Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2006 Νόμου του 2006 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3, 10 και 17 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2006, ώστε να καλυφθούν ορισμένες πρόσθετες απρόβλεπτες δαπάνες που έγιναν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2006.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αύξηση της πρόνοιας του άρθρου 502 «Δαπάνες από Εισφορές/Δωρεές/ Κληροδοτήματα/Έσοδα για Υποτροφίες και Βραβεία και Άλλα Έσοδα», για να καλυφθούν πρόσθετες απρόβλεπτες σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους ΛΚ515.729, που έγιναν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2006 και οι οποίες αφορούν κυρίως λειτουργικές, διαχειριστικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες και καλύφθηκαν από ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, πέραν της κρατικής χορηγίας.

2. Αύξηση της πρόνοιας του άρθρου 504 «Δαπάνες από Έσοδα Μεταπτυχιακών Διδάκτρων», για να καλυφθούν πρόσθετες απρόβλεπτες σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους ΛΚ174.312, που έγιναν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2006 και οι οποίες αφορούν κυρίως λειτουργικές, διαχειριστικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες και καλύφθηκαν από ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, πέραν της κρατικής χορηγίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν πληρέστερα για τους λόγους των σχετικών απρόβλεπτων δαπανών που παρατηρήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2006 και υπέβαλαν για το σκοπό αυτό διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Όπως επισήμανε ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν ήταν δυνατή η υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2006, διότι το ύψος της υπέρβασης διαφάνηκε μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών καταστάσεων και τη λήξη του οικονομικού έτους 2006. Όπως επίσης δήλωσε ο εν λόγω Διευθυντής, για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008 δεν πρόκειται να παρουσιαστεί παρόμοιο πρόβλημα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας, επέκρινε το λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο, όπως δήλωσε η ίδια, χρήζει βελτίωσης. Ειδικότερα, η πιο πάνω εκπρόσωπος σχολίασε επικριτικά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάλυψε με δικά του έσοδα από το Κεφάλαιο 5 (Άρθρο 502) υπερβάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού του για το 2006. Όπως επεξήγησε η ίδια, οι δαπάνες που διενεργούνται πρέπει να εμφαίνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο που εμπίπτουν, εκεί δηλαδή που έγιναν.

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σχέση με τα πιο πάνω, δήλωσε ότι ορισμένες δαπάνες, όπως αυτές των εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και η αρχική εκτίμηση που γίνεται πιθανό να μην είναι η σωστή. Δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να εξευρεθεί ο σωστός τρόπος χειρισμού των δαπανών που αφορούν κυρίως τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα, γι’ αυτό και θα πρέπει τα δύο αρμόδια υπουργεία, Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία να υποδείξουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον τρόπο βελτίωσης του υφιστάμενου λογισμικού συστήματος των Οικονομικών Υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ενώπιον της επιτροπής ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού τα επιπλέον ποσά καλύπτονται από έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθετούν τις προτεινόμενες με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιήσεις, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο, για τους λόγους που θα επεξηγήσουν στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί.

 

 

 

 

30 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων