Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 17 Φεβρουαρίου 2009 και στις 3 Μαρτίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία του ΙΚΥΚ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των κανονισμών που προβλέπουν για τη διαδικασία αναφορικά με την αναστολή, ανανέωση και διακοπή υποτροφιών. Σημειώνεται ότι το υπό μελέτη νομοσχέδιο συνοδεύεται από κανονισμούς, οι πρόνοιες των οποίων συνάδουν με το σκοπό του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού, οι εκπρόσωποι του ΙΚΥΚ εισηγήθηκαν την προσθήκη σ’ αυτό ορισμένων επιπρόσθετων τροποποιήσεων που αφορούν τον υφιστάμενο νόμο, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας και της πρακτικής που ακολουθείται για την εξέταση των υποψηφίων από τις εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του ΙΚΥΚ εισηγήθηκαν να αντικατασταθεί η ερμηνεία του όρου “προφορική εξέταση” από την ερμηνεία του όρου “προσωπική συνέντευξη”, γιατί, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται σήμερα, οι εκάστοτε Επιτροπές Επιλογής διαπιστώνουν μόνο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψηφίου, όπως απαιτείται από την προσωπική συνέντευξη, και όχι τα γνωσιολογικά του προσόντα, όπως απαιτείται από την προφορική εξέταση. Σύμφωνα με γραπτό υπόμνημα του ΙΚΥΚ προς την επιτροπή, για υποτροφίες επιπέδου μάστερ και διδακτορικού που παραχωρούνται από κυβερνήσεις ξένων χωρών, διεθνείς οργανισμούς ή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή για υποτροφίες που παραχωρούνται σε δημόσιους υπαλλήλους απαιτείται συνήθως η διαπίστωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των υποψηφίων, όπως π.χ. ηγετική ικανότητά τους κτλ.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι αριθμός εξεταστών οι οποίοι κατέχουν τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εξέτασης αδυνατούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Επιλογής, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη ή δύσκολη η διαπίστωση των γνωσιολογικών προσόντων των υποψηφίων.

Τέλος, όπως διευκρινιστικά επισήμαναν οι ίδιοι εκπρόσωποι, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, οι υποτροφίες για επίπεδο πτυχίου και μεταπτυχιακού που παραχωρούνται από τα κεφάλαια του ΙΚΥΚ βασίζονται στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των υποψηφίων ή της οικογένειάς τους και στην ακαδημαϊκή τους επίδοση και δεν απαιτείται προφορική εξέταση ή προσωπική συνέντευξη.

Η επιτροπή, σε σχέση με τα πιο πάνω, ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να την ενημερώσει κατά πόσο συμφωνεί με τις εισηγήσεις του ΙΚΥΚ και επιπλέον ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία να την ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, εάν υιοθετηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

Το αρμόδιο υπουργείο ανέφερε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές.

Η Νομική Υπηρεσία, αφού δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να υιοθετηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές, υπέδειξε στην επιτροπή την από νομοτεχνικής πλευράς διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου, σε περίπτωση που η επιτροπή συμφωνήσει μ’ αυτές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει τελική θέση επί του νομοσχεδίου και κυρίως όσον αφορά την εισήγηση για υιοθέτηση ή μη των προτεινόμενων πιο πάνω αλλαγών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για το εν λόγω νομοσχέδιο.

 

 

 

 

 

9 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων