Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και για τους κανονισμούς «Οι περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2009. Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και των υπαλλήλων της.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου, ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία για έκδοση διατάγματος με το οποίο να καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να υλοποιηθεί σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2003, σύμφωνα με την οποία οι ημικρατικοί οργανισμοί και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να προβούν σε τροποποίηση της νομοθεσίας που ισχύει για κάθε περίπτωση και να προχωρήσουν στη σύσταση επιτροπών για καθορισμό των θέσεων που θα πρέπει να διαφυλαχθούν αποκλειστικά για τους Κυπρίους πολίτες. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, με τον πιο πάνω τρόπο θα δίδεται η δυνατότητα διεκδίκησης των θέσεων αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των σχεδίων υπηρεσίας και νοουμένου ότι η θέση δεν αφορά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18 του περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών που θα ρυθμίζουν τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, έπειτα από σχετικό αίτημα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα ρυθμίζουν τα θέματα του προσωπικού με τρόπο που να συνάδει κατά το δυνατό με τις αντίστοιχες διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των σχετικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σημειώνεται ότι από την ίδρυση της ΠΕΠ οι διατάξεις του εν λόγω νόμου και των εν λόγω κανονισμών εφαρμόζονταν κατ’ αναλογία και για τους υπαλλήλους της ΠΕΠ.

Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων νομοθετημάτων, την επιτροπή απασχόλησε το ζήτημα της δυνατότητας διορισμού στην ΠΕΠ πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι, εφόσον η ΠΕΠ είναι η οργάνωση που έχει ως πρωταρχικό σκοπό, μεταξύ άλλων, την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, ενδεχομένως να έπρεπε να εισαχθεί πρόνοια στο νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία θέσεις στην υπηρεσία της ΠΕΠ να καταλαμβάνουν μόνο Κύπριοι πολίτες και ειδικότερα μόνο πρόσφυγες.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη γραπτώς στο πιο πάνω θέμα, ανέφερε ότι με την αρχή της ισότητας εξυπακούεται η παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να διεκδικήσουν θέση στο δημόσιο. Περαιτέρω, το ίδιο εξυπακούεται και για τους Ευρωπαίους πολίτες, εκτός βέβαια αν πρόκειται για θέσεις τα καθήκοντα των οποίων προϋποθέτουν άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, μόνο με την προκήρυξη των θέσεων και την πρόσκληση προς κάθε πολίτη της Δημοκρατίας που κατέχει τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα για διορισμό να διεκδικήσει τη θέση εκπληρώνεται η επιτακτική υποχρέωση της πολιτείας προς εξασφάλιση του ατομικού δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Η πιο πάνω εκπρόσωπος κατέληξε ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός υποψηφίων που δεν κατατάσσονται στην τάξη των προσφύγων από του να διεκδικήσουν πρόσληψη και/ή προαγωγή στην ΠΕΠ θα εξανέμιζε το δικαίωμα της ισότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 28 του συντάγματος και προσδίδει έρεισμα στην προβολή διεκδικήσεων για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και γενικά καθεστώτος ισονομίας στους πολίτες της χώρας.

Σημειώνεται ότι με τις πρόνοιες των προτεινόμενων νομοθετημάτων συμφωνούν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

7 Απριλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων