Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 3ης Φεβρουαρίου και 24ης Μαρτίου 2009.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Συνδέσμου Μηχανολόγων Κύπρου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και η Παγκύπρια Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, κοινοποίησαν όμως γραπτώς τις θέσεις τους.

Σκοπός των παρόντων κανονισμών, που είχαν κατατεθεί στη Βουλή στις 22 Ιανουαρίου 2009, είναι η πλήρης εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Σημειώνεται ότι μαζί με τους πιο πάνω κανονισμούς κατατέθηκε και εξετάστηκε παράλληλα το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009», το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος στις 26 Μαρτίου 2009.

Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος υιοθέτησε εν μέρει την εν λόγω Οδηγία το 2006 με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο [Ν. 142(Ι) του 2006] και τους περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 4291/2006), καθώς και με σχετική τροποποίηση του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου [Ν. 101(Ι) του 2006]. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο πρώτος υπό αναφορά νόμος τέθηκε εν μέρει σε ισχύ από την 21η Δεκεμβρίου 2007, με σχετική γνωστοποίηση και μέσω της έκδοσης δύο διαταγμάτων από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται περαιτέρω ότι, όταν δεν είναι διαθέσιμοι ειδικευμένοι ή/και διαπιστευμένοι εμπειρογνώμονες, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου εναρμόνισης, ισχύος τριών ετών, για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την επιθεώρηση των λεβήτων και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοθετικό πακέτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη απευθύνει προειδοποιητική επιστολή σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της καθυστέρησης στη μεταφορά όλων των προνοιών της υπό αναφορά Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η προειδοποιητική επιστολή για την Κύπρο φέρει ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2008. Κατά την υποβολή των θέσεων της Κύπρου από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητήθηκε συμπληρωματική προθεσμία δύο μηνών, μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2009, για την ολοκλήρωση της εναρμόνισης, παράταση που έχει εγκριθεί. Σύμφωνα δε με νεότερη πληροφόρηση που δόθηκε από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του υπό εξέταση νομοθετικού πακέτου, ενόψει και της λήξης της πιο πάνω συμπληρωματικής προθεσμίας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει απαντήσει και έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πακέτο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασής του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει τη σχετική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν τω μεταξύ η Βουλή ψήφισε σε νόμο το σχετικό νομοσχέδιο στις 26 Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, η καθυστέρηση που παρατηρείται στην πλήρη εφαρμογή των προνοιών της συναφούς Οδηγίας στην Κύπρο οφείλεται κυρίως στη μεγάλη προεργασία που απαιτείται για σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στην οικοδομική βιομηχανία σε σχέση τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας και τις αλλαγές που η εφαρμογή της νομοθεσίας θα επιφέρει στη διαδικασία σχεδιασμού και εξασφάλισης άδειας οικοδομής. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι απαιτείται ανταλλαγή απόψεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καθορισμό των νέων ενεργειακών απαιτήσεων που θα ισχύουν για όλα τα νέα κτίρια, με σκοπό να αποφευχθεί αναστάτωση στην οικοδομική βιομηχανία, καθώς και δημιουργία αχρείαστης επιβάρυνσης στον πολίτη και επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου.

Με βάση τα όσα λέχθηκαν κατά την παρουσίαση των εν λόγω κανονισμών από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και τα όσα αναφέρονται συμπληρωματικά στην εισηγητική έκθεση που τους συνοδεύει, σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Με την έγκριση των περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων Κανονισμών του 2009 καθίσταται υποχρεωτική η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατασκευής, πώλησης και εκμίσθωσης κτιρίων, καθώς και σε κτίρια δημόσιας χρήσης εμβαδού άνω των 1 000 τ.μ. Οι κανονισμοί ρυθμίζουν την οργάνωση και διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης κτιρίων και καθορίζουν τα προσόντα, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του εθνικού συστήματος ενεργειακής πιστοποίησης κτιρίων. Προς το σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή δημιουργεί, διαχειρίζεται και διατηρεί τα αναγκαία μητρώα και επιβάλλει την καταβολή τελών εγγραφής στους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

2. Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2009 ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν την υποχρεωτική επιθεώρηση των λεβήτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και των συστημάτων κλιματισμού, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Ειδικότερα, τα θέματα αυτά είναι:

α. η χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα από την αρμόδια αρχή, που αποτελεί τεκμήριο ότι ο κάτοχός του έχει τις ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται, για να διενεργεί σχετική εργασία και

β. οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των επιθεωρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

3. Με την έγκριση και των πιο πάνω κανονισμών η Κύπρος εναρμονίζεται πλήρως με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ. Σημειώνεται όμως ότι για την πλήρη εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου απαιτείται και η έκδοση μεγάλου αριθμού διαταγμάτων.

4. Η υλοποίηση των προνοιών των προτεινόμενων κανονισμών απαιτεί μια σειρά από δράσεις, όπως:

α. η έκδοση και δημοσίευση σχετικών διαταγμάτων,

β. η παράδοση της μεθοδολογίας και του σχετικού λογισμικού,

γ. η εκπαίδευση λειτουργών της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

δ. η εκπαίδευση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτών,

ε. η εκπαίδευση ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων,

στ. η διοργάνωση εξετάσεων από την αρμόδια αρχή και

ζ. η δημιουργία σχετικών μητρώων.

5. Σχετικά με τις οικονομικές και άλλες επιπτώσεις από την εισαγωγή των προτεινόμενων κανονισμών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Σε ό,τι αφορά τους περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων Κανονισμούς του 2009, το αυξημένο κόστος για τις κτιριακές κατασκευές, που θα προκύψει λόγω των απαιτήσεων για σωστή θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων, τη σωστή σκίαση των ανοιγμάτων, καθώς και τη λήψη άλλων μέτρων για υψηλή ενεργειακή απόδοση, θα αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπρόσθετα, αναμένεται να προκύψουν οφέλη λόγω της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στο περιβάλλον και της ενθάρρυνσης που δίνει η πιστοποίηση των κτιρίων για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αναφορικά με το κόστος για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, αναμένεται να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα λόγω ύπαρξης επαρκούς ανταγωνισμού, εξαιτίας της ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, και το κόστος αυτό για μια καινούρια συνηθισμένη κατοικία αναμένεται να είναι γύρω στα 200 ευρώ.

β. Σε ό,τι αφορά τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2009, αυτοί επιβαρύνουν με επιπρόσθετο κόστος τους ιδιοκτήτες των συστημάτων αυτών, το οποίο όμως αναμένεται να καλυφθεί από τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση των εισηγήσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τις οποίες θα υποβάλλει ο επιθεωρητής μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης. Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα επιβαρύνονται, μόνο μια φορά, με το κόστος επιθεώρησης των εγκαταστάσεων θέρμανσης που διαθέτουν λέβητα και είναι παλαιότεροι των δεκαπέντε ετών. Το κόστος της επιθεώρησης αυτής αναμένεται να είναι γύρω στα 100 ευρώ.

6. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί συζητήθηκαν σε πολλές συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο του 2006.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, κατά τη συνεδρία της επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 2009 κατατέθηκε συμπληρωματική εισηγητική έκθεση για τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2009, στην οποία επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η επίτευξη του στόχου των επιθεωρήσεων, που είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τους λέβητες και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, μπορεί να επιτευχθεί από το κράτος μέλος είτε με τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του κοινού είτε με τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικών τακτικών επιθεωρήσεων τέτοιων εγκαταστάσεων.

2. Το ΕΤΕΚ, σε μελέτη που ετοίμασε για την υλοποίηση του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, εισηγείται όπως για τα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής του υιοθετηθεί η επιλογή που προσφέρει η Οδηγία για ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους χρήστες.

3. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρμόζει ήδη σχετικές νομοθετικές πρόνοιες με τις οποίες επιδιώκεται η μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων από λέβητες εγκαταστάσεων θέρμανσης, καθώς και της βελτίωσης της λειτουργίας τους και της ενεργειακής τους απόδοσης.

4. Στην πρόταση που ετοίμασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων η πρόνοια για τακτική επιθεώρηση των λεβήτων έχει απαλειφθεί.

5. Τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα που δυνατόν να προκύψουν από τις επιθεωρήσεις των λεβήτων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης μπορούν να επιτευχθούν με τη συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα με σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι ετοιμάζονται.

6. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αποφάσισε όπως στο παρόν στάδιο οι πρόνοιες των δεύτερων κανονισμών, που αφορούν την επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης, διαγραφούν και παραμείνουν για προώθηση μόνο οι πρόνοιες για την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού.

Σημειώνεται ότι για την πλήρη ρύθμιση των θεμάτων αυτών, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δεσμεύτηκαν ενώπιον της επιτροπής ότι θα καταθέσουν σχετικούς κανονισμούς σε χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των κανονισμών, αρκετοί εμπλεκόμενοι φορείς, πέρα από τις προφορικές τους τοποθετήσεις, κατέθεσαν και σχετικά υπομνήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τις θέσεις τους όσο και επιμέρους παρατηρήσεις επί των κανονισμών αυτών και τα οποία τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου υπουργείου.

Λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τις πιο πάνω απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ετοίμασε και κατέθεσε με επιστολή του, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2009, αναθεωρημένα κείμενα για τους υπό αναφορά κανονισμούς, στα οποία υιοθετούνται κάποιες εισηγήσεις που κατέθεσαν αρμόδιοι φορείς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναφερόμενη πιο πάνω επιστολή, στους περί Ενεργειακής Πιστοποίησης των Κτιρίων Κανονισμούς του 2009 έγιναν αλλαγές με τις οποίες σκοπείται:

1. η ομοιομορφία στον τίτλο των κανονισμών,

2. η απάλειψη της υποχρέωσης των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων να αποστέλλουν και στην Υπηρεσία Ενέργειας τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,

3. η τροποποίηση των εντύπων των αιτήσεων, ώστε να απαλειφθεί η πρόνοια για την εγγραφή ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων μέσω εργοδότη,

 • 4. η μείωση των τελών εγγραφής των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.
 • Σε ό,τι δε αφορά τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2009, έγιναν αλλαγές με τις οποίες σκοπείται:

  1. να επέλθει ομοιομορφία στον τίτλο των κανονισμών αυτών και των διαταγμάτων,

  2. να συμπεριληφθεί στον όρο “σχετική εργασία” η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού που αθροιστικά η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς τους σε ένα κτίριο υπερβαίνει τα 50 kw.

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2009», αντίστοιχα.

   

   

   

  31η Μαρτίου 2009

   

   
   
       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων