ταξιδιωτικού κιβωτίου πρώτων βοηθειών ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων στην εργασία, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα Ι των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Τον αριθμό πρώτων βοηθών και αρμόδιων προσώπων πρώτων βοηθειών που πρέπει να παρέχει ο εργοδότης ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων στην εργασία και τον τομέα της οικονομικής δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ των προτεινόμενων κανονισμών.

3. Την υποχρέωση του εργοδότη να διαθέτει πρόσθετους πρώτους βοηθούς, εάν προκύπτει τέτοια ανάγκη, σύμφωνα με τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που διεξάγεται με βάση τον Κανονισμό 4 των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, και αφού ληφθούν υπόψη το μέγεθος του υποστατικού ή της επιχείρησης ή της εγκατάστασής του, οι ξεχωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αριθμός και η διασπορά των εργοδοτουμένων του, η απόσταση από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, η διεξαγωγή εργασιών σε βάρδιες και η εκτέλεση εργασιών σε απομονωμένες περιοχές ή μακριά από τα υποστατικά ή τις εγκαταστάσεις του.

4. Την έγκριση των προγραμμάτων εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών που παρέχονται από εγκεκριμένα πρόσωπα, με ή χωρίς όρους, από τον αρχιεπιθεωρητή ή τον επιθεωρητή ή το σύμβουλο ιατρό εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η εισαγωγή των προτεινόμενων κανονισμών στοχεύει:

1. στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών από τραυματισμό ή ασθένεια προσώπου στην εργασία, μέχρι να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα,

2. στη συλλογή πληροφοριών που αφορούν ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες από τα στοιχεία για τις πρώτες βοήθειες που έχουν παρασχεθεί σε πρόσωπα που έχουν τραυματιστεί ή ασθενήσει κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους απασχόλησης και

3. στην οργάνωση πρώτων βοηθειών στους εργασιακούς χώρους ως μέρους ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας το οποίο πρέπει να έχει κάθε εργοδότης στον εργασιακό του χώρο.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις για υιοθέτηση των κανονισμών αυτών, ταυτόχρονα όμως δήλωσε ότι επιβάλλεται η έγκρισή τους το συντομότερο δυνατό για σκοπούς εφαρμογής των επιμέρους διατάξεών τους. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η εφαρμογή και η επιτήρηση των προτεινόμενων κανονισμών θα γίνει μέσω του υφιστάμενου συστήματος επιθεώρησης εργασίας και επισήμανε ότι η εφαρμογή τους συνεπάγεται μικρή αύξηση των δημόσιων δαπανών, γιατί απαιτούνται η εκπαίδευση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, για να ασκούν καθήκοντα πρώτου βοηθού σε χώρους εργασίας, καθώς και η αγορά εξοπλισμού πρώτων βοηθειών. Παρόμοιο κόστος αναμένεται να υπάρξει και για τον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς οργάνωσης, εκπαίδευσης και αγοράς εξοπλισμού πρώτων βοηθειών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε επίσης τη συμφωνία του υπουργείου του με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών, με την προϋπόθεση ότι το πρόσθετο κόστος που θα απαιτηθεί για την εκπαίδευση δημόσιων υπαλλήλων και την αγορά εξοπλισμού θα καλυφθεί από το κονδύλι της εκπαίδευσης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και δε θα απαιτηθούν πρόσθετες πιστώσεις.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν επίσης τη συμφωνία τους με τους υπό εξέταση κανονισμούς.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής εντόπισαν ορισμένα κενά στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών και επισήμαναν την ανάγκη προσθήκης διατάξεων που να ρυθμίζουν τα ακόλουθα:

1. Το θέμα της αστικής και ποινικής ευθύνης των πρώτων βοηθών. Συγκεκριμένα, τα μέλη εισηγήθηκαν την προσθήκη διάταξης που να προβλέπει την απαλλαγή του πρώτου βοηθού από αστική ή ποινική ευθύνη, σε περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών παροχής πρώτων βοηθειών σε πρόσωπο που τραυματίζεται ή ασθενεί σε χώρους εργασίας.

2. Την περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να εξασφαλίσει από τους εργοδοτουμένους του επαρκή αριθμό πρώτων βοηθών, λόγω, για παράδειγμα, της άρνησής τους να τύχουν εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών ή επιπρόσθετης εκπαίδευσης κατάλληλης για το συγκεκριμένο χώρο εργασίας και τη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

3. Το θέμα της έναρξης ισχύος των εν λόγω κανονισμών. Τα μέλη της επιτροπής τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον έξι μηνών, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εργοδότες, ώστε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να εφοδιαστούν με τον ανάλογο εξοπλισμό.

Υπό το φως των πιο πάνω, ετοιμάστηκε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και υποβλήθηκε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, το οποίο υιοθετεί τις εισηγήσεις των βουλευτών.

Συγκεκριμένα, το αναθεωρημένο κείμενο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Την απαλλαγή του πρώτου βοηθού από αστική ή ποινική ευθύνη, σε περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών παροχής πρώτων βοηθειών σε πρόσωπο που τραυματίζεται ή ασθενεί σε χώρους εργασίας, εφόσον:

α. ενεργεί με καλή θέληση και έχει εκπαιδευθεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και σε επιπρόσθετη εκπαίδευση κατάλληλη για τις περιστάσεις του χώρου εργασίας και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο χώρο αυτό και

β. οι ενέργειές του κατά τη διάρκεια του χειρισμού του περιστατικού είναι σύμφωνες με ό,τι έχει διδαχθεί στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και την επιπρόσθετη εκπαίδευση που παρακολούθησε ή, σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες αυτές είναι στα πλαίσια των αναμενόμενων ενεργειών από λογικό πρόσωπο που προσπαθεί να σώσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του.

2. Την υποχρέωση του εργοδότη, σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλίσει από τους εργοδοτουμένους του επαρκή αριθμό πρώτων βοηθών ή και αρμόδιων προσώπων πρώτων βοηθειών, να κατέχει ο ίδιος τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να παρέχει, όταν προκύπτει ανάγκη, τις πρώτες βοήθειες σε εργοδοτουμένους ή και σε άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα σε χώρους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές του.

3. Την έναρξη ισχύος των κανονισμών δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με εξαίρεση τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, που προνοεί την έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, που θα τεθούν σε ισχύ αμέσως με τη δημοσίευσή τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση των εισηγήσεων των βουλευτών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

 

 

 

28 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων