Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2009 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαρτίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Γραφείο Προγραμματισμού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2009 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €121.213.925 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο αναμένεται να προέλθουν από τα ακόλουθα:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2009

1. Κυβερνητική χορηγία 74.800.000

2. Προπτυχιακά δίδακτρα 13.700.000

3. Άλλα έσοδα 6.000.000

4. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας 704.603

5. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, εξωτερικά

ερευνητικά προγράμματα κ.ά. 17.405.133

6. Μεταπτυχιακά δίδακτρα 2.237.653

7. Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς 341.720

8. Χορηγίες από το Ίδρυμα Στήριξης Πανεπιστημίου

Κύπρου 34.170

9. Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων

και σχεδίων 3.563.030

10. Υπόλοιπο από μεταφορά από προηγούμενα έτη

(σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου

έτους) 3.573.369

11. Διόρθωση υπολοίπου από μεταφορά λόγω υπερεκτίμησης

των δαπανών που δυνατό να πραγματοποιηθούν κατά το

έτος 2008 και διόρθωση εκτίμησης σχετικών εσόδων 12.011.032

12. Μεταφορά στο αποθεματικό εσόδων προς χρήση σε

επόμενα έτη -13.156.785

Σύνολο εσόδων 121.213.925

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο αναλύονται ως ακολούθως:

Δαπάνη κατά κεφάλαιο €

1. Τρέχουσες δαπάνες 46.768.750

2. Λειτουργικές δαπάνες 7.645.020

3. Διαχειριστικά έξοδα 9.973.610

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 30.112.620

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

(από ίδια έσοδα) 26.713.925

Σύνολο δαπανών 121.213.925

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό και όσα κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής τα ενδιαφερόμενα μέρη, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες, καθώς και οι ειλημμένες υποχρεώσεις του.

2. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2009 σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής, καθώς και του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.

3. Ενόψει της περαιτέρω ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη σταδιακή εισδοχή δύο χιλιάδων επιπλέον φοιτητών, ο προϋπολογισμός του 2009 σκοπό έχει να καλύψει δαπάνες οι οποίες απορρέουν από την αύξηση των φοιτητών σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

4. Όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, έχουν προγραμματιστεί εργασίες οι οποίες αφορούν κυρίως την ανέγερση του κτιρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΙΙ, την επέκταση της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, την ανέγερση των χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων, τις προπαρασκευαστικές εργασίες (αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς κ.λπ., σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα) για τη στέγαση τόσο της Πολυτεχνικής Σχολής όσο και του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, καθώς και βελτιωτικές εργασίες στην πτέρυγα Β΄ και εξωτερικές εργασίες στον κεντρικό χώρο του πανεπιστημίου και στο κτίριο όπου στεγάζεται το πολιτιστικό κέντρο του πανεπιστημίου στην παλιά Λευκωσία.

Κατά το στάδιο της περαιτέρω μελέτης του προϋπολογισμού, η επιτροπή διεξήλθε τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του και υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις, ζητώντας πρόσθετα στοιχεία για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της αναφορικά με ορισμένα θέματα.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις και τα στοιχεία αυτά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το κατά πόσο λήφθηκαν υπόψη από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου οι παρατηρήσεις και υποδείξεις της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας και τροχοδρομήθηκε η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν, λόγω της μη τήρησης συγκεκριμένων διαδικασιών για την πραγματοποίηση αγοράς υλικού για τις ανάγκες ορισμένων τμημάτων του πανεπιστημίου (π.χ. Τμήματος Βιολογίας), επειδή δεν υπάρχει Τμήμα Αγορών στο πανεπιστήμιο. Επίσης, το κατά πόσο ετοιμάστηκε από πλευράς του πανεπιστημίου κάποιο πόρισμα για τις πιο πάνω παρατηρήσεις που προέκυψε μετά από σχετική έρευνα. Περαιτέρω, κατά πόσο υπήρξε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας όσον αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης διαδικασίας ελέγχου των δαπανών για τα ταξίδια που πραγματοποιεί το προσωπικό του πανεπιστημίου.

2. Το κόστος ανά φοιτητή για το πανεπιστήμιο και την αναλογία του αριθμού των φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και την αναλογία του αριθμού του ακαδημαϊκού προσωπικού σε σχέση με τον αριθμό του διοικητικού προσωπικού.

Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα ανέφεραν τα εξής:

1. Όλες οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας λήφθηκαν υπόψη και προωθείται η θεσμοθέτηση της δημιουργίας Τμήματος Αγορών, μέσω της υιοθέτησης παρόμοιου μοντέλου με εκείνο των κρατικών υπηρεσιών και των ημικρατικών οργανισμών. Η σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με τη διερεύνηση που έγινε θα σταλεί τόσο στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας όσο και στη Γενική Ελεγκτή της Δημοκρατίας, οι οποίοι ζήτησαν τρέχουσα ενημέρωση για το όλο θέμα. Επίσης, η διαδικασία ελέγχου των ταξιδιών θα τροποποιηθεί, ώστε αυτή να τύχει βελτίωσης.

2. Ο κάθε φοιτητής στοιχίζει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γύρω στα €12.000.

3. Η αναλογία του αριθμού των φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι 14 προς 1 και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό 1 προς 1.

Στα πλαίσια της όλης συζήτησης εγέρθηκε από μέλος της επιτροπής και το θέμα της σκοπιμότητας και του κόστους για το φορολογούμενο πολίτη, λόγω της λειτουργίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διπλών τμημάτων που προσφέρουν τις ίδιες ειδικότητες.

Όπως δήλωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η δημιουργία των πολυτεχνικών σχολών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ ήταν και είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Εξάλλου, η λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως ανέφερε ο ίδιος, προβλέπεται στον ιδρυτικό νόμο του πανεπιστημίου, που προϋπήρξε της ίδρυσης του ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, η σχολή αυτή συμβάλλει με τις μελέτες της στην επίλυση σημαντικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα μελέτες για το υδατικό πρόβλημα, συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας για θέματα αμυντικής θωράκισης κ.λπ.

Εν κατακλείδι, ο πρύτανης τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαπρέπει, έχει όραμα και προσφέρει υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Επίσης, όπως πρόσθεσε, στον τομέα της έρευνας το πανεπιστήμιο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού, ζήτησε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου να της αποστείλει την απόφασή του σε σχέση με το επίμαχο θέμα των αγορών, καθώς και τον προγραμματισμό όσον αφορά τη θεσμοθέτηση του Τμήματος Αγορών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

24 Μαρτίου 2009

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων