Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 27 Απριλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου για ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 αναφορικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του άρθρου 4 της βασικής νομοθεσίας, ώστε να περιληφθούν εντός του πεδίου εφαρμογής του οι περιπτώσεις εταιρειών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε ένα κράτος μέλος, αλλά έχουν τίτλους εισηγμένους μόνο σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, περιλαμβανομένων και των κρατών του ενιαίου οικονομικού χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω Οδηγία στοχεύει στην προστασία των συμφερόντων των κατόχων τίτλων εταιρειών που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο ή το δίκαιο ενός κράτους μέλους, όταν οι εταιρείες αυτές αποτελούν αντικείμενο δημόσιας πρότασης εξαγοράς ή μεταβίβασης του ελέγχου τους και τουλάχιστον ένα μέρος των τίτλων τους είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία. Επίσης, εξασφαλίζεται σε κοινοτική κλίμακα σαφήνεια και διαφάνεια ως προς τα διακανονιστέα νομικά ζητήματα σε περιπτώσεις δημόσιων προτάσεων εξαγοράς και αποφεύγονται οι στρεβλώσεις στις μορφές αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Με την ευκαιρία αυτή και επειδή κατά τη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στη βασική νομοθεσία του 2007 εκ παραδρομής δεν ενσωματώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από την Οδηγία ρυθμίσεις, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για διόρθωση του προβλήματος αυτού. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων