Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2009

Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου).

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2009, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες ύψους €1.465.512 και έσοδα του ίδιου ύψους, που προέρχονται από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €1.462.095, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας του συμβουλίου ύψους €3.588, σε αποδοχές προσωπικού ύψους €510.901 (ποσό ύψους €256.387 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους €254.514 για το προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) και σε διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €947.606 (ποσό ύψους €787.508 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους €160.098 για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου). Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €3.417.

Ειδικότερα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου μία θέση εκτελεστικού γραμματέα, πέντε θέσεις λειτουργού και μία θέση βοηθού γραμματειακού λειτουργού και για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου μία θέση προϊσταμένου, πέντε θέσεις λειτουργού και μία θέση βοηθού γραμματειακού λειτουργού. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται πρόνοια για τη δημιουργία μίας θέσης λογιστικού λειτουργού, της οποίας η δαπάνη θα επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παρατηρείται αύξηση στον προϋπολογισμό του έτους 2009 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται κυρίως στην αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων, τη δημιουργία της αναφερόμενης πιο πάνω νέας θέσης και την αύξηση ορισμένων λειτουργικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, προβλέπονται αυξήσεις στα ακόλουθα:

1. Έξοδα λειτουργίας γραφείου: Αύξηση από €108.547, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2008, σε €121.078.

2. Μίσθωση υπηρεσιών: Αύξηση από €7.689, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2008, σε €127.600. Το εν λόγω ποσό προορίζεται να καλύψει, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής στοιχείων από τα θεραπευτικά προγράμματα (€100.000).

3. Εκπαίδευση και υποτροφίες εξωτερικού: Αύξηση από €11.960, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2008, σε €20.000. Το προτεινόμενο ποσό προορίζεται για την επιμόρφωση του προσωπικού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των στόχων και του προγράμματος εργασίας του, μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού και επισκέψεις σε άλλες χώρες. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η κατάρτιση δύο λειτουργών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Ελλάδας σε θέματα αξιολόγησης και παρακολούθησης προγραμμάτων.

4. Οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων: Αύξηση από €307.548, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2008, σε €350.000. Το προτεινόμενο ποσό προορίζεται για την επιχορήγηση προγραμμάτων σε κυβερνητικούς, ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς.

Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, προβλέπονται αυξήσεις στα ακόλουθα:

1. Μίσθωση υπηρεσιών: Αύξηση από €5.126, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2008, σε €14.100.

2. Μετάφραση και εκτύπωση εντύπων: Αύξηση από €18.795, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2008, σε €20.000. Το εν λόγω ποσό προορίζεται για την έκδοση του μηνιαίου δελτίου του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου “Σκιαγράφηση” και διάφορες άλλες εκδόσεις σε σχέση με τις έρευνες.

3. Συνδρομές και συνεισφορές σε ιδρύματα και οργανισμούς εκτός Κύπρου: Αύξηση από €7, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2008, σε €1.000.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού απασχόλησαν την επιτροπή, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η επιχορήγηση προγραμμάτων από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

2. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τη Μείωση της Ζήτησης και τη Μείωση της Προσφοράς (2004-2008) και των μη κυβερνητικών προγραμμάτων/δομών από τους Γερμανούς εμπειρογνώμονες.

3. Ο καθορισμός κριτηρίων “καλής πρακτικής” για το σύνολο των θεραπευτικών και προληπτικών δομών.

4. Η εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά που θα καλύπτει την περίοδο 2009-2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

24 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων