Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 17 Φεβρουαρίου 2009 και στις 3 Μαρτίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 28 του περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, είναι η ρύθμιση ορισμένων νομοθετικών κενών και ασαφειών σε σχέση με τις πρόνοιες των Κανονισμών 20 και 21 για την αναστολή, διακοπή ή μείωση της υποτροφίας προς τους υποτρόφους του ΙΚΥΚ.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Στον Κανονισμό 20, που αναφέρεται στις περιπτώσεις αναστολής υποτροφίας, προστίθενται, μεταξύ άλλων, οι εξής πρόνοιες:

α. Υπότροφος ο οποίος για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του έτυχε αναστολής υποτροφίας και όφειλε από τρία μέχρι πέντε μαθήματα, εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι υγείας ή οι λόγοι μη ομαλής λειτουργίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος, θα δικαιούται κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να μεταφέρει μέχρι τέσσερα μαθήματα.

β. Υπότροφος που έχει εξασφαλίσει ικανοποιητική πρόοδο κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους επιβολής της αναστολής θα δικαιούται να πάρει το ποσό της υποτροφίας που έχει ανασταλεί.

γ Υπότροφος του οποίου η υποτροφία αναστάλθηκε κατά το τελευταίο έτος σπουδών του θα δικαιούται να πάρει το ποσό της υποτροφίας που έχει ανασταλεί, όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του.

δ. Υπότροφος του οποίου η υποτροφία αρχικά αναστάλθηκε για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του δε θα δικαιούται την καταβολή του ποσού της, αν η υποτροφία αυτή στη συνέχεια διακοπεί ή τερματιστεί.

2. Στον Κανονισμό 21, που αναφέρεται στη διακοπή ή μείωση της υποτροφίας, προστίθεται νέα πρόνοια, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που υπότροφος ο οποίος δεν έχει εξασφαλίσει ικανοποιητική πρόοδο από υπαιτιότητά του και υποχρεώνεται να επαναλάβει το ίδιο έτος, το ποσό της υποτροφίας που διακόπτεται ή μειώνεται θα αφορά τόσο το ακαδημαϊκό έτος που επαναλαμβάνει όσο και το έτος προαγωγής του.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή πρόσφατα ψήφισε το νόμο «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009», με βάση τον οποίο δίδεται η δυνατότητα παροχής αναδρομικής ισχύος στους κανονισμούς που αφορούν τη διαδικασία για την αναστολή, ανανέωση ή διακοπή υποτροφιών. Συναφώς, με βάση το νέο αυτό νόμο, οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα μπορούν να τύχουν αναδρομικής εφαρμογής. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι του ΙΚΥΚ με επιστολή τους προς την επιτροπή, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, δήλωσαν ότι ορισμένες εισηγήσεις τους για περαιτέρω βελτιώσεις στους ισχύοντες κανονισμούς για το ΙΚΥΚ θα προωθηθούν αργότερα μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στο αρχικό στάδιο μελέτης των εν λόγω κανονισμών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η πρώτη πρόνοια που προστίθεται στον Κανονισμό 20, όπως αυτή αναφέρθηκε ήδη πιο πάνω και που προβλέπεται ήδη αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στο αρχικό κείμενο που κατατέθηκε στην επιτροπή. Γι’ αυτό και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή διορθωμένο κείμενο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω πρόνοια και η επιτροπή υιοθέτησε το διορθωμένο αυτό κείμενο των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του ΙΚΥΚ τόνισαν ενώπιον της επιτροπής την ανάγκη προώθησης της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών, ώστε να ρυθμιστούν όλα τα κενά και οι ασάφειες που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή τους και επιπρόσθετα να διευκρινιστεί ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπότροφος δικαιούται την καταβολή του ποσού της υποτροφίας που έχει ανασταλεί ή διακοπεί.

Ειδικότερα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι δήλωσαν ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς, λόγω της δυνατότητας για αναδρομική εφαρμογή τους, θα καταστεί δυνατό να καταβληθούν οι υποτροφίες στους φοιτητές υποτρόφους του ΙΚΥΚ που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής τους, όπως είναι λόγοι υγείας ή λόγοι που οφείλονται σε καταλήψεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου φοιτούν ή απεργίες ή αποχές, δεν έλαβαν τα ποσά των υποτροφιών τους.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Με βάση όλα τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

7 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων