Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί της Υγείας των Ζώων (Τέλη Καταστροφής Ζωικών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 9 Οκτωβρίου 2008 και 2 Απριλίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργαστηρίων Κοπής Κρέατος, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, των Σφαγείων Πόλης Χρυσοχούς, Κοφίνου, “Cypra Ltd” και “A & A Sfagia Ltd” και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Η Συντονιστική Επιτροπή Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων, ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκτροφέων Βοοειδών και το Σφαγείο Αγίων Τριμιθιάς, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 5 και 14 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών με τους οποίους να καθορίζονται τα τέλη καταστροφής ζωικών αποβλήτων για την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών και αποφάσεων και ειδικότερα των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001 και 1774/2002.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, από την 1η Δεκεμβρίου 2006 το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εφαρμόζει σχέδιο για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των ζωικών αποβλήτων των κατηγοριών υλικών ειδικού κινδύνου και νεκρών ζώων, με στόχο τη συμμόρφωση με τους αναφερόμενους πιο πάνω κοινοτικούς κανονισμούς. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από το κράτος, γεγονός που βρίσκεται σε αντίθεση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Κοινοτικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, παρέχει τη δυνατότητα για παραχώρηση ανώτατου ποσοστού κρατικής ενίσχυσης 100% του κόστους για τη συλλογή και τη μεταφορά των νεκρών ζώων και 75% για την καταστροφή των πτωμάτων αυτών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κρατικών ενισχύσεων για τη συλλογή, μεταφορά και καταστροφή των υλικών ειδικού κινδύνου που προκύπτουν στο επίπεδο των σφαγείων, κρεοπωλείων ή εργαστηρίων κοπής κρέατος.

Ως εκ τούτου, για σκοπούς συμμόρφωσης με τον υπό αναφορά κοινοτικό κανονισμό, κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση των υπό συζήτηση κανονισμών, με τους οποίους προτείνεται μικρή αύξηση στα κτηνιατρικά τέλη σφαγής, τα οποία θα καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των ζώων που θα προσκομίζονται για σφαγή, έτσι ώστε να καλυφθεί το υπολειπόμενο 25% του κόστους για την καταστροφή των νεκρών ζώων, καθώς και το 100% του κόστους για τη συλλογή, μεταφορά και καταστροφή των υλικών ειδικού κινδύνου που αναφέρονται πιο πάνω.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών, το σφαγείο “Cypra Ltd” και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χοιροτρόφων, με γραπτές επιστολές που απέστειλαν στην επιτροπή, εκφράζουν τη διαφωνία τους σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτησή τους δυνατό να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στις υπό αναφορά επιστολές τους εκφράζουν τη διαφωνία τους σε σχέση με την υποχρέωση καταβολής των προτεινόμενων τελών από τους ιδιοκτήτες των ζώων που προσκομίζονται για σφαγή, καθώς και για το ύψος των προτεινόμενων τελών, γιατί, όπως αναφέρουν, αναμένεται να καταστούν δυσβάστακτα τα τέλη σφαγής.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, η τελευταία, λαμβάνοντας υπόψη τις αναφερόμενες πιο πάνω θέσεις των ενδιαφερόμενων πλευρών, κάλεσε το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να ενημερώσει τους εν λόγω ενδιαφερομένους για τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, καθώς και για την ανάγκη υιοθέτησής τους. Περαιτέρω, η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμορφώσουν το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτό πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των σφαγείων ή των πτηνοσφαγείων δεν καταβάλλουν στην αρμόδια αρχή το ποσό των τελών και του τόκου που θα εισπράττουν από τους επιχειρηματίες ή τους κατόχους ζώων σύμφωνα με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, η αρμόδια αρχή να λαμβάνει δικαστικά μέτρα και να εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε μεταγενέστερο στάδιο ανέφεραν στην επιτροπή ότι το τμήμα τους, ενεργώντας στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής, ενημέρωσε όλους τους επηρεαζόμενους κλάδους τόσο για τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών όσο και για την ανάγκη υιοθέτησής τους. Οι επηρεαζόμενοι κλάδοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, με εξαίρεση τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος” με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή υποστηρίζουν ότι, επειδή οι ζωέμποροι και άλλοι επιχειρηματίες κατά τεκμήριο προσκομίζουν στα σφαγεία τη συντριπτική πλειοψηφία των ζώων για σφαγή, αναμένεται ότι θα ασκήσουν πίεση στους παραγωγούς-κτηνοτρόφους για μείωση της τιμής αγοράς των ζώων, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι θα καταβάλλουν επιπρόσθετα οι ίδιοι τα προτεινόμενα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς τέλη. Ως εκ τούτου, σημείωσαν, ενδέχεται να υπάρξει ο κίνδυνος μετακύλισης των προτεινόμενων τελών στους καταναλωτές.

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατέθεσαν στην επιτροπή αναδιαμορφωμένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών στη βάση της πιο πάνω θέσης της επιτροπής, το οποίο επεξεργάστηκε σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στο εν λόγω κείμενο περιλήφθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των σφαγείων ή των πτηνοσφαγείων δεν καταβάλλουν στην αρμόδια αρχή το ποσό των τελών και του τόκου που θα εισπράττουν από τους επιχειρηματίες ή τους κατόχους ζώων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, η αρμόδια αρχή να λαμβάνει δικαστικά μέτρα και να εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

 

 

7 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων