Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για τους κανονισμούς «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στον Τομέα της Ενέργειας και για Συναφή Θέματα (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Γεώργιος Γεωργίου Άγγελος Βότσης
Αριστοφάνης Γεωργίου Ζαχαρίας Κουλίας

`Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2008 και στις 24 Μαρτίου και 7 Απριλίου 2009.

Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που αφορούν την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 73 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 [Ν. 11(Ι) του 2006], είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών Κ.Δ.Π. 490/2004, που τιτλοφορούνται «Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2004», που καταργούνται, αφού αυτοί εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου 100(Ι)/2003 που αντικαταστάθηκε από το Ν. 11(Ι)/2006.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι προτεινόμενοι κανονισμοί έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, να καθορίσουν:

1. τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού, υποβολής, παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. και

2. τα όργανα τα οποία έχουν αρμοδιότητα και εξουσία να αποφασίζουν την ανάθεση της σύμβασης, την απόρριψη οποιασδήποτε προσφοράς ή την ακύρωση του διαγωνισμού.

Περαιτέρω, οι προτεινόμενοι κανονισμοί συμπληρώνουν τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 [Ν.11(Ι) του 2006], ο οποίος ψηφίστηκε με στόχο τη συμφωνία της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2083/2005 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005 περί τροποποίησης των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί που αφορούν το συντονισμό της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου από μόνοι τους δεν αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά η εφαρμογή τους στοχεύει στη διασφάλιση βασικών αρχών του κεκτημένου, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, αφού το γενικότερο πλαίσιο και η φιλοσοφία των εν λόγω κανονισμών δε διαφέρει από τη φιλοσοφία των υφιστάμενων κανονισμών, καθότι οι νέοι κανονισμοί παρουσιάζονται πιο βελτιωμένοι, σε σύγκριση με τους προηγούμενους κανονισμούς, σε επιμέρους σημεία και κυρίως ως προς τη διατύπωσή τους και τη λειτουργικότητά τους. Επιπρόσθετα, εισάγουν νέες πρόνοιες που διευκολύνουν τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαισίου.

Η Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους προτεινόμενους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι σκοπός των εν λόγω κανονισμών είναι αφενός να συμπληρώσουν την ήδη υφιστάμενη από το Φεβρουάριο του 2006 εναρμονιστική νομοθεσία, αφετέρου η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών, με βάση και τη μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως επισήμανε η ίδια, οι προτεινόμενοι κανονισμοί παρουσιάζονται πιο βελτιωμένοι, ειδικότερα σε επιμέρους σημεία τους, ως προς τη διατύπωση και τη λειτουργικότητά τους. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί που αφορούν την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου απορρέουν από τη νομοθεσία που αφορά το Συντονισμό των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, που διέπει τις διαδικασίες προσφορών των οργανισμών κοινής ωφέλειας, όπως είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, και κάθε ένας από τους οργανισμούς αυτούς διέπεται από δικούς του κανονισμούς για τις προσφορές.

Περαιτέρω, όπως η ίδια δήλωσε, η φιλοσοφία των προτεινόμενων κανονισμών παραμένει η ίδια με τους υφιστάμενους κανονισμούς, με εξαίρεση κάποιες καινοτομίες που απορρέουν από τις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπεισέρχονται σ’ αυτούς και αφορούν, μεταξύ άλλων, τις Συμφωνίες-Πλαίσιο και την προσθήκη νέου άρθρου που αφορά την παρουσία ανεξάρτητων παρατηρητών στις συνεδρίες των αποφασιζόντων οργάνων κατά τη διαδικασία συζήτησης για λήψη απόφασης για ανάθεση σύμβασης.

Η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι σε γενικές γραμμές συμφωνεί με τους εν λόγω κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αλλά παράλληλα προέβη σε ορισμένες εισηγήσεις επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη συμπερίληψη πρόνοιας στους εν λόγω κανονισμούς, έτσι που να παρέχεται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή σε εκπρόσωπό του το δικαίωμα να παρακάθηται στις συνεδρίες των αποφασιζόντων οργάνων ως ανεξάρτητος παρατηρητής, να εκφράζει τις απόψεις του και να ζητεί όπως αυτές καταγράφονται στα πρακτικά.

2. Την προσθήκη στους εν λόγω κανονισμούς διάταξης, έτσι που, σε περίπτωση έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, αυτή να κοινοποιείται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

3. Την τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς, οι προσφοροδότες θα παρατείνουν ταυτόχρονα την ισχύ της εγγύησης συμμετοχής τους κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, καθότι το γραφείο της έχει προβεί στο σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο του κειμένου των εν λόγω κανονισμών. Παράλληλα, ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις και παρατηρήσεις των παρευρισκομένων στη συνεδρία της επιτροπής και κυρίως της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας, θα ήταν χρήσιμο αυτές να μελετηθούν σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους, ώστε να τροποποιηθεί ανάλογα το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών και να επέλθει βελτίωση στο λεκτικό ορισμένων διατάξεών τους που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης για αποφυγή οποιωνδήποτε παρερμηνειών που ενδεχομένως αυτές να εμπεριέχουν.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο των προτεινόμενων κανονισμών, αφού αυτοί παρουσιάζονται πιο βελτιωμένοι σε σχέση με τους υφιστάμενους κανονισμούς και βελτιώνουν σημαντικά τις διαδικασίες προκήρυξης του διαγωνισμού, της υποβολής, της παραλαβής και της αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και της ανάθεσης των συμβάσεων από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τη διαδικασία προσφορών και της ανάθεσης των συμβάσεων και προς τούτο συμφωνεί στην ολότητά τους με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις στις οποίες έχουν προβεί οι εμπλεκόμενοι φορείς και ιδιαίτερα η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε, θα πρέπει να γίνουν οι ενδεδειγμένες τροποποιήσεις και να διαμορφωθεί ανάλογα το κείμενο των εν λόγω κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ ανέφεραν ότι συμφωνούν με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, καθώς και με τις προτεινόμενες εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, όπως αυτές εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να μελετήσουν όλες τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερομένους για τροποποιήσεις στους υπό συζήτηση κανονισμούς, με στόχο αυτές να ενσωματωθούν στο κείμενο των κανονισμών. Συναφώς, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, με δύο επιστολές του, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2008 και 31ης Μαρτίου 2009, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, που αποτελεί το συμπεφωνημένο κείμενο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι πιο πάνω εισηγήσεις για τροποποιήσεις στους προτεινόμενους κανονισμούς, που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Τις προαναφερθείσες εισηγήσεις που υποβλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

2. Την προσθήκη νέου κανονισμού που αφορά στο δικαίωμα υποβολής εισηγήσεων από οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά αναφορικά με τυχόν εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις τους σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού.

3. Την προσθήκη ειδικής διάταξης στους εν λόγω κανονισμούς, έτσι που να καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού ότι, σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή της σχετικής εγγύησης συμμετοχής σε διαγωνισμό, αυτή να μη δύναται να εκπνέει πριν από την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσφοράς που υποβάλλεται.

4. Την προσθήκη στους εν λόγω κανονισμούς διάταξης που να καθορίζει ότι η ακύρωση διαγωνισμού μετά την υποβολή των προσφορών γίνεται κατόπιν απόφασης του αποφασίζοντος οργάνου, καθώς επίσης ότι ένας από τους βασικούς λόγους για ακύρωση διαγωνισμού θεωρείται η μη τελική έγκριση των αναγκαίων πιστώσεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

5. Την εισαγωγή πρόνοιας στους εν λόγω κανονισμούς η οποία επιβάλλει την υποχρέωση στο συντονιστή και στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Προσφορών, καθώς και στους ιδιώτες συμβούλους στους οποίους ανατίθεται η αξιολόγηση προσφορών να υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντά τους με ευσυνειδησία και αμεροληψία και ότι θα αποκαλύπτουν τυχόν συγγένεια με οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με το οποίο έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή άλλο συμφέρον.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού υιοθέτησε το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτoí έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

7 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων