Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Μαρτίου και 30 Απριλίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, η προϊστάμενη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων, εκπρόσωποι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων “Πανεπιστήμιο Λευκωσίας”, “European University Cyprus” και “Frederick University”, της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού), του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και της ΟΕΒ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου για σκοπούς μερικής εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εγγραφή του ενδιαφερομένου στο μητρώο νοσηλευτών ή στο μητρώο μαιών, εφόσον αυτός είναι κάτοχος του σχετικού τίτλου που χορηγείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ.

2. Η βεβαίωση από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της παραλαβής του φακέλου κάθε ενδιαφερομένου για εγγραφή στο μητρώο νοσηλευτών ή στο μητρώο μαιών εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και η ενημέρωση αυτού για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

3. Η ολοκλήρωση από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για εγγραφή στο μητρώο νοσηλευτών ή στο μητρώο μαιών εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου και η έκδοση αιτιολογημένης απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

4. Η εγγραφή στο μητρώο νοσηλευτών ή στο μητρώο μαιών πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε από τρίτη χώρα, εφόσον ο αιτητής κατέχει πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστο πείρας στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή τον άλλο τίτλο.

5. Η αναγνώριση υπό προϋποθέσεις διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων που χορηγήθηκαν από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία πριν από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο νοσηλευτών ή στο μητρώο μαιών πολίτη κράτους μέλους.

6. Η απαίτηση της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής.

7. Η εισαγωγή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που εμπεριέχεται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ, ώστε να δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες νοσηλευτή ή μαίας πολίτες κρατών μελών εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, όταν αυτοί μετακινούνται στη Δημοκρατία, προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις εν λόγω υπηρεσίες.

8. Η απαλλαγή των πολιτών κρατών μελών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και μετακινούνται στη Δημοκρατία, για να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους, από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους νοσηλευτές/μαίες που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και η υποχρέωση αυτών να υποβάλουν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, κατά την πρώτη μετακίνησή τους, δήλωση που να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας για την επαγγελματική ευθύνη.

9. Η διοικητική συνεργασία του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, με βάση την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

10. Η παροχή πληροφοριών στους αποδέκτες υπηρεσιών από παροχείς που μετακινούνται στη Δημοκρατία, για να ασκήσουν προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες τους.

11. Ο καθορισμός του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ ως υπεύθυνου φορέα για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και κλινικής διδασκαλίας για το σύνολο του προγράμματος σπουδών.

12. Η διεξαγωγή της θεωρητικής διδασκαλίας με την οποία οι υποψήφιοι νοσηλευτές αποκτούν τις αναγκαίες επαγγελματικές γνώσεις, κατανόηση, ικανότητες και επαγγελματική συμπεριφορά, προκειμένου να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη και να την αξιολογούν εν γένει, στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ, καθώς και σε άλλους τόπους διδασκαλίας που αυτό επιλέγει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η χρονική δέσμευση για την υιοθέτηση των προνοιών των υπό αναφορά Οδηγιών από τα κράτη μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου 2007 για την Οδηγία 2006/100/ΕΚ και η 20ή Οκτωβρίου 2007 για την Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Ας σημειωθεί ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 12 Μαρτίου 2009.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή διατυπώθηκαν από μέλη της, καθώς και από τις ενδιαφερόμενες πλευρές, επιφυλάξεις, αλλά και εισηγήσεις, ανάμεσα σ’ άλλα, σε σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Την απαίτηση της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής, καθώς και τη δυνατότητα του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής να αναθέτει τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων για τη διαπίστωση της εν λόγω γνώσης σε ειδική επιτροπή που συστήνει για το σκοπό αυτό και τη σύνθεση της εν λόγω επιτροπής.

2. Τις ενδεχόμενες πρακτικές δυσκολίες αναφορικά με την πιο πάνω απαίτηση, κυρίως όσον αφορά το χρονικό σημείο και το κόστος εκμάθησης της γλώσσας από νοσηλευτές που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτες χώρες.

3. Τη μη συμπερίληψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο των σχετικών τίτλων που χορηγούνται από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα οι κάτοχοι των εν λόγω τίτλων να μην μπορούν να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα.

Σύμφωνα με την προϊστάμενη της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, η ευχέρεια που δίνεται στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής να αναθέτει τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων για τη διαπίστωση της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας των αιτητών σε ειδική επιτροπή, που συστήνει για το σκοπό αυτό, κρίνεται αναγκαία λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας του εν λόγω συμβουλίου, το οποίο είναι και πειθαρχικό σώμα και επιφορτισμένο με την αξιολόγηση των αιτήσεων. Περαιτέρω, όπως η ίδια ανέφερε, έχει ήδη συσταθεί επιτροπή, η οποία πρόκειται να μελετήσει εμπεριστατωμένα το θέμα της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεσης για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και το ΤΕΠΑΚ. Η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη, πρόσθεσε, για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των νοσηλευτών, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν, να λαμβάνουν οδηγίες και να καταγράφουν στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη της ασθένειας των ασθενών. Τέλος, αναφορικά με τη μη συμπερίληψη στο υπό αναφορά νομοσχέδιο των σχετικών τίτλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η ίδια δήλωσε ότι δεν υπήρχε η εν λόγω δυνατότητα, καθότι τα προγράμματα των εν λόγω πανεπιστημίων τελούν υπό αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, που είναι το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σχολιάζοντας τα πιο πάνω δήλωσε ότι το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ αποτελεί την αναβάθμιση και μετεξέλιξη της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και ότι το συμβούλιο έχει ήδη προβεί στη διαδικασία που απαιτείται για την αξιολόγηση και καταχώριση του σχετικού τίτλου σπουδών και του φορέα που τον εκδίδει, στην προκειμένη περίπτωση του ΤΕΠΑΚ, στο Παράρτημα της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπου αναφέρονται οι τίτλοι εκπαίδευσης για τους οποίους ισχύει η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης. Ας σημειωθεί ότι κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τους εν λόγω τίτλους εκπαίδευσης παρέχοντάς τους την ίδια ισχύ, όσον αφορά την ανάληψη και την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην επικράτειά του, με τους τίτλους εκπαίδευσης που το ίδιο χορηγεί. Όπως η ίδια πρόσθεσε, προκειμένου να διεξαχθεί η ίδια διαδικασία σε σχέση με τα προγράμματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα πρέπει να προηγηθεί η αξιολόγησής τους από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, η οποία θα γίνει, όταν οι πρώτοι απόφοιτοι αιτηθούν προς αυτό ατομικά για εγγραφή και χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΠΑΚ εξέφρασε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες θέσεις σε σχέση με τη μη συμπερίληψη στο υπό αναφορά νομοσχέδιο των σχετικών τίτλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων:

1. Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ αποτελεί την αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας, η οποία είχε αξιολογηθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αναφέρεται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ για σκοπούς αυτόματης αναγνώρισης του σχετικού τίτλου εκπαίδευσης. Ας σημειωθεί ότι πρόκειται για επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή αναγνώριση.

2. Οι απόφοιτοι των τμημάτων νοσηλευτικής όλων των πανεπιστημίων της Κύπρου δυνατό να τύχουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής έπειτα από τυπική εξέταση αναφορικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, δίχως την ονομαστική αναφορά των εν λόγω πανεπιστημίων στο βασικό νόμο.

3. Η έγκριση των αναλυτικών προγραμμάτων των ιδιωτικών πανεπιστημίων από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων τους αυτόματα υποχρεωτική στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα του νοσηλευτικού προσωπικού στον ευρωπαϊκό χώρο.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε στην επιτροπή ότι, στην περίπτωση που θα καταρτιστεί πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας με σκοπό την εγγραφή στα μητρώα νοσηλευτών/μαιών που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτες χώρες, αυτό θα πρέπει να είναι ταχύρρυθμο, ευέλικτο και χαμηλού κόστους.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την απαίτηση για σκοπούς εγγραφής στα μητρώα της στοιχειώδους γνώσης είτε της ελληνικής είτε της αγγλικής γλώσσας.

2. Την παραχώρηση από το αρμόδιο τμήμα άδειας εργοδότησης διάρκειας έξι μηνών σε νοσηλευτικό προσωπικό από τρίτες χώρες που πληρεί τα ακαδημαϊκά κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το εν λόγω διάστημα το προσωπικό αυτό θα παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας, ενώ θα ασκεί ορισμένα βοηθητικά καθήκοντα.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων διατύπωσαν τη διαφωνία τους σε σχέση με την απαίτηση της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας για σκοπούς εγγραφής στα σχετικά μητρώα και εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, την άποψη ότι θα προκληθούν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού από το εξωτερικό.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΝΜ προέβησαν, μεταξύ άλλων, στην εισήγηση για συμπερίληψη στους τίτλους που αναγνωρίζει το συμβούλιο για σκοπούς εγγραφής στα σχετικά μητρώα και των τίτλων που χορηγούνται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο, πέραν του ΤΕΠΑΚ, δίχως τα εν λόγω ιδρύματα να αναφέρονται ονομαστικά στη σχετική νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων “Πανεπιστήμιο Λευκωσίας”, “European University Cyprus” και “Frederick University” τάχθηκαν υπέρ της αναφοράς των ιδιωτικών πανεπιστημίων στις προτεινόμενες διατάξεις.

Σε σχέση με το πρώτο εγερθέν ζήτημα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος της νοσηλευτικής ή της μαιευτικής στη Δημοκρατία προς αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων για την υγεία των ασθενών, αλλά και ενδεχόμενης σύγκρουσης της ημεδαπής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, διευκρινίζοντας ότι για την περίοδο που εκκρεμεί η εκμάθηση της γλώσσας ο ενδιαφερόμενος για εγγραφή στα σχετικά μητρώα δε θα μπορεί να ασκεί το επάγγελμα.

Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος, απαντώντας στον προβληματισμό για συμπερίληψη στο υπό αναφορά νομοσχέδιο των τίτλων που χορηγούνται από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επισήμανε ότι οι απόφοιτοι των εν λόγω πανεπιστημίων δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα αναγνώρισης του πτυχίου τους τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νοουμένου ότι αυτό είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που τίθενται στα παραρτήματα της υφιστάμενης βασικής νομοθεσίας σχετικά με τις προσήκουσες γνώσεις, αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) και εγκρίνεται από το συμβούλιο. Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η προσθήκη των ιδιωτικών πανεπιστημίων στο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι πρόωρη και αχρείαστη, δεδομένου ότι τα προγράμματα των εν λόγω πανεπιστημίων τελούν υπό αξιολόγηση. Η συμπερίληψή τους, πρόσθεσε, δεν αποκλείεται, εάν και εφόσον διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εφαρμογή της νομοθεσίας ή εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, που θα επιτρέπουν τέτοια τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως στην περίπτωση της έγκρισης των υπό αναφορά προγραμμάτων σπουδών από την αρμόδια αρχή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συναφώς, επισήμανε ότι, εάν το αίτημα για ονομαστική αναφορά των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 ή/και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου γίνει δεκτό, θα πρόκειται για αυτόματη αναγνώριση των αποφοίτων των σχετικών προγραμμάτων για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο νοσηλευτών ή στο μητρώο μαιών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο και σε σχέση με το ζήτημα της ανάγκης παροχής άδειας διαμονής στη Δημοκρατία σε αλλοδαπούς νοσηλευτές για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου ικανοποιήσουν την απαίτηση της στοιχειώδους γνώσης της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν το επάγγελμα της νοσηλευτικής ή της μαιευτικής, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δήλωσε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία για τους αλλοδαπούς και τη μετανάστευση, δυνατό να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε αλλοδαπό είτε για σκοπούς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας είτε για σκοπούς πρακτικής άσκησης άμισθου ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης εγκεκριμένο από τη Δημοκρατία. Συναφώς, η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος δεν αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στην υπό τροποποίηση νομοθεσία.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου της ορθής μεταφοράς των υπό αναφορά Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικές προειδοποιητικές επιστολές στις 20 Απριλίου 2007 και στις 27 Νοεμβρίου 2007, αντίστοιχα. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη σε σχέση με την υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των εν λόγω Οδηγιών στις 23 Οκτωβρίου 2007 και στις 8 Μαΐου 2008, αντίστοιχα. Η Κυπριακή Δημοκρατία απέστειλε σχετικές απαντητικές επιστολές, οι οποίες όμως δεν ικανοποίησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τελικά παρέπεμψε το όλο θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει την εγγραφή στο μητρώο νοσηλευτών ή στο μητρώο μαιών κατόχου διπλώματος νοσηλευτικής που χορηγείται από πανεπιστήμια των οποίων το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

Επιπρόσθετα, ως συνεπακόλουθο των πιο πάνω κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση της εισήγησης των πιο πάνω εκπροσώπων για περαιτέρω τροποποίηση του κειμένου του υπό αναφορά νομοσχεδίου, έτσι ώστε:

1. υπεύθυνα για το συντονισμό μεταξύ της θεωρητικής και της κλινικής διδασκαλίας για το σύνολο του προγράμματος σπουδών να είναι όλα τα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με την εκπαίδευση των νοσηλευτών και

2. η θεωρητική διδασκαλία να πραγματοποιείται σε όλες τις νοσηλευτικές σχολές και σε οποιουσδήποτε χώρους κατάρτισης επιλέγονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

30 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων