Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:Ι

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου, 12 και 26 Μαρτίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, ώστε αυτό να διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της πιο πάνω θέσης προβλέπεται ότι όσοι νοσηλευτικοί λειτουργοί εκτελούν μαιευτικά καθήκοντα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και στο μητρώο μαιών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι όσοι εκτελούν καθήκοντα δημόσιας υγείας ή και κοινοτικής νοσηλευτικής θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ή δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στα θέματα αυτά.

2. Σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα της πιο πάνω θέσης παρέχεται η δυνατότητα να είναι υποψήφιοι οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη μαιευτική, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μαιών, έστω και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι Νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής. Η παροχή τέτοιας δυνατότητας κρίθηκε αναγκαία, επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαιών τούς παρέχει τόσο τις απαραίτητες γνώσεις όσο και την κλινική άσκηση, για να ασκούν και νοσηλευτικά καθήκοντα γενικής νοσηλευτικής, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μαιών. Επιπρόσθετα, σε σχέση με το απαιτούμενο προσόν γνώσης ξένης γλώσσας, πέρα από την καλή γνώση της αγγλικής, προστίθενται διαζευκτικά η καλή γνώση της γαλλικής και της γερμανικής. Η προσθήκη αυτή απορρέει από την υποχρέωση της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση και εργασία των Ευρωπαίων πολιτών.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, ώστε η εν λόγω θέση να μετατραπεί από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, για να υλοποιηθεί σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2006, σύμφωνα με την οποία η μετατροπή αυτή θα πρέπει να γίνει μετά την πρώτη πλήρωση της θέσης με βάση το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, εκφράστηκαν επιφυλάξεις όσον αφορά την παροχή δυνατότητας σε κατόχους διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη μαιευτική, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μαιών, να είναι υποψήφιοι για την υπό αναφορά θέση, έστω και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι Νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής. Ειδικότερα, οι επιφυλάξεις αφορούσαν τη μη παροχή τέτοιας δυνατότητας σε κατόχους διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής διετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη μαιευτική.

Αναφορικά με τις πιο πάνω επιφυλάξεις, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας διευκρίνισαν τόσο προφορικά όσο και σε γραπτό τους υπόμνημα ότι το ζήτημα της εγγραφής στα ανάλογα μητρώα ρυθμίζεται στον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο, ο οποίος έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για την υπό αναφορά θέση. Περαιτέρω, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα του Νοσηλευτή Γενικής Νοσηλευτικής, καθώς και της Μαίας, αυτά καθορίζονται με σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους ιδίους, το σχέδιο υπηρεσίας για την υπό συζήτηση θέση αφορά τα κριτήρια πρόσληψης στο δημόσιο τομέα και με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει την εγγραφή στα σχετικά μητρώα και την παραχώρηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε νοσηλευτές και μαίες για εργοδότησή τους στην Κύπρο, εφόσον αυτοί πληρούν τα απαιτούμενα από την πιο πάνω Οδηγία προσόντα.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την ίδια από νομοτεχνική άποψη.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επισημαίνει ότι, σε σχέση με τους πρώτους κανονισμούς που αφορούν το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, ενδεχομένως να χρήζει τροποποίησης ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος, με σκοπό την ορθότερη αξιολόγηση των μαιών που είναι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής διετούς κύκλου σπουδών.

 

 

 

30 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων