Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αμοιβαία Διατήρηση Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου ή/και Προϊόντων Πετρελαίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους
Σκεύη Κουκουμά Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαρτίου και 3 Απριλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Διατήρηση Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου ή/και Προϊόντων Πετρελαίου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, η οποία υπογράφτηκε στη Χάγη στις 14 Απριλίου 2008, κατ’ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 65.661 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2007.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η υπό εξέταση συμφωνία έγινε με βάση το άρθρο 7 της Οδηγίας 2006/67/ΕΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη, οι πρόνοιες του οποίου μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία με το άρθρο 11 του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι η υποχρέωση για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών δύναται να εκπληρώνεται με τη διατήρηση τέτοιων αποθεμάτων σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει διακρατικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούν οι συμφωνίες αυτές.

Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι η υπό εξέταση συμφωνία προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Κύπρο και τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών στην Κύπρο από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Ειδικότερα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία της τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων των δύο χωρών, αφού λάβουν καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση των αποθεμάτων, αποδέχονται ή μη τα αποθέματα αυτά ως αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται η συμφωνία. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με σχετική διάταξη της συμφωνίας, η κάθε αρμόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει τη διατήρηση των αποθεμάτων που βρίσκονται στην επικράτειά της για λογαριασμό του άλλου κράτους μέλους.

Επιπλέον, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη της υπό εξέταση διακρατικής συμφωνίας, λόγω των περιορισμένων αποθηκευτικών χώρων για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών στην Κύπρο. Η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2008 αποθέματα στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή της αυτή για τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών για ενενήντα (90) ημέρες κατανάλωσης από την 1η Ιανουαρίου 2008, λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο και στην Ελληνική Δημοκρατία, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει σχετική διακρατική συμφωνία για διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών. Σημειώνεται ότι η διατήρηση αποθεμάτων στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών έγινε μετά τη μονογραφή τής υπό εξέταση συμφωνίας στις 18 Δεκεμβρίου 2007 και κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

 

28 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων