Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 27 Απριλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νόμων, για την εκλογικευμένη μετατροπή ορισμένων χρηματικών ποσών τα οποία κατά την ακριβή μετατροπή τους από λίρες Κύπρου σε ευρώ καταλήγουν σε ποσά με δεκαδικά ψηφία. Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση όπως οι υπό αναφορά μετατροπές τεθούν σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2008.

Αναλυτικότερα, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Το ποσό της αμοιβής που τυγχάνει απαλλαγής από τη φορολογία για εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμου το οποίο κατοικούσε εκτός της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία να μετατραπεί από £5.000 σε €8.550.

β. Το αφορολόγητο ποσό της σύνταξης για υπηρεσίες εκτός της Δημοκρατίας να μετατραπεί από £2.000 σε €3.420.

2. Στον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο το ύψος του συνολικού εισοδήματος ατόμου για το οποίο επιτρέπεται η επιστροφή μέρους του φόρου που παρακρατήθηκε από τόκους να μετατραπεί από £7.000 σε €12.000.

3. Στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Το ανώτατο ποσό κύκλου εργασιών για το οποίο φυσικό πρόσωπο εξαιρείται από την υποχρέωση για υποβολή εξελεγμένων λογαριασμών να μετατραπεί από £40.000 σε €70.000.

β. Το ανώτατο ποσό χρηματικής ποινής ημερησίως για συνεχιζόμενη άρνηση, παράλειψη ή αμέλεια φορολογουμένου να συμμορφωθεί με την υποβολή δήλωσης/ειδοποίησης στοιχείων μετά από καταδίκη να μετατραπεί από £10 σε €17.

γ. Το σταθερό ποσό χρηματικής επιβάρυνσης για τη μη έγκαιρη υποβολή φορολογικής δήλωσης να μετατραπεί από £30 σε €51.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πιο πάνω τροποποιήσεις αποσκοπούν σε απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης φόρων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η απώλεια εσόδων που θα προκύψει για τα δημόσια οικονομικά κρίνεται αμελητέα.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επανέλαβε ότι οι προτεινόμενες πρόνοιες δεν αναμένεται να έχουν αξιόλογο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά και παράλληλα ανέφερε ότι η στρογγυλοποίηση των ποσών έγινε προς όφελος του πολίτη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι του πρώτου και του τρίτου, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009» και «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009», αντίστοιχα.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων